Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Till dagens sammanträde kommer Teo Dahnberg, fritidsledare, kultur & fritid Falkenberg, och presenterar en uppföljning av kultursommar.

  Falkenbergsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-03-15, § 20, att

  • bidra med  30 000 kronor till Falkenbergs kommuns arbete med kultursommar 2017
  • bjuda in representant från Kultursommar till nämndens sammanträde i höst

  Kultursommar syftar till att erbjuda kostnadsfria prova-på-aktiviteter för barn och unga men syftar även till att utveckla och använda verktyg, processer och kompetenser som ska stimulera ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande.

  Genom kultursommar erbjuds kulturverksamhet och upplevelser för barn och ungdomar från 10 år.

  Under tre veckor erbjuds även ett antal ungdomar feriearbete där de leder prova-på-aktiviteter för barn. De aktiviteter som erbjuds via kultursommar är tillgängliga för alla barn och kostar inte deltagaren något.

 • Enligt 6 kapitlet 33 § Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

  Bilagor

 • Uppföljningsrapport 2, 2017, åtta månader, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 8 månader.
  Rapporten har lämnats in till regionstyrelsen den 29 september 2017.
  På sammanträdet den 18 oktober redovisas Uppföljningsrapport 2 2017 i sin helhet.

 • Falkenbergsnämnden beslutade vid sammaträdet 2017-03-15, § 19, att utlysa medel för metodutveckling. Syftet med utlysningen är att ta tillvara på och stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet. Organisationer och verksamheter kommer att kunna ansöka om medlen via ett ansökningsformulär på Falkenbergsnämndens hemsida. Ansökningsperioden delas upp i två omgångar, en första omgång med beslut vid nämndens sammanträde i maj och en andra omgång vid nämndens sammanträde i november. Urvalskriterierna utgår från nämndens verksamhetsplan för 2017.

  Vid sammanträdet återkopplas inkomna ansökningar samt dialogen med barn och utbildningsförvaltningen angående möjligheten för kommunens skolor att söka metodutvecklingsmedel

  Bilagor

 • Resultatet av befolkningsstudien Folkhälsan i Halland visade att 55 procent av unga kvinnor mellan 18 - 29 år i Falkenberg ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna. Med bakgrund i studien och målet om att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar har Falkenbergsnämnden genomfört en dialogprocess i syfte att samla in kunskap och perspektiv på frågan om unga kvinnors trygghet. Under perioden november 2016 - april 2017 genomfördes en perspektivinsamling där nämnden träffade målgruppen unga kvinnor men också en rad intressenter och verksamheter som kunde bidra med perspektiv i frågan. Med bakgrund i resultatet av dialogerna har nämnden initierat en medskapande process i syfte att tillsammans med målgruppen och olika intressenter hitta konkreta förslag på lösningar. Den medskapande processen inleddes med en workshop där deltagarna gemensamt enades om ett antal målområden att arbeta vidare med.

  Vid sammanträdet diskuteras den framarbetade planen för det fortsatta arbetet med den medskapande processen.

 • Vid dagens sammanträde diskuteras Falkenbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 6 september – 17 oktober

  1. Att leda in i framtiden, 14 september, nämnden
  2. Dialog med kultur- och fritidsnämnden, 19 september, presidiet, tjänsteman
  3. Länspresidium Kungsbacka, 21 september, presidiet, tjänsteman
  4. Seminarium medborgardialog och demokratiutveckling, Stockholm, 4 oktober, ordföranden
  5. Den nationella funktionshinderpolitiken – en ”demokratifråga”, 4 oktober, ledamot
  6. Dialog med regionstyrelsens arbetsutskott, 10 oktober, presidiet, tjänsteman
  7. Seniormässan, 14 oktober, nämnden

  Planerade aktiviteter

  1. Regionpensionärsrådets temadag, 20 oktober, presidiet
  2. Folkhälsan, en del av framtiden, 25 oktober, strateg
  3. Hur går det för Halland – strategiskt forum 2017, 9 november, presidiet, tjänstemän
 • Information lämnas från
  - Falkenbergsnämndens uppdrag, roller och administration
  - Nämndens sista sammanträde 2017
  - Sammanträdesdagar 2018, byte av dag
  - Verksamhetsplan 2017, Föräldrar emellan återkoppling - jämställdhet
  - Verksamhetsplan 2017, kvinnors och mäns syn på hälsa och sjukvård
  - Studieresa

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.

  Vid mötet den 10 oktober handlade det om Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor. Rundabordsamtal kring åtgärdsförslagen i rapporten från lokala nämnders nyligen genomförda dialogarbete.

 • - Protokollsutdrag §112 - sammanträdesplanering 2018 för regionstyrelsen

  - Protokollsutdrag § 111 - resursfördelning 2018

  - Protokollsutdrag § 140 - handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat

  - Delårsrapport januari - juni 2017, Patientnämnden Halland

  - Protokollsutdrag § 139 - komplettering av tillväxtstrategin 2014 - 2020

  Bilagor

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa.
  Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

  Bilagor

 • Falkenbergsnämnden samverkar med Falkenbergs kommun och Polismyndigheten genom Rådet för Social Hållbarhet. Under 2017 har rådet identifierat ett antal utmaningar i arbetet för ett mer hållbart Falkenberg, däribland skillnaderna i uppväxtvillkor inom kommunen. För att möta de komplexa utmaningar som rådet gemensamt identifierat behövs innovativa lösningar med invånarens behov som utgångspunkt. SKL erbjuder kommuner, landsting och regioner utbildning och coachning genom utbildningsprogrammet ”Innovationsguiden”. Syftet är att stärka arbetet med att utveckla smartare välfärdstjänster genom att involvera invånarna och samskapa lösningar med utgångspunkt i behovet. Ett nästa steg i det arbete som initierats av rådet genom workshopen ”tillsammans för Sloalyckan” är att involvera de boende i området i arbetet. Genom att anmäla utvecklingsprojektet ”Tillsammans för Sloalyckan” till utbildningsprogrammet ges möjlighet att under nio månader under coachning av SKL påbörja arbetet. Utvecklingsteamet som föreslås delta i programmet består av representanter från Falkenbergsnämnden, Falkenbergs kommun, polismyndigheten och Räddningstjänsten väst. Under hela processen erbjuds teamet utbildningstillfällen, coachning och metodstöd som syftar till att lära, testa, utveckla och samskapa lösningar tillsammans med användarna.

  Bilagor

 • § 56

  Justering

 • Till dagens sammanträde kommer Teo Dahnberg, fritidsledare, kultur & fritid Falkenberg, och presenterar en uppföljning av kultursommar.

  Falkenbergsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-03-15, § 20, att

  • bidra med  30 000 kronor till Falkenbergs kommuns arbete med kultursommar 2017
  • bjuda in representant från Kultursommar till nämndens sammanträde i höst

  Kultursommar syftar till att erbjuda kostnadsfria prova-på-aktiviteter för barn och unga men syftar även till att utveckla och använda verktyg, processer och kompetenser som ska stimulera ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande.

  Genom kultursommar erbjuds kulturverksamhet och upplevelser för barn och ungdomar från 10 år.

  Under tre veckor erbjuds även ett antal ungdomar feriearbete där de leder prova-på-aktiviteter för barn. De aktiviteter som erbjuds via kultursommar är tillgängliga för alla barn och kostar inte deltagaren något.

 • Enligt 6 kapitlet 33 § Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

 • Resultatet av befolkningsstudien Folkhälsan i Halland visade att 55 procent av unga kvinnor mellan 18 - 29 år i Falkenberg ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna. Med bakgrund i studien och målet om att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar har Falkenbergsnämnden genomfört en dialogprocess i syfte att samla in kunskap och perspektiv på frågan om unga kvinnors trygghet. Under perioden november 2016 - april 2017 genomfördes en perspektivinsamling där nämnden träffade målgruppen unga kvinnor men också en rad intressenter och verksamheter som kunde bidra med perspektiv i frågan. Med bakgrund i resultatet av dialogerna har nämnden initierat en medskapande process i syfte att tillsammans med målgruppen och olika intressenter hitta konkreta förslag på lösningar. Den medskapande processen inleddes med en workshop där deltagarna gemensamt enades om ett antal målområden att arbeta vidare med.

  Vid sammanträdet diskuteras den framarbetade planen för det fortsatta arbetet med den medskapande processen.

 • - Protokollsutdrag §112 - sammanträdesplanering 2018 för regionstyrelsen

  - Protokollsutdrag § 111 - resursfördelning 2018

  - Protokollsutdrag § 140 - handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat

  - Delårsrapport januari - juni 2017, Patientnämnden Halland

  - Protokollsutdrag § 139 - komplettering av tillväxtstrategin 2014 - 2020

  Bilagor

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa.
  Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.