Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser med mera anmäls för anteckning till protokollet;

  • svar 2018-10-30 till vårdförbundet kopplat till förbundets skrivelse 2018-09-13 om "3.000 kronors tillägget".
  • svar 2018-10-30 till medarbetare vid vårdavdelning 21 på medarbetarnas 2018-09-12 i ovan nämnda fråga.
  • revisionsprotokoll 2018-11-14, inklusive revisionsrapport, avseende "Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården". (Yttrande begärt till 2019-02-19)
  • utdrag ur protokoll (§ 98/18) från sammanträde med Regionfullmäktige 2018-11-21 med beslut om mål och budget 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021.
  • utdrag ur protokoll (§ 99/18) från sammanträde med Regionfullmäktige 2018-11-21 med beslut om patientavgift med mera.
  • utdrag ur protokoll (§ 103/18) från sammanträde med Regionfullmäktige 2018-11-21 med beslut om vårdval Halland specialiserad öppenvård, mål och ersättning 2019.
  • skrivelse till regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27 med begäran om överläggning kring kostnadsbesparingar med mer inom Psykiatrin Halland.   
 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen.

 • Nämnd, arbetsutskott och förvaltningsledning har tagit fram ett antal områden för kostnadssänkande åtgärder för att få ekonomi i balans.

 • Nämnden har redovisat sina politiska prioriteringar i verksamhetsplan 2019. Då en ny nämnd tillträder 1 januari 2019, blir det den nya nämnden som slutligt får ta ställning till verksamhetsplanen 2019.  

 • En medarbetarundersökning har under året genomförts inom regionen. Resultatet för psykiatriförvaltningen ska redovisas för nämnden, i nämndens egenskap av arbetsgivarföreträdare.

 • Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • Förvaltningens chefläkare och medicinska utvecklingsstrateg informerar regelbundet nämnden i aktuella, medicinska frågor.

 • Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot samarbete och samverkan med andra aktörer. 

 • Ordföranden informerar nämnden i frågor som hänger samman med det politiska uppdraget.

 •   12

  Mandatperiodens slut

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.