Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser med mera anmäls för anteckning till protokollet;

  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-04-24 (§ 20) med beslut att lägga revisorernas berättelse för 2018 till handlingarna.
  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-04-24 (§ 21) med beslut att godkänna Region Hallands årsredovisning för 2018.
  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-04-24 (§ 22) med beslut att bevilja ansvarsfrihet för 2018, bland annat för driftnämnden psykiatri.
  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-04-24 (§ 26) med beslut att anta ändringar i reglementet bland annat för driftnämnden psykiatri.
  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsen 2019-05-08 (§ 97) med beslut kring "extern rehabilitering".
  • e-post brev 2019-05-07 till företrädare för Driftnämnden Psykiatri med beskrivning av erfarenheter och upplevelser kopplade till besök vid Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka. Verksamhetschefen ansvarar för kontakter med brevskrivaren och för återkoppling till nämnden vid mötet 12 juni.    

  Bilagor

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen, fortlöpande uppföljningar av åtgärdsprogrammet för ekonomi i balans samt, vid detta möte, även aktuell lägesrapport kring det förbättringsprogram som initierats för Psykiatrin Halland. 

 • Företrädare för Regionkontoret kommer, som ett led av introduktionen av förtroendevalda under den nya mandatperioden, att besöka regionens driftnämnder för att beskriva vad som ligger i det demokratiska uppdraget när det gäller ekonomi och att styra mot ekonomi i balans.

 • Revisorerna har för yttrande överlämnat revisionsrapporten "Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda".

  Syftet med granskningen har utgått från revisionsfrågan "Bedriver Regionstyrelsen, Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd Psykiatri, Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa samt Driftnämnd Närsjukvård ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda?"

  Av rapporten framgår bland annat arbetet skiljer sig åt mellan olika förvaltningar och att det finns ett antal utvecklingsområden som, i större utsträckning, behöver utgå från regionövergripande och gemensamma grunder.

  Av det gemensamma förslag till yttrande som tagits fram inom regionens HR-enhet (personalenhet), framgår områden där utvecklings- och förbättringsinsatser kommer att genomföras utifrån målsättningen att konstaterade skillnader ska utjämnas och kvaliteten förbättras.

  Bilagor

 • Vid möten med nämnden brukar förvaltningsledningen orientera nämnden i aktuella verksamhetsfrågor. Information kommer att lämnas i nedanstående delar;

  • situationen inom BUP Halland - lägesrapport
  • utvecklingsarbetet inom heldygnsvården (vuxna) - lägesrapport
  • lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) - en orientering
  • sommarsemesterplaneringen 2019 - lägesrapport
 •   8

  Övrigt

 • § 40

  Justering

 • § 41

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser med mera anmäls för anteckning till protokollet;

  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-04-24 (§ 20) med beslut att lägga revisorernas berättelse för 2018 till handlingarna.
  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-04-24 (§ 21) med beslut att godkänna Region Hallands årsredovisning för 2018.
  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-04-24 (§ 22) med beslut att bevilja ansvarsfrihet för 2018, bland annat för driftnämnden psykiatri.
  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-04-24 (§ 26) med beslut att anta ändringar i reglementet bland annat för driftnämnden psykiatri.
  • utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsen 2019-05-08 (§ 97) med beslut kring "extern rehabilitering".
  • e-post brev 2019-05-07 till företrädare för Driftnämnden Psykiatri med beskrivning av erfarenheter och upplevelser kopplade till besök vid Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka. Verksamhetschefen ansvarar för kontakter med brevskrivaren och för återkoppling till nämnden vid mötet 12 juni. (Verksamhetschefen informerade om att tillfälle för ett personligt sammanträffande överenskommits.)
 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen, fortlöpande uppföljningar av åtgärdsprogrammet för ekonomi i balans samt, vid detta möte, även aktuell lägesrapport kring det förbättringsprogram som initierats för Psykiatrin Halland. 

 • Företrädare för Regionkontoret kommer, som ett led av introduktionen av förtroendevalda under den nya mandatperioden, att besöka regionens driftnämnder för att beskriva vad som ligger i det demokratiska uppdraget när det gäller ekonomi och att styra mot ekonomi i balans.

 • Revisorerna har för yttrande överlämnat revisionsrapporten "Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda".

  Syftet med granskningen har utgått från revisionsfrågan "Bedriver Regionstyrelsen, Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd Psykiatri, Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa samt Driftnämnd Närsjukvård ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda?"

  Av rapporten framgår bland annat arbetet skiljer sig åt mellan olika förvaltningar och att det finns ett antal utvecklingsområden som, i större utsträckning, behöver utgå från regionövergripande och gemensamma grunder.

  Av det gemensamma förslag till yttrande som tagits fram inom regionens HR-enhet (personalenhet), framgår områden där utvecklings- och förbättringsinsatser kommer att genomföras utifrån målsättningen att konstaterade skillnader ska utjämnas och kvaliteten förbättras.

 • Vid möten med nämnden brukar förvaltningsledningen orientera nämnden i aktuella verksamhetsfrågor. Information kommer att lämnas i nedanstående delar;

  • situationen inom BUP Halland - lägesrapport
  • utvecklingsarbetet inom heldygnsvården (vuxna) - lägesrapport
  • lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) - en orientering
  • sommarsemesterplaneringen 2019 - lägesrapport
  • behov av beslut/åtgärder kopplade till försäljning av Vindrosvägen, Halmstad (där BUP:s vårdavdelning är lokaliserad) 
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.