Hoppa över navigering

Möte 2023-08-24

Central Samverkansgrupp
08:30 - 12:00 Utvecklingen, Södra vägen 5, plan 3
 •   1

  Mötet öppnas

 • Arbetsgivaren utbyter information och för dialog om hur sommarperioden har fortlöpt i Region Hallands verksamheter.

 • Arbetsgivarens förslag till beslut i enlighet med det förslag som redogjordes för vid Centrala samverkan den 15 juni 2023. Förslaget som föreligger innebär att enhet Operativt inköp skapas för att samla stödet för inköp och avses organisatoriskt tillhöra Inköp och Upphandling som en enhet för en sammanhållen inköpsprocess. Ett estimerat resursbehov för Operativt inköp har tagits fram som innebär totalt 5,0 tjänster. Av dessa flyttas 1,0 tjänst från Fakturaservice, GAS samt 2,0 tjänster från Logistikservice. Resterande innebär utökning med 2,0 tjänster mot dagens befintliga tjänster. Utökningen omfattar 1,0 tjänst som samlar arbetsuppgifter som idag är spridda på olika funktioner på GAS och RK. Utökningen omfattar också en option på 1,0 tjänst, vilket är ett önskemål från verksamheten och innefattar en funktion som skulle genomföra verksamheternas direktupphandlingar. Även det är arbetsuppgifter som idag är spridda i organisationen och genomförs till stor del av verksamheterna själva.

 • Arbetsgivaren informerar om det förändringsarbete som påbörjats avseende den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som sker i Region Halland och som ingår i Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan. Bakgrunden är att det har skett förändring i högskoleförordningen som innebär fler VFU veckor. Ansvarig för uppdraget är FoU chef och redogörelse för struktur och arbetsformer redogörs vid mötet. Likaså redogörelse för förslag till ny struktur av VFU.

 • Arbetsgivaren informerar om rekryteringsprocess för ny chef för HR vid RK och Kompetensförsörjningsteamet

 • De förtroendevalda kommer att ta en övergripande inriktning för sjukhusstrukturen i Halland. Detta föranleds av utredningar. Arbetsgivaren informerar om processer för detta.

 • Arbetsgivaren avser att inhämta arbetstagarorganisationernas inspel till regionledningen i Region Halland avseende inhyrd personal.

 • Hälso- och sjukvårdsdirektören har gett Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning i uppdrag att hålla samman ett förvaltningsövergripande arbete kring kompetensförsörjning av barnmorskor i Region Halland. Uppdraget är sedan tidigare förankrat med ansvariga förvaltningschefer. Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag till långsiktig plan för kompetensförsörjningen av barnmorskor i Region Halland. Arbetet har hög prioritet och ska genomföras under 2023. Uppdraget kommer att återrapporteras till Hälso- och sjukvårdsdirektören samt Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) så snart det är klart. Arbetet omfattar:

  -Nationell omvärldsbevakning kompetensförsörjning (SKR, Socialstyrelsens regeringsuppdrag, andra regioners modeller och avtal)?

  -Nulägesbeskrivning för Region Halland inklusive historik, statistik och prognoser 

  -Intervjuer med medarbetare, chefer, CSG och HR.

 • Arbetsgivaren ger arbetstagarorganisationerna möjlighet att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut. Punkter för regionstyrelsens sammanträde den 30 aug finns att se i Meeting.

 •   10

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.