Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 • Enligt kommunallagen (KL) kap. 6, § 41, framgår att utskott både kan ha beslutande och beredande funktion. Nämndens arbetsutskott skall bereda frågor och ärenden till nämnden och är, med något undantag, inte beslutsfattande.

 • Rätt att närvara vid sammanträde har, förutom ledamöter och tjänstgörande ersättare, även ersättare. Av praktiska skäl bör nämnden även besluta om generell närvarorätt för chefstjänstemän och företrädare för personalorganisationer som regionen har kollektivavtal med. Närvarorätt för personalföreträdare regleras i kommunallagen (KL) 7 kap, §§ 10-19.

 • Inför varje nytt kalenderår skall nämnden fastställa en plan över sina sammanträden.

 • I kommunallagen (KL) kap. 6, §§ 37-40, regleras formerna för delegation av beslutanderätt.  Ärenden där beslutanderätt delegerats ska framgå av delegationsförteckning som nämnden fastställt. Då nämnden också är arbetsgivarföreträdare och arbetsmiljöansvarig, ska även formerna för fördelning av arbetsmiljöansvaret vara behandlat i nämnden.

 • Inför varje nytt kalenderår skall nämnden ha fastställt internbudget och definierat investeringsutrymmet för året.  

 • Nämnden ska definiera och beskriva sina främsta prioriteringar i en verksamhetsplan. Planen ansluter till de inriktningar som beslutats på övergripande politisk nivå.

 • Nämnden ansvar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning skall det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas. Den interna kontrollen ska bidra till att;

  • trygga regionens tillgångar, förhindra förluster,
  • säkerställa att lagar bestämmelser och överenskommelser följs,
  • minimera risker, säkra system och rutiner,
  • säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut (styra)
  • säkra en rättvisande redovisning,
  • skydda politiker och personal från oberättigade misstankar  

  Sammantaget är intern kontroll ett verktyg där politiker och anställda gemensamt verkar för att nå fastställda mål, säkerställa en effektiv förvaltning och bidra till att fel och brister kan upptäckas.

   

  Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med uppföljningsrapport 1 och 2 och i samband med årsredovisningen.

   

 •   11

  Förslag till attestanter

 •   12

  Företrädare för nämnden

 • I kommunallagen (KL) kap 6, § 36, anges formen för delgivning med nämnden.

 • Mot bakgrund av psykiatrins ekonomiska utveckling har förvaltningsledningen behövt vara restriktiv till ökade kostnader, inte minst när det gäller lokalbehov. Behoven vid vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka respektive Falkenberg har kommit att förstärkas vilket gör att åtgärdsplanering behöver sättas igång omgående. Enligt den lokalprocess som tillämpas inom regionen behöver nämnden ställa sig bakom de bedömningar som görs av  förvaltningsledningen.

 • § 1

  Justering

 • § 2

  Val av sekreterare

 • § 3

  Godkännande av föredragningslistan

 • Enligt kommunallagen (KL) kap. 6, § 41, framgår att utskott både kan ha beslutande och beredande funktion. Nämndens arbetsutskott skall bereda frågor och ärenden till nämnden och är, med något undantag, inte beslutsfattande.

 • Rätt att närvara vid sammanträde har, förutom ledamöter och tjänstgörande ersättare, även ersättare. Av praktiska skäl bör nämnden även besluta om generell närvarorätt för chefstjänstemän och företrädare för personalorganisationer som regionen har kollektivavtal med. Närvarorätt för personalföreträdare regleras i kommunallagen (KL) 7 kap, §§ 10-19.

 • Inför varje nytt kalenderår skall nämnden fastställa en plan över sina sammanträden.

 • I kommunallagen (KL) kap. 6, §§ 37-40, regleras formerna för delegation av beslutanderätt.  Ärenden där beslutanderätt delegerats ska framgå av delegationsförteckning som nämnden fastställt. Då nämnden också är arbetsgivarföreträdare och arbetsmiljöansvarig, ska även formerna för fördelning av arbetsmiljöansvaret vara behandlat i nämnden.

 • Inför varje nytt kalenderår skall nämnden ha fastställt internbudget och definierat investeringsutrymmet för året.  

 • Nämnden ska definiera och beskriva sina främsta prioriteringar i en verksamhetsplan. Planen ansluter till de inriktningar som beslutats på övergripande politisk nivå.

 • Nämnden ansvar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning skall det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas. Den interna kontrollen ska bidra till att;

  • trygga regionens tillgångar, förhindra förluster,
  • säkerställa att lagar bestämmelser och överenskommelser följs,
  • minimera risker, säkra system och rutiner,
  • säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut (styra)
  • säkra en rättvisande redovisning,
  • skydda politiker och personal från oberättigade misstankar  

  Sammantaget är intern kontroll ett verktyg där politiker och anställda gemensamt verkar för att nå fastställda mål, säkerställa en effektiv förvaltning och bidra till att fel och brister kan upptäckas.

   

  Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med uppföljningsrapport 1 och 2 och i samband med årsredovisningen.

   

 • § 11

  Förslag till attestanter

 • § 12

  Företrädare för nämnden

 • I kommunallagen (KL) kap 6, § 36, anges formen för delgivning med nämnden.

 • Mot bakgrund av psykiatrins ekonomiska utveckling har förvaltningsledningen behövt vara restriktiv till ökade kostnader, inte minst när det gäller lokalbehov. Behoven vid vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka respektive Falkenberg har kommit att förstärkas vilket gör att åtgärdsplanering behöver sättas igång omgående. Enligt den lokalprocess som tillämpas inom regionen behöver nämnden ställa sig bakom de bedömningar som görs av  förvaltningsledningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.