Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser m m anmäls för anteckning till protokollet;

  • Utdrag ur protokoll (§255) från sammanträde med regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-10-16 med beslut om förstärkt vårdgaranti inom primärvården, patientkontrakt m.m.
  • Utdrag ur protokoll (§75) från sammanträde med regionfullmäktige 2018-10-24 med beslut om överenskommelse avseende trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland.
  • Utdrag ur protokoll (§76) från med regionfullmäktige 2018-10-24 med beslut om reviderade reglementen för styrelsen, nämnder och revisorerna med anledning av ny kommunallag.
  • Utdrag ur protokoll (§81) från sammanträde med regionfullmäktige 2018-10-24 med beslut om skattesats 2019.
  • Utdrag ur protokoll (§82) från sammanträde med regionfullmäktige 2018-10-24 med beslut kring hantering av pågående motion.

   

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen.

 • Ett av målen i nämndens verksamhetsplan 2018 är att hbtq-diplomera minst en mottagning/avdelning under första halvåret 2018. Ett noggrant arbete har genomförts kring lämplig ambitionsnivå vid den enhet som är aktuell, BUP-mottagningen i Kungsbacka. Det slutliga valet föll på ambitionsnivån certifiering som bland annat innefattar en kostnad för certifiering på ca 125.000 kr. Mot bakgrund av nämndens ekonomiska situation har förvaltningsledningen fört frågan till nämnden för övervägande och ställningstagande.  Möjligheter att få finansierat ambitionsökningen med medel från psykiatriöverenskommelsen har undersökts utan önskat resultat.

 • Avgående nämnd gör sina överväganden och prioritering inför överlämnandet till den nämnd som tillträder 1 januari 2019.

 • Nämnden har för yttrande fått revisionsrapporten "Granskning av tillgängligheten inom BUP". Av rapporten framgår bland annat att BUP Halland bedriver, i allt väsentligt, en väl fungerande barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet men att det finns några områden som behöver utvecklas ytterligare, främst samverkan med andra vårdaktörer.

  Av nämndens yttrande framgår bland annat att nämnden känner igen sig i mycket av det som framgår av rapporten, att BUP Halland bedriver en bra verksamhet, har lyckats möta utmaningarna genom att ta till sig nya och erkänt framgångsrika arbetssätt samt att ett prioriterat utvecklingsområde är just frågan om utvecklad samverkan där insatser pågår.

   

   

   

 • Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • Förvaltningens chefläkare och medicinska utvecklingsstrateg informerar regelbundet nämnden i aktuella, medicinska frågor.

 • Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot samarbete och samverkan med andra aktörer.

 •   11

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.