Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2018

 •   2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Carina Svensson och Sofie Hjort från Navigatorcentrum, kommer till nämnden och informerar om sin verksamhet gällande unga och unga vuxna i Falkenberg

 • Enligt valberedningen 2018-02-14, § 17, beslutades att utse Charlotta Jonson (M) att ersätta Kerstin Norrman (M) i Falkenbergsnämnden.

  Bilagor

 • Falkenbergsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-09-06 §47 att medfinansiera befolkningsstudien Hälsa på lika villkor.
  Region Halland har deltagit i den nationella befolkningsstudien sedan 2004 och har även finansierat tilläggsenkäter för att få tillförlitlig statistik på kommunnivå. Lokala nämnders medfinansiering möjliggör ytterligare förtätningar vilket också gör det möjligt att synliggöra resultatet på kommundelsnivå.
  Under mars månad skickas enkäter ut till 16 000 hallänningar mellan 16 - 84 år.

  Vid sammanträdet lämnas en lägesrapport över arbetsprocessen.

  Bilagor

 • Under 2018 ska lokala nämnder bland annat prioritera att arbeta för en god start i livet och genomföra insatser som utjämnar hälsoskillnader. En viktig målgrupp för detta arbete är föräldrar/vårdnadshavare som är de som har störst betydelse för sina barns utveckling och hälsa.

  I lokala nämnders gemensamma dialogprocess 2017 om unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor lyfts normer och genusstrukturer fram som en bidragande orsak till skillnader i psykisk hälsa mellan könen. Redan som små uppfostras barn in i tydliga könsroller där det är mer accepterat för en tjej att visa hur hon mår än vad det är för en kille. Även i forskning lyfts kön fram som en viktig markör för hur unga uttrycker, förstår och förhåller sig till psykisk ohälsa

  Med utgångspunkt i ovanstående har Falkenbergsnämnden sett behovet av att utreda möjligheten att initiera ett arbete med normkritiskt perspektiv i föräldrautbildningar, vilket har prioriterats i verksamhetsplanen 2018. Mödra- och barnhälsovården har identifierats som viktiga arenor att arbeta utifrån då de möter nästintill alla blivande och nyblivna föräldrar.

  För att få önskad effekt av arbetet behöver båda föräldrarna delta. I nuläget är det dock en övervägande majoritet kvinnor som deltar. Därför föreslås uppdraget kring normkritik inom föräldrautbildningar utökas till att även inkludera ett arbete för ökade förutsättningar för mödra- och barnhälsovården att arbeta med det jämställda föräldraskapet där en ökad delaktighet från partnern främjas.

  Bilagor

 • Den lokala nämnden i Falkenberg arbetar systematiskt med uppföljning av måluppfyllnad, verksamhetsplan och uppföljning av de ekonomiska ramarna.
  Detta sker dels genom de båda uppföljningsrapporterna och årsredovisningen, men även genom att nämnden däremellan månadsvis belyser den ekonomiska utvecklingen och de aktiviteter av större vikt som genomförts utifrån de av nämnden beslutade målen och verksamhetsplanering.

 • Vid dagens sammanträde diskuteras Falkenbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter för 2018.

  Genomförda aktiviteter 6 februari – 12 mars 2018

  1. Föreläsning om arbete och sysselsättning, 15 februari
  2. Styrgrupp Rådet för Social hållbarhet - planering och avstämning, 20 februari
  3. Föreläsning – Hur kan våldsbejakande extremism motverkas, 21 februari
  4. Rådet för Social hållbarhet – sammanträde, 28 februari

  Planerade aktiviteter

  1. Demokratidagen 2018, 14 mars
  2. Dialog med Driftnämnden Närsjukvården och Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och hälsa, 15 mars
  3. Länspresidium, Kungsbacka 19 mars
  4. Innovationsguiden – mittavstämning, 21 mars
  5. Synapsen – Ledarskapsdagar i Halland 2018, 12 – 13 april
 • Information lämnas angående

  1. återkoppling från Sloalyckan
  2. strategi för hälsa
  3. Att leda in i framtiden, 23 november
  4. sammanträdet den 11 september
 • § 19

  Justering 2018

 • § 20

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Falkenbergsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-09-06 §47 att medfinansiera befolkningsstudien Hälsa på lika villkor.
  Region Halland har deltagit i den nationella befolkningsstudien sedan 2004 och har även finansierat tilläggsenkäter för att få tillförlitlig statistik på kommunnivå. Lokala nämnders medfinansiering möjliggör ytterligare förtätningar vilket också gör det möjligt att synliggöra resultatet på kommundelsnivå.
  Under mars månad skickas enkäter ut till 16 000 hallänningar mellan 16 - 84 år.

  Vid sammanträdet lämnas en lägesrapport över arbetsprocessen.

 • Under 2018 ska lokala nämnder bland annat prioritera att arbeta för en god start i livet och genomföra insatser som utjämnar hälsoskillnader. En viktig målgrupp för detta arbete är föräldrar/vårdnadshavare som är de som har störst betydelse för sina barns utveckling och hälsa.

  I lokala nämnders gemensamma dialogprocess 2017 om unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor lyfts normer och genusstrukturer fram som en bidragande orsak till skillnader i psykisk hälsa mellan könen. Redan som små uppfostras barn in i tydliga könsroller där det är mer accepterat för en tjej att visa hur hon mår än vad det är för en kille. Även i forskning lyfts kön fram som en viktig markör för hur unga uttrycker, förstår och förhåller sig till psykisk ohälsa

  Med utgångspunkt i ovanstående har Falkenbergsnämnden sett behovet av att utreda möjligheten att initiera ett arbete med normkritiskt perspektiv i föräldrautbildningar, vilket har prioriterats i verksamhetsplanen 2018. Mödra- och barnhälsovården har identifierats som viktiga arenor att arbeta utifrån då de möter nästintill alla blivande och nyblivna föräldrar.

  För att få önskad effekt av arbetet behöver båda föräldrarna delta. I nuläget är det dock en övervägande majoritet kvinnor som deltar. Därför föreslås uppdraget kring normkritik inom föräldrautbildningar utökas till att även inkludera ett arbete för ökade förutsättningar för mödra- och barnhälsovården att arbeta med det jämställda föräldraskapet där en ökad delaktighet från partnern främjas.

 • Den lokala nämnden i Falkenberg arbetar systematiskt med uppföljning av måluppfyllnad, verksamhetsplan och uppföljning av de ekonomiska ramarna.
  Detta sker dels genom de båda uppföljningsrapporterna och årsredovisningen, men även genom att nämnden däremellan månadsvis belyser den ekonomiska utvecklingen och de aktiviteter av större vikt som genomförts utifrån de av nämnden beslutade målen och verksamhetsplanering.

 • Vid dagens sammanträde diskuteras Falkenbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter för 2018.

  Genomförda aktiviteter 6 februari – 12 mars 2018

  1. Föreläsning om arbete och sysselsättning, 15 februari
  2. Styrgrupp Rådet för Social hållbarhet - planering och avstämning, 20 februari
  3. Föreläsning – Hur kan våldsbejakande extremism motverkas, 21 februari
  4. Rådet för Social hållbarhet – sammanträde, 28 februari

  Planerade aktiviteter

  1. Demokratidagen 2018, 14 mars
  2. Dialog med Driftnämnden Närsjukvården och Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och hälsa, 15 mars
  3. Länspresidium, Kungsbacka 19 mars
  4. Innovationsguiden – mittavstämning, 21 mars
  5. Synapsen – Ledarskapsdagar i Halland 2018, 12 – 13 april
 • Följande skrivelser har anmälts till protokollet

 • Information lämnas angående

  1. återkoppling från Sloalyckan
  2. strategi för hälsa
  3. Att leda in i framtiden, 23 november
  4. sammanträdet den 11 september
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.