Hoppa över navigering
 • § 34

  Justering

 • § 35

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser med mera anmäls för anteckning till protokollet;

  • Skrivelse 2019-04-15 från medarbetare inom psykiatrin Halland med synpunkter och förslag kring det särskilda lönetillägget för sjuksköterskor inom heldygnsvården (vuxna).
 • I samband med ny politisk mandatperiod besöker de förtroendevalda revisorerna nämnder och styrelser för att informera om revisionens uppdrag/uppgifter. 

 • Nämnden ska överlämna delårsrapport för perioden januari - mars 2019 samt årsprognos till Regionstyrelsen. I delårsrapporten ingår även uppföljning av de mål som är beslutade av fullmäktige och nämnden.  

  Periodens resultat är - 10,9 mnkr medan budgetavvikelsen är - 6,0 mnkr. Prognosen för helårsutfallet är - 26,0 mnkr.

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen. Det ekonomiska utfallet april visar på ett visst överskott jämfört med budget. Överskottet kan hänföras till olika intäktsökningar. Produktionsmässigt ligger heldygnsvården (vuxna barn) ungefär på samma nivå som 2018. Den psykiatriska öppenvården redovisar både fler unika patienter och antal besök jämfört med 2018.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.