Hoppa över navigering

Möte 2022-03-31

Central Samverkansgrupp
08:30 - 12:00 Microsoft Teams
 • Mötets ordförande förklarar mötet öppnat.

 • Arbetsgivaren informerar och för dialog kring status i arbetet med Social hållbarhet. 

 • Samverkan inför fastställande/beslut om förfrågningsunderlag gällande samordnad upphandling av inhyrd personal.

 •   4

  Teknisk paus

 • Frågeställningar kring hur vi möts och hur vi reser engagerar medarbetare och förtroendevalda. Hittills har det dock saknats en regionövergripande styrning kring möten och resor. Regionkontoret har arbetat fram ett förslag till policy för möten och resor samt en tillhörande riktlinje. Tillsammans ger dokumenten en långsiktig strategisk inriktning och en konkret vägledning i det dagliga arbetet för medarbetare och förtroendevalda. Det övergripande målet är att möten och resor sker på ett hållbart sätt, är kostnadseffektiva och säkra samt bidrar till en effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen har givit Regionfastigheter uppdraget att genomföra förstudie i syfte att utreda möjligheten att förse dietisterna med nya lokaler i form av en samlad dietistmottagning vid Hallands sjukhus.

  Arbetet har löpt som två parallella förstudier; en för sjukhusområdet i Halmstad och en för sjukhusområdet i Varberg.
  Förstudierapporten för sjukhusområdet i Varberg förväntas vara klart för återrapportering till sommaren.

  Det är begränsade möjligheter till en permanent lösning av lokalfrågan på sjukhusområdet i Halmstad på grund av att detaljplanen för hela sjukhuset inte ännu är fastslagen samt att en lokalförsörjningsplan för området fortfarande är under framtagande.

  Avgränsningen har därför varit att lösa lokalfrågan för en samlad dietistmottagning på Hallands Sjukhus Halmstad med en tillfällig paviljongbyggnad i 2 plan.

  Då projektkontoret (i byggnad B015) i dag har sina lokaler på den plats dit dietistmottagningen är föreslagen så blir omlokalisering av projektkontoret ett konsekvensprojekt.

  Bilagor

 • Som ett led i uppdraget med långsiktig lokalförsörjning inom Region Hallands fastighetsbestånd ser Regionfastigheter behov av att, tillsammans med Kungsbacka kommun, arbeta fram ny detaljplan för sjukhusområdet i Kungsbacka. Detta gäller fastigheterna Tölöberg 2, Tölö 1:17 och eventuellt Sågen 11.

  Initiering av detta uppdrag sker genom föreslaget plankostnadsavtal som reglerar åtagandet i detta arbete mellan Region Halland och Kungsbacka kommun.

  Bilagor

 • Riktlinje för god ekonomisk hushållning beslutades av Regionstyrelsen 2019-11-20. I avsnittet om Resultathantering finns bland annat följande principer:

  • En grundförutsättning för den ekonomiska styrningen är att nämnderna tar ansvar för den från Regionfullmäktige angivna budgetramen.
  • Nämnden/styrelsen ska ta ansvar för och tillgodoräknas effekterna av sitt eget agerande (oavsett om nämnden redovisar ett överskott eller underskott).
  • Resultathantering sker per nämnd/styrelse och regleras i budgeten året efter räkenskapsåret.
  • En plan för att återställa eventuellt underskott inom maximalt tre år efter räkenskapsårets utgång ska tas fram av berörd nämnd/styrelse.
  • Över-/underskott inom konkurrensutsatt verksamhet hanteras redovisningsmässigt som en särredovisning av eget kapital.

  Utifrån nämndernas motiveringar tillsammans med en helhetsbedömning på Regionkontoret föreslås följande budgetavvikelser för anslagsfinansierade verksamheter resultatbalanseras till 2022 (se kommentarer nedan samt bilaga):

  • Driftnämnd Hallands sjukhus +19,8 mnkr
  • Driftnämnd Psykiatri Halland +1,3 mnkr
  • Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa +6,1 mnkr
  • Driftnämnd Regionservice +4,0 mnkr
  • Driftnämnd Kultur och skola +4,8 mnkr
  • Regionstyrelsens verksamheter +36,3 mnkr
  • Totalt +72,3 mnkr


  Övriga driftsnämnders anslagsfinansierade över-/underskott föreslås avskrivas.

  För konkurrensutsatt verksamhet kvarstår syftet med resultathanteringen via eget kapital, då dessa verksamheter i egen regi redovisningsmässigt ska kunna jämställas med motsvarande verksamheter i privat regi. Följande resultat 2021 förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital:

  • Driftnämnd Närsjukvård Halland – Folktandvården +5,4 mnkr
  • Driftnämnd Närsjukvård Halland – Vårdval Halland +43,1 mnkr
  • Driftnämnd Hallands sjukhus – Vårdval hud +0,7 mnkr
  • Driftnämnd Psykiatri Halland – Vårdval psykiatri +7,2 mnkr
  • Totalt +56,4 mnkr


  Driftnämnd Hallands sjukhus och Driftnämnd Psykiatri Halland behöver fortsätta arbetet med åtgärder för att hantera ackumulerade underskott i vårdval hud (-9,5 mnkr) respektive vårdval psykiatri (-41,8 mnkr).

  I beslutad Riktlinjen för god ekonomisk hushållning regleras också ombudgetering av investeringar enligt följande principer:

  • För beslutade investeringar, som har en budget över flera kalenderår, ombudgeteras regelmässigt medel som ej förbrukats under året över till nästkommande års budget till dess att investeringen är färdigställd. Detta görs under förutsättning att investeringen, beslutad i innevarande års budget, ej har slutförts.
  • För årligen återkommande investeringar där medel avsätts regelbundet, sker ingen ombudgetering.


  Följande budgetavvikelser i investeringsbudgeten föreslås ombudgeteras till 2022 (se detaljer i bilaga):

  • Driftnämnd Närsjukvård Halland +8,7 mnkr
  • Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa +44,0 mnkr
  • Driftnämnd Regionservice +6,0 mnkr
  • Regiongemensamt +21,5 mnkr
  • Regionstyrelsens verksamheter +41,7 mnkr
   - därav RH Fastighetsförvaltning +28,7 mnkr
   - därav RH Systemförvaltning +10,0 mnkr
   - därav Regionkontoret +3,0 mnkr
  • Totalt +121,9 mnkr
 • Samhällsutvecklingen 2021 präglades av återhämtning, såväl inom näringsliv som på arbetsmarknad, där arbetslösheten sjönk tillbaka till nivån före pandemin. Hallands starka befolkningstillväxt vittnar om länets attraktivitet. Närheten till starka arbetsmarknader och det egna näringslivets jobbskapande förmåga bidrar till att Halland också fortsätter vara det län med rikets högsta förvärvsgrad. Långvariga strategiska samverkansprojekt inom regional utveckling gav resultat under året. Hallands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och Hallands strategi för hållbar tillväxt antogs under 2021.

  Den halländska vården har genom pandemin kunnat upprätthålla en hög tillgänglighet. Region Halland är fortsatt bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller nybesök och operation/åtgärd inom specialistsjukvården. Parallellt med bekämpningen av pandemin har vården kunnat utvecklas enligt nationella riktlinjer och den digitala tillgängligheten har ökat.

  Från sensommarens lättnader och gradvis öppnande av samhället fick hela Sverige under hösten 2021 återigen uppleva en ny fas och nya förutsättningar i pandemin. För regionerna innebar det bland annat ett omtag i vaccinationsinsatsen, nya restriktioner och en omfattande provtagning. Halland genomförde en framgångsrik vaccinationsinsats mot covid-19 och gav under 2021 ut cirka 612 000 vaccindoser.

  En skenande smittspridning orsakade en hårt ansträngd situation i den halländska vården under slutet av året. Halland var den region i Sverige som under 2021 hade i särklass flest bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare. Grunden till att Halland, trots den höga smittspridningen, har kunnat möta behovet av sjukhusvård ligger bland annat i att Hallands sjukhus under flera år har bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete kopplat till vårdplatser och vårdtid inom slutenvården.

  Personalomsättningen är i princip oförändrad från 2020, dock med en ökad sjukfrånvaro till följd av pandemin, där såväl medarbetare som verksamheter har varit hårt belastade. Samtidigt visar medarbetarundersökningen från hösten 2021 ett fortsatt högt medarbetarengagemang inom Region Halland.

  Region Hallands bokslut visar ett balanskravsresultat på närmare 1,2 miljarder kronor. Tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag står för cirka hälften av överskottet. Det finns flera orsaker till det positiva resultatet, bland annat en välskött ekonomi, pandemirelaterade effekter och högre skatteintäkter. Samtidigt har en lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter inneburit lägre kostnader. Den starka ekonomin gör Region Halland väl rustat för att hantera de långsiktiga följderna av pandemin.

   

  Bilagor

 • Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 1 025 mnkr vid årets slut, vilket är 611 mnkr bättre än årsbudgeten. När pandemin nu har minskat i aktualitet, så har istället kriget i Ukraina skapat en osäkerhet, om vilka eventuella effekter kriget kan få på regionens verksamhet och ekonomi.

  Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Både inom BUP och Vuxenpsykiatrin har Halland en högre tillgänglighet än riket i genomsnitt, vilket även gäller för primärvården.

  Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet, den är också något högre jämfört med föregående år. Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 6,21 procent, vilket är över målvärdet. Sedan februari 2021 har sjukfrånvaron varit i en positiv trend med minskande sjukfrånvaro men i december bröts denna trend och sjukfrånvaron R12 ökar igen, vilket hänger samman med den ökande smittspridningen under december och januari.

  Bilagor

 • Arbetstagarorganisationerna får möjlighet att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.