Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2018

 •   2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Falkenbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har en ekonomi i balans. Nämndens resultat för 2017 är 236 000 kronor.
  Utfallet för 2017 visar att utvecklingsmedel för folkhälsa och hälsofrämjande insatser följer budget. Utfallet för politikerkostnader visar ett överskott för året som främst beror på lägre kostnader för arvoden och ersättningar än budgeterat.

 • Enligt Region Hallands internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen.
  Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska även dessa redovisas.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalité på verksamheten.

 • Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocess till regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. Denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför budget 2019.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför budget 2020.
  Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbete med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta föreslås de lokala nämnderna att besluta att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården med syftet att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

 • Falkenbergsnämndens uppdrag är att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället samt bidra till en jämlik och positiv hälsoutveckling. Under 2018 ska lokala nämnder bland annat särskilt prioritera en god start i livet där barn och ungas uppväxtvillkor står i centrum. Att investera i barns utveckling är en viktig väg till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. Därför är det viktigt att undanröja allt som riskerar ungas hälsa och trygghet, en risk för unga är användandet av ANDT-preparat (Alkohol, narkotika, dopning och tobak). ANDT-bruk kan leda till både fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

  Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet. Som ett led i Falkenbergs drogförebyggande arbete arrangeras under våren 2018 en drogförebyggande ungdomskonferens. Konferensen arrangeras på Tullbroskolan i Falkenberg. En ambition med konferensen är att på sikt stärka kommunens förmåga att arbeta förebyggande gällande ANDT och kan möjliggöra en samsyn för flera aktörer. Konferensen skapar förutsättningar för att bidra till utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och för att bidra till en jämlik och positiv hälsoutveckling genom att öka den totala förmågan i Falkenbergs kommun att motverka och förebygga bruk av ANDT-preparat.

  Bilagor

 • Utvecklingsmedel är en insats med målet att främja utveckling och att ta tillvara på idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet. Det övergripande syftet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området social hållbarhet med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa. Under 2017 utlystes medel för metodutveckling för första gången i Falkenberg där organisationer och verksamheter kunde ansöka under en anvisad period.

  Under 2018 kommer Falkenbergsnämnden fortsätta utlysa medel för att kontinuerligt stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet under både våren och hösten. För att underlätta 2018 års ansökningar kommer namnet metodutvecklingsmedel omvandlas till utvecklingsmedel, detta för att undvika begreppsförvirring och för att öppna upp för alla som vill utveckla inom området social hållbarhet, oavsett metod eller tillvägagångssätt.
  Under 2018 föreslås inriktningen för utvecklingsmedel följa samma tema som lokala nämnders gemensamma dialogprocess ”unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor” som genomfördes under 2017. Under 2018 föreslås därför inriktningen och prioriteringen inbegripa: Insatser och initiativ som främjar barn- och ungas psykiska hälsa eller förebygger psykisk ohälsa.

  Bilagor

 • Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Det finns många tillfällen under ett barns uppväxt då föräldrar kan uppleva att de behöver någon form av stöd. Ett av de stöd som undersökningar visat att föräldrar efterfrågar är föreläsningar kring föräldraskap. Trygga Falkenberg - Föräldrar Emellan anordnar föreläsningar varje år med syfte att stärka föräldrar i sin föräldraroll.

  Falkenbergsnämnden kommer under 2018 föreslå att genom sin finansiering av föräldrar emellan använda inriktningen ”barn och ungas psykiska hälsa”. Föreläsningsinriktningen föreslås följa som ett led i lokala nämnders tidigare gemensamma dialogarbete kring ”unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor” som genomfördes under 2017.

  Bilagor

 • Styrelser och nämnder ska inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordning bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa.
  Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

  Bilagor

 • Region Halland samordnar arbetet med FaR tillsammans med Hallands idrottsförbund. Varje år tas en lokal aktivitetskatalog för varje kommun i Halland fram för att fungera som stöd för förskrivare.

  I nuläget finns två lokala aktörer på nivå 1 i Falkenberg, fördelade geografiskt i Falkenbergs centrum samt i Ullared. För att utöka variationen av aktörer samt tillgången för invånare i Falkenbergs kommun, föreslås Strandhälsan Tränings- och Rehabcenter som ny aktör på nivå 1.

  Strandhälsan är idag underleverantör av fysioterapi till två vårdcentraler i Falkenberg. Strandhälsan har i kontakt med dem fått förfrågan av vårdcentralerna om att starta en Fyss och Far grupp. Då Strandhälsan redan har ett etablerat samarbete med vårdcentraler så önskar vårdcentralerna möjligheten att skicka patienter dit för Fyss och Far grupp.

  Bilagor

 • Falkenbergsnämnden samverkar lokalt i Falkenbergs kommun genom Rådet för social hållbarhet. Samverkan möjliggörs genom en överenskommelse. Samverkan sker mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden - Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg.
  Rådet ska verka för att skapa utveckling på en övergripande nivå i frågor gällande social hållbarhet. För att ytterligare rikta insatserna mot att minska skillnader i livsvillkor har tre prioriterade områden tagits fram: ANDT, Tillit och trygghet samt barn och ungas uppväxtvillkor.

  Vid sammanträdet återkopplas rådets dagordning för rådets kommande möte.

  Bilagor

 • Falkenbergsnämnden samverkar med Falkenbergs kommun och Polismyndigheten genom Rådet för Social Hållbarhet. Under 2017 har rådet identifierat ett antal utmaningar i arbetet för ett mer hållbart Falkenberg, däribland skillnaderna i uppväxtvillkor inom kommunen. För att möta de komplexa utmaningar som rådet gemensamt identifierat genom workshopen ”Tillsammans för Sloalyckan” behövs innovativa lösningar med invånarens behov som utgångspunkt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder ett utbildningsprogram och metodverktyg som heter innovationsguiden. Innovationsguiden innebär att genom invånarinvolvering och medskapande möjliggöra framtagandet av smartare lösningar på komplexa utmaningar. Utvecklingsteamet som deltar i utbildningsprogrammet består av representanter från Falkenbergsnämnden, Falkenbergs kommun, polismyndigheten och Räddningstjänsten väst. Genom deltagandet i utbildningsprogrammet innovationsguiden genom projektet ”Tillsammans för Sloalyckan” ges möjligheten att åstadkomma smartare lösningar på komplexa utmaningar, i vårt fall att skapa förutsättningar för att stärka livsvillkoren i bostadsområdet Sloalyckan. Utbildningsprogrammet pågår mellan perioden november 2017 och september 2018.

  Vid sammanträdet återkopplas utbildningsprogrammets nuläge och processens nästa steg.

  Bilagor

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Falkenbergsnämndens genomförda aktiviteter för 2017.

  Genomförda aktiviteter 7 – 31 december

  1. Presskonferens – underskrift av samverkansavtal, 11 december
  2. Regional konferens – förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet, 14 december
  3. Dialog med regionstyrelsens arbetsutskott, 19 december
  4. Dialog – föredra nämndens verksamhet på kommunfullmäktiges sammanträde, 19 december

  Bilagor

 • Vid dagens sammanträde diskuteras Falkenbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter för 2018.

  Genomförda aktiviteter 1 januari – 5 februari 2018

  1. Länspresidium, 15 januari
  2. Styrgrupp Rådet för social hållbarhet, 18 januari
  3. Dialog med regionstyrelsens utskott 23 januari
  4. Beredningsmöte Rådet för social hållbarhet, 23 januari
  5. Styrgrupp Välmående ger resultat, 29 januari
  6. Nätverkskonferens 2018, 31 januari – 1 februari

  Planerade aktiviteter

  1. Styrgrupp Rådet för social hållbarhet, 20 februari
  2. Rådet för social hållbarhet, 28 februari
 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.
  För verksamhetsåret 2018 är dialogmöten mellan lokal nämnd och regionstyrelsens utskott planerade till

  • 23 januari
  • 22 maj
  • 11 september
  • 4 december

  På sammanträdet den 6 februari ges en återkoppling från dialogmötet med regionstyrelsens utskott den 19 december 2017 och den 23 januari 2018.

 • § 1

  Justering 2018

 • § 2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Enligt Region Hallands internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen.
  Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska även dessa redovisas.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalité på verksamheten.

 • Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocess till regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. Denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför budget 2019.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför budget 2020.
  Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbete med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta föreslås de lokala nämnderna att besluta att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården med syftet att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

 • Styrelser och nämnder ska inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordning bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa.
  Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Region Halland samordnar arbetet med FaR tillsammans med Hallands idrottsförbund. Varje år tas en lokal aktivitetskatalog för varje kommun i Halland fram för att fungera som stöd för förskrivare.

  I nuläget finns två lokala aktörer på nivå 1 i Falkenberg, fördelade geografiskt i Falkenbergs centrum samt i Ullared. För att utöka variationen av aktörer samt tillgången för invånare i Falkenbergs kommun, föreslås Strandhälsan Tränings- och Rehabcenter som ny aktör på nivå 1.

  Strandhälsan är idag underleverantör av fysioterapi till två vårdcentraler i Falkenberg. Strandhälsan har i kontakt med dem fått förfrågan av vårdcentralerna om att starta en Fyss och Far grupp. Då Strandhälsan redan har ett etablerat samarbete med vårdcentraler så önskar vårdcentralerna möjligheten att skicka patienter dit för Fyss och Far grupp.

 • Falkenbergsnämnden samverkar lokalt i Falkenbergs kommun genom Rådet för social hållbarhet. Samverkan möjliggörs genom en överenskommelse. Samverkan sker mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden - Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg.
  Rådet ska verka för att skapa utveckling på en övergripande nivå i frågor gällande social hållbarhet. För att ytterligare rikta insatserna mot att minska skillnader i livsvillkor har tre prioriterade områden tagits fram: ANDT, Tillit och trygghet samt barn och ungas uppväxtvillkor.

  Vid sammanträdet återkopplas rådets dagordning för rådets kommande möte.

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Falkenbergsnämndens genomförda aktiviteter för 2017.

  Genomförda aktiviteter 7 – 31 december

  1. Presskonferens – underskrift av samverkansavtal, 11 december
  2. Regional konferens – förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet, 14 december
  3. Dialog med regionstyrelsens arbetsutskott, 19 december
  4. Dialog – föredra nämndens verksamhet på kommunfullmäktiges sammanträde, 19 december
 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.
  För verksamhetsåret 2018 är dialogmöten mellan lokal nämnd och regionstyrelsens utskott planerade till

  • 23 januari
  • 22 maj
  • 11 september
  • 4 december

  På sammanträdet den 6 februari ges en återkoppling från dialogmötet med regionstyrelsens utskott den 19 december 2017 och den 23 januari 2018.

 • Följande skrivelser anmäls till protokollet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.