Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten. Den interna kontrollplanen för verksamhetsår 2022 för Lokal nämnd Falkenberg har följts upp enligt plan.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under åren 2020-2022. Processen har inkluderat förberedelser genom insamling och sammanställning av aktuell kunskap inom området, fördjupning av kunskapen genom medskapande metoder med invånare i Halland, samt förankring och spridning av både arbetssätt och upptäckter och lärdomar.

   

  En projektplan för den medskapande delen av processen arbetades fram och beslutades i samtliga lokala nämnder under våren 2021. Projektplanen syftade till att tydliggöra bland annat syfte, mål, avgränsningar och projektorganisation.

   

  Då projektet i sin nuvarande form avslutas 2022 har en projektredovisning tagits fram. Projektredovisningen följer bland annat upp målen i projektplanen, redovisar aktiviteter och resurser, samt lärdomar från projektarbetet.

 • Lokala nämnder har gemensamt planerat och genomfört en samlingskonferens 27–28 oktober 2022 innehållande såväl kunskapsspridningskonferensen Att leda in i framtiden, lokala nämnders utvecklingsdag som gemensamt avslutande middag och fest för nämndernas förtroendevalda och tjänstepersoner. Dessutom genomfördes ett länspresidium den 27 oktober, vilket denna gång anordnades av Lokal nämnd Halmstad.

   

  En slutgiltig kostnadsredovisning beräknas vara klar under början av 2023 och kommer omfattas av årsredovisningen för respektive lokal nämnd. Med hänsyn tagen till de lokala nämndernas avveckling per 2022-12-31 avges dock en preliminär samlad redovisning redan nu. Avsatt totalbudget, 240 000 kronor, samt anmälningsavgifter för externa deltagare vid Att leda in i framtiden beräknas täcka konferensens totala kostnader. Det slutgiltiga kostnadsbeloppet kan komma att bli något högre eller lägre än den preliminära beräkningen.

   

  117 externa deltagare anmälde sig till kunskapsspridningskonferensen Att leda in i framtiden. Utvärdering av konferensen visar att 82% av deltagarna har fått kunskaper som de har nytta av i sin yrkesroll. 88% av de som svarat på utvärderingen anger att de tyckte att konferensen i sin helhet var bra eller ganska bra, och 85% svarar att de är intresserade av att delta i fler aktiviteter tillsammans med Region Halland där tillit och medskapande sätts i centrum.

 • Falkenbergs kommun genom Kultur, fritid och teknikförvaltningen (KFT), RF-SISU Halland och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland har samverkat inom projektet GO FBG under sommaren 2021 till hösten 2022. Lokal nämnd Falkenberg har delfinansierat en projektledare med 200 000 kronor fördelat på två verksamhetsår. Syftet med projektet har varit i samverkan med föreningslivet i Falkenberg aktivera och engagera såväl barn och unga som ledare och andra aktörer i positiva och utvecklande sammanhang, stärka föreningslivet och bidra till skapandet av en meningsfull fritid för deltagarna.

   

  Under projektet har föreningar erbjudit gratis fritidsaktiviteter till barn och unga i åldrarna 6–18 främst i två prioriterade områden i Falkenberg – Falkagård och Sloalyckan. Barn och unga har kommit att visa ett stort intresse för deltagande i aktiviteter i GO FBG. Exempelvis uppgick deltagarbesöken till 1639 deltagartimmar under sommarlovet 2021 jämfört med 2531 deltagartimmar sommarlovet 2022. Genom ett aktivt arbete har man lyckats få en jämnare fördelning mellan pojkar och flickor. Exempelvis var andelen flickor under höstlovet 2021 24 procent, medan år 2022 var den siffran 47 procent.

   

  Projektet har resulterat i att totalt 15 föreningar engagerat sig, att barn och unga fått en meningsfull fritid och att fler flickor vågat testa på nya fritidsaktiviteter. Planen med projektet är att det ska ingå i den ordinarie verksamheten i Falkenbergs kommun för att fortsätta arbeta främjande och förebyggande och nå ännu fler barn och unga som är i behov av positiva sammanhang och en aktiv fritid.

   

  Lokal nämnd Falkenberg har för avsikt att bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet inom GO FBG genom att delfinansiera fortsatt verksamhet under verksamhetsåren 2022–2023. Därefter ska resultatet av genomfört arbete återrapporteras till Beredningen för social hållbarhet, då Lokal nämnd Falkenberg avvecklas vid årsskiftet och inte kan ta emot återrapporteringen.

 • Medborgarlöften är en del i polisens styrmodell, och nämndens deltagande i detta omfattas av det åtagande som de tre samverkansparterna Lokal nämnd Region Halland, Falkenbergs kommun och Lokalpolisområde Falkenberg gjort i och med tecknad samverkansöverenskommelse för perioden 2020-2023. Medborgarlöftet i sig innebär ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun med utgångspunkt i parternas gemensamma lägesbild, och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret, följas upp och återrapporteras.

 • I september 2022 genomfördes den andra trygghetsmätning som Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland genomfört tillsammans. Sammanställningen av enkätsvaren för 2022 visar på ett stort engagemang från kommuninvånarna. Det är dock färre respondenter, 870 stycken, som besvarat årets enkät jämfört med 1030 stycken som besvarat enkäten som genomfördes 2021.


  Enkätresultatet visar att majoriteten av invånarna i Falkenberg känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet. Att vara en god förebild, våga fråga/säga ifrån och larma 112 är de tre främsta åtgärder som respondenterna själva angett att de kan göra för att öka tryggheten i Falkenberg.

 •   9

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   10

  Anmälningar för kännedom

  • Återkoppling gemensam kunskapsinsats 2021-2022
  • Återkoppling Länspresidium Halmstad 27 oktober - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Samverkanskonferens 2022: Tillit går åt båda hållen! 15 november - GunMarie, Irene, Kim, Marianne 
  • Återkoppling Pep Forum 16 november - Irene, Marianne 
  • Återkoppling dialog med Regionstyrelsens utskott 29 november 
  • Avslutning och utdelning av tavlor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.