Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Ulf Järphag, utredare och kvalitetsstrateg i Falkenbergs kommun, informerar om arbetet med framtagande av ett Idrottspolitiskt program i Falkenbergs kommun. 

 • Region Hallands sex lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen avsåg att inkludera fördjupning inom området genom medskapande metoder samt att förankring och implementering av den kunskap som utvecklades skulle inledas. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 medskapande dialoger runt om i Halland. Utifrån dessa dialoger och analyser av desamma togs en delrapport fram. Under våren 2022 genomfördes sex fördjupande dialoger i syfte att utifrån insamlat material få ytterligare perspektiv på tillit, samt få möjlighet att metodutveckla olika dialogformer. Det samlade resultatet av processen Kunskapsuppdrag tillit har sammanfattats i en slutrapport.

 • Uppföljningsrapport 2 2022 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter verksamhetsårets första åtta månader.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.

  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Under 2019 fattade Lokal nämnd Falkenberg beslut om att ingå i en samverkansöverenskommelse under perioden 2020-2023 tillsammans med Falkenbergs kommun och Lokalpolisområde Falkenberg. Syftet med överenskommelsen var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete med utgångspunkt i gemensamma utmaningar och målsättningar. Utgångspunkten för samverkansarbetet har varit den gemensamma visionen att genom gränsöverskridande samverkan skapa goda förutsättningar för hållbara levnadsvillkor. De utmaningar som parterna utifrån gemensamt framtagen lägesbild beslutade att fokusera samverkan kring under samverkansperioden var unga/ unga vuxna i riskzon samt socialt utsatta bostadsområden.

  Med anledning av regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodsskiftet upphör den juridiska avtalsparten Lokal nämnd Falkenberg från och med den 31 december 2022. Då nämnden inte finns kvar efter årsskiftet och därmed inte kan fullfölja överenskommelsen behöver nämnden avsluta samverkansöverenskommelsen i förtid.

  • Information samlingskonferens 27 - 28 oktober
  • Enkät för förtroendevalda Kunskapsuppdrag tillit 
  • Sammanträdet 6/12 - Laxbutiken
  • Återkoppling Länspresidiet Hylte 17 juni - GunMarie, Iréne, Karin
  • Återkoppling Demokrativeckor: Föreläsning med Sofia Näsström 23 augusti - GunMarie, Iréne, Kim 
  • Återkoppling styrgrupp 5 september - Karin, Katrin 
  • Återkoppling Funktionsrättsrådet 14 september - Iréne, Karin 
  • Återkoppling Konferensen Mötesplats social hållbarhet i Örebro 20 - 21 september - GunMarie
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 23 september - GunMarie, Iréne, Katrin
 •   9

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   10

  Anmälningar för kännedom

 • § 31

  Justering

 • § 32

  Godkännande av föredragningslistan

 • Ulf Järphag, utredare och kvalitetsstrateg i Falkenbergs kommun, informerar om arbetet med framtagande av ett Idrottspolitiskt program i Falkenbergs kommun. 

 • Region Hallands sex lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen avsåg att inkludera fördjupning inom området genom medskapande metoder samt att förankring och implementering av den kunskap som utvecklades skulle inledas. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 medskapande dialoger runt om i Halland. Utifrån dessa dialoger och analyser av desamma togs en delrapport fram. Under våren 2022 genomfördes sex fördjupande dialoger i syfte att utifrån insamlat material få ytterligare perspektiv på tillit, samt få möjlighet att metodutveckla olika dialogformer. Det samlade resultatet av processen Kunskapsuppdrag tillit har sammanfattats i en slutrapport.

 • Uppföljningsrapport 2 2022 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter verksamhetsårets första åtta månader.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.

  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Under 2019 fattade Lokal nämnd Falkenberg beslut om att ingå i en samverkansöverenskommelse under perioden 2020-2023 tillsammans med Falkenbergs kommun och Lokalpolisområde Falkenberg. Syftet med överenskommelsen var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete med utgångspunkt i gemensamma utmaningar och målsättningar. Utgångspunkten för samverkansarbetet har varit den gemensamma visionen att genom gränsöverskridande samverkan skapa goda förutsättningar för hållbara levnadsvillkor. De utmaningar som parterna utifrån gemensamt framtagen lägesbild beslutade att fokusera samverkan kring under samverkansperioden var unga/ unga vuxna i riskzon samt socialt utsatta bostadsområden.

  Med anledning av regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodsskiftet upphör den juridiska avtalsparten Lokal nämnd Falkenberg från och med den 31 december 2022. Då nämnden inte finns kvar efter årsskiftet och därmed inte kan fullfölja överenskommelsen behöver nämnden avsluta samverkansöverenskommelsen i förtid.

  • Information samlingskonferens 27 - 28 oktober
  • Enkät för förtroendevalda Kunskapsuppdrag tillit 
  • Sammanträdet 6/12 - Laxbutiken
  • Återkoppling Länspresidiet Hylte 17 juni - GunMarie, Iréne, Katrin
  • Återkoppling Demokrativeckor: Föreläsning med Sofia Näsström 23 augusti - GunMarie, Kim, Marianne 
  • Återkoppling styrgrupp 5 september - Karin, Katrin 
  • Återkoppling Funktionsrättsrådet 14 september - Iréne, Karin 
  • Återkoppling Konferensen Mötesplats social hållbarhet i Örebro 20 - 21 september - GunMarie
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 23 september - GunMarie, Iréne, Katrin
 • § 39

  Redovisning av delegationsbeslut

 • § 40

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.