Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Skrivelse och protokoll, inkomna sedan förra sammanträdet, anmäls till nämnd.

 • Månadsrapporter för september och oktober presenteras.

  Månadsrapport för oktober är inte klar än och kommer att skickas ut strax inför nämnd den 11 november.

 • Inför varje nytt kalenderår ska det finnas en fastställd verksamhetsplan. Planen utgår från den styrning som regionfullmäktige, genom Mål och Budget 2021, har beslutat om.

  Verksamhetsplan 2021 följer den regiongemensamma strukturen för verksamhetsplan.

 • Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat inkommen motion till regionfullmäktige om att införa Peer Support inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården till Driftnämnden Psykiatri för framtagande av yttrande.

 • Sverigedemokraterna i Region Halland har genom Carita Boulwén (SD) och Ann-Heléne Djivjak (SD) inkommit till Regionfullmäktige med en motion om psykiatriambulans. Motionen innehåller följande yrkanden:

  • att Region Halland inför projekt med psykiatriambulans.

  • att projektet utvärderas inom två år och att man därefter tar ställning till om psykiatriambulans ska införas permanent i Region Halland.

  Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa och Driftnämnden Psykiatri med begäran om yttrande.

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

   

  • LRV, utveckling (Information, Magnus, 45 min)
  • Digitalisering (stående punkt)
  • Beroendevården (återkoppling)
  • En-väg-in (återkoppling)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.