Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkans-överenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Lokal nämnd Falkenberg Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg.

  Annelie Svensson, kommunpolis i Falkenberg, redovisar på en övergripande nivå kring de insatser som genomförts inom ramen för Medborgarlöfte 2021. Redogörelse lämnas också för vilka insatser som på grund av pandemin har behövt senareläggas till verksamhetsåret 2022.

 • Medborgarlöftet ses som en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Falkenbergs kommun, Lokal nämnd Falkenberg och Lokalpolisområde Falkenberg avseende perioden 2020–2023. Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter, och tar sin utgångspunkt i parternas gemensamma lägesbild.

  Följande aktiviteter föreslås bli Lokal nämnd Falkenbergs bidrag till årets medborgarlöfte:

  • Genomföra ett dialogtillfälle för att samtala kring begreppet tillit och hur den på olika sätt kan stärkas i förhållande till samhälle och myndigheter för att vidga perspektiven och tillsammans hitta möjliga sätt att stärka tilliten ytterligare i samhället för att öka tryggheten, samt
  • Erbjuda möjligheter för barn och unga att delta på kostnadsfria prova-på-aktiviteter som kommer att förläggas på olika platser i kommunen (GO FBG) i samarbete med Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen och i samverkan med föreningslivet i Falkenberg och RF-SISU Halland. Detta för att sprida information om, och inspirera till deltagande i någon för den unge passande förening och engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang och stärka föreningsaktiviteten.
 • Sammanställningen av enkätsvar visar på ett stort engagemang från kommuninvånarna i den första trygghetsmätning som Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland, genomfört. Över 1000 personer valde att svara på trygghetsundersökningen. Upplevelsen av trygghet är en subjektiv känsla och det finns olika faktorer som påverkar den känslan. Majoriteten av invånarna i Falkenberg känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet.

  Denna undersöknings resultat kommer bland annat att ligga som en del av den gemensamma lägesbilden och utgöra underlag för kommande medborgarlöften.

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Falkenberg fått från regionfullmäktige för 2021, har nämnden bedrivit verksamhet under året. Trots inverkan av covid-19 så har en stor del av planerad verksamhet kunnat genomföras, men både arbetssätt och aktiviteter har under året fått ställas om, vilket påverkat nämndens ekonomiska resultat. När verksamhetsåret summeras har Lokal nämnd Falkenberg ett ekonomiskt överskott om 195 000 kr.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Utifrån framtagen riskanalys pekade Lokal nämnd Falkenberg ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2021:


  • Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd
  (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.

  Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

 • Region Hallands lokala nämnder arbetar med fokus på hallänningens behov för att främja en god och jämlik hälsa. Generellt sett ökar den psykiska ohälsan bland befolkningen. Psykisk ohälsa och suicid, dess yttersta konsekvens, är en fråga för hela samhället. För att uppnå en positiv utveckling behöver arbete ska långsiktigt och strategiskt tillsammans med olika samverkansparter.

  I december 2019 beslutade Lokal nämnd Falkenberg om en suicidpreventiv satsning, vilken pågått fram till och med verksamhetsåret 2021. Insatserna har på grund av pandemin delvis behövt flyttas fram tidsmässigt och även helt ställts om till det digitala formatet. Merparten av insatserna har genomförts i samarbete med den ideella organisationen Suicide Zero och har fokuserat på att sprida kunskap, att minska stigma, öppna upp för samtal kring psykisk ohälsa samt att bidra till att nya kontakter knyts mellan lokala aktörer.

  Insatserna har anpassats utifrån beslutad regional suicidpreventiv handlingsplan i syfte att på ett tydligt sätt bidra till Region Hallands arbete med suicidprevention och är följande: uppstart och samordning av Falkenbergs suicidpreventiva nätverk (cirka 21 föreningar/organisationer), en kort informationsfilm i samband med suicidpreventiva dagen (2100 personer nåddes av filmen via sociala medier), en samtalsledarutbildning (20/20 fyllda platser), fyra öppna digitala föreläsningar av ”Våga Fråga” (totalt cirka 450 deltagande personer), fem digitala föreläsningar av ”Livsviktiga snack” varav fyra tillsammans med fem intresserade skolor i Falkenberg (totalt cirka 118 deltagande personer) och en öppen föreläsning som genomfördes i samverkan mellan lokala nämnder, Föräldrar emellan-nätverken, Falkenbergs suicidpreventiva nätverk och Länsstyrelsen Halland (2429 stadigvarande användare/deltagare).

  Kunskapshöjande insatser behöver genomföras kontinuerligt och utifrån arbetet och bearbetning av resultat framkommer att intresset är stort och har på det stora hela uppnått önskade goda resultat.

 • I december 2021 beslutade Lokal nämnd Falkenberg om en verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022. Utifrån detta beslut har förvaltningen arbetat fram aktiviteter kopplade till de mål som Lokal nämnd Falkenberg beslutat i syfte att aktiviteterna ska bidra till att nämndens målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret. Dessa redovisas för kännedom för nämnden. Detta är en föränderlig lista, då aktiviteter kan tillkomma under året.

  • Personalförändring
  • Samverkan med Falkenbergs kommun och polisen 2022
  • Samverkan med Falkenbergs bibliotek
  • Inför Länspresidium Falkenberg 18 mars
  • Utvärdering Att leda in i Framtiden 2021
  • Återkoppling förevent till Västsvenska EU-konferensen 17 december 2021 - GunMarie, Irene
 •   11

  Anmälningar för kännedom

 • Nämnden informeras om utfallet utifrån höstens dialoger. Nämnden får också information om vårens planerade aktiviteter inom ramen för insatsen Kunskapsuppdrag Tillit.

 • § 1

  Justering

 • § 2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkans-överenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Lokal nämnd Falkenberg Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg.

  Annelie Svensson, kommunpolis i Falkenberg, redovisar på en övergripande nivå kring de insatser som genomförts inom ramen för Medborgarlöfte 2021. Redogörelse lämnas också för vilka insatser som på grund av pandemin har behövt senareläggas till verksamhetsåret 2022.

 • Medborgarlöftet ses som en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Falkenbergs kommun, Lokal nämnd Falkenberg och Lokalpolisområde Falkenberg avseende perioden 2020–2023. Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter, och tar sin utgångspunkt i parternas gemensamma lägesbild.

  Följande aktiviteter föreslås bli Lokal nämnd Falkenbergs bidrag till årets medborgarlöfte:

  • Genomföra ett dialogtillfälle för att samtala kring begreppet tillit och hur den på olika sätt kan stärkas i förhållande till samhälle och myndigheter för att vidga perspektiven och tillsammans hitta möjliga sätt att stärka tilliten ytterligare i samhället för att öka tryggheten, samt
  • Erbjuda möjligheter för barn och unga att delta på kostnadsfria prova-på-aktiviteter som kommer att förläggas på olika platser i kommunen (GO FBG) i samarbete med Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen och i samverkan med föreningslivet i Falkenberg och RF-SISU Halland. Detta för att sprida information om, och inspirera till deltagande i någon för den unge passande förening och engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang och stärka föreningsaktiviteten.
 • Sammanställningen av enkätsvar visar på ett stort engagemang från kommuninvånarna i den första trygghetsmätning som Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland, genomfört. Över 1000 personer valde att svara på trygghetsundersökningen. Upplevelsen av trygghet är en subjektiv känsla och det finns olika faktorer som påverkar den känslan. Majoriteten av invånarna i Falkenberg känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet.

  Denna undersöknings resultat kommer bland annat att ligga som en del av den gemensamma lägesbilden och utgöra underlag för kommande medborgarlöften.

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Falkenberg fått från regionfullmäktige för 2021, har nämnden bedrivit verksamhet under året. Trots inverkan av covid-19 så har en stor del av planerad verksamhet kunnat genomföras, men både arbetssätt och aktiviteter har under året fått ställas om, vilket påverkat nämndens ekonomiska resultat. När verksamhetsåret summeras har Lokal nämnd Falkenberg ett ekonomiskt överskott om 195 000 kr.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Utifrån framtagen riskanalys pekade Lokal nämnd Falkenberg ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2021:

  • Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd
  (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.

  Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

 • Region Hallands lokala nämnder arbetar med fokus på hallänningens behov för att främja en god och jämlik hälsa. Generellt sett ökar den psykiska ohälsan bland befolkningen. Psykisk ohälsa och suicid, dess yttersta konsekvens, är en fråga för hela samhället. För att uppnå en positiv utveckling behöver arbete ska långsiktigt och strategiskt tillsammans med olika samverkansparter.

  I december 2019 beslutade Lokal nämnd Falkenberg om en suicidpreventiv satsning, vilken pågått fram till och med verksamhetsåret 2021. Insatserna har på grund av pandemin delvis behövt flyttas fram tidsmässigt och även helt ställts om till det digitala formatet. Merparten av insatserna har genomförts i samarbete med den ideella organisationen Suicide Zero och har fokuserat på att sprida kunskap, att minska stigma, öppna upp för samtal kring psykisk ohälsa samt att bidra till att nya kontakter knyts mellan lokala aktörer.

  Insatserna har anpassats utifrån beslutad regional suicidpreventiv handlingsplan i syfte att på ett tydligt sätt bidra till Region Hallands arbete med suicidprevention och är följande: uppstart och samordning av Falkenbergs suicidpreventiva nätverk (cirka 21 föreningar/organisationer), en kort informationsfilm i samband med suicidpreventiva dagen (2100 personer nåddes av filmen via sociala medier), en samtalsledarutbildning (20/20 fyllda platser), fyra öppna digitala föreläsningar av ”Våga Fråga” (totalt cirka 450 deltagande personer), fem digitala föreläsningar av ”Livsviktiga snack” varav fyra tillsammans med fem intresserade skolor i Falkenberg (totalt cirka 118 deltagande personer) och en öppen föreläsning som genomfördes i samverkan mellan lokala nämnder, Föräldrar emellan-nätverken, Falkenbergs suicidpreventiva nätverk och Länsstyrelsen Halland (2429 stadigvarande användare/deltagare).

  Kunskapshöjande insatser behöver genomföras kontinuerligt och utifrån arbetet och bearbetning av resultat framkommer att intresset är stort och har på det stora hela uppnått önskade goda resultat.

 • I december 2021 beslutade Lokal nämnd Falkenberg om en verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022. Utifrån detta beslut har förvaltningen arbetat fram aktiviteter kopplade till de mål som Lokal nämnd Falkenberg beslutat i syfte att aktiviteterna ska bidra till att nämndens målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret. Dessa redovisas för kännedom för nämnden. Detta är en föränderlig lista, då aktiviteter kan tillkomma under året.

  • Personalförändring
  • Samverkan med Falkenbergs kommun och polisen 2022
  • Samverkan med Falkenbergs bibliotek
  • Inför Länspresidium Falkenberg 18 mars
  • Utvärdering Att leda in i Framtiden 2021
  • Återkoppling förevent till Västsvenska EU-konferensen 17 december 2021 - GunMarie, Irene
 • § 11

  Anmälningar för kännedom

 • Nämnden informeras om utfallet utifrån höstens dialoger. Nämnden får också information om vårens planerade aktiviteter inom ramen för insatsen Kunskapsuppdrag Tillit.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.