Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Information om Falkenbergs operativa samverkansgrupp, arbetsmodell och nuläget i Falkenberg. 

 • Lokal nämnd Falkenberg har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2021. Utifrån detta har Lokal nämnd Falkenberg identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter att bedömning av väsentligheter och risker i verksamheten gjorts, och ska innehålla de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att nämnden ska kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs.

  En riskanalys har genomförts avseende den verksamhet som lokal nämnd bedriver och som ligger under lokal nämnds ansvarsområde. Ett förslag på riskanalys har presenterats för nämnden, och utifrån denna har diskussion kring innehåll och prioritering förts. Utifrån företagen diskussion har förvaltningen arbetat fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • För att fördjupa samsynen kring nuläge och behovsbild avser Lokal nämnd Falkenberg att tillsammans med Kultur-, fritid och teknikförvaltningen (KFT) på Falkenbergs kommun samt ytterligare intresserade samverkansparter genomföra en gemensam kunskapshöjande insats. Denna insats kommer ta avstamp i de i samverkan utpekade fokusområdena (Socialt utsatta bostadsområden och Unga och unga vuxna i riskzon), samt den problematik och de utmaningar som finns kopplat till dessa i Falkenberg.

  För att möjliggöra detta föreslås Lokal nämnd Falkenberg bidra med 50 tkr till genomförandet av insatsen. Insatsen kommer vara pågående under verksamhetsåren 2021-2022.

 • Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Lokal nämnd Falkenberg Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg. 

  Lokal nämnd Falkenberg har under verksamhetsåret 2021 bidragit till genomförandet av Medborgarlöftet genom att ha genomfört fyra digitala föreläsningar med suicidförebyggande fokus, detta i samarbete med Suicide Zero. Sammanlagt deltog cirka 450 personer vid föreläsningarna, och utvärderingarna som genomförts visar positiva resultat då deltagarna varit nöjda med arrangemanget samt upplevt sig fått en kunskapsökning.

  • KuPP Tillit - Katrin
  • Återkoppling tillitsdialog med KRAMI 17 november - Iréne, Malin
  • Återkoppling Hållbarhetsdagen Halland 18 november – GunMarie
  • Återkoppling Samverkanskonferens 2021: Starkare än förr 18 november – Sara-Lena, Kim, Marianne, GunMarie
  •  Livsviktiga snack 18 november - Katrin, Karin
  •  Återkoppling Länspresidium Halmstad 19 november - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Funktionsrättsrådet 1 december – GunMarie, Karin
  • Återkoppling tillitsdialog med Arbetsmarknadsenheten 1 december - Kim
  • Återkoppling Att leda in i framtiden 6 december – GunMarie, Irene, Marianne, Kim, Lena 
 •   9

  Anmälningar för kännedom

 • § 56

  Justering

 • § 57

  Godkännande av föredragningslistan

 • Information om Falkenbergs operativa samverkansgrupp, arbetsmodell och nuläget i Falkenberg. 

 • Lokal nämnd Falkenberg har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2021. Utifrån detta har Lokal nämnd Falkenberg identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter att bedömning av väsentligheter och risker i verksamheten gjorts, och ska innehålla de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att nämnden ska kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs.

  En riskanalys har genomförts avseende den verksamhet som lokal nämnd bedriver och som ligger under lokal nämnds ansvarsområde. Ett förslag på riskanalys har presenterats för nämnden, och utifrån denna har diskussion kring innehåll och prioritering förts. Utifrån företagen diskussion har förvaltningen arbetat fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • För att fördjupa samsynen kring nuläge och behovsbild avser Lokal nämnd Falkenberg att tillsammans med Kultur-, fritid och teknikförvaltningen (KFT) på Falkenbergs kommun samt ytterligare intresserade samverkansparter genomföra en gemensam kunskapshöjande insats. Denna insats kommer ta avstamp i de i samverkan utpekade fokusområdena (Socialt utsatta bostadsområden och Unga och unga vuxna i riskzon), samt den problematik och de utmaningar som finns kopplat till dessa i Falkenberg.

  För att möjliggöra detta föreslås Lokal nämnd Falkenberg bidra med 50 tkr till genomförandet av insatsen. Insatsen kommer vara pågående under verksamhetsåren 2021-2022.

 • Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Lokal nämnd Falkenberg Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg. 

  Lokal nämnd Falkenberg har under verksamhetsåret 2021 bidragit till genomförandet av Medborgarlöftet genom att ha genomfört fyra digitala föreläsningar med suicidförebyggande fokus, detta i samarbete med Suicide Zero. Sammanlagt deltog cirka 450 personer vid föreläsningarna, och utvärderingarna som genomförts visar positiva resultat då deltagarna varit nöjda med arrangemanget samt upplevt sig fått en kunskapsökning.

  • KuPP Tillit - Katrin
  • Återkoppling tillitsdialog med KRAMI 17 november - Iréne, Malin
  • Återkoppling Hållbarhetsdagen Halland 18 november – GunMarie
  • Återkoppling Samverkanskonferens 2021: Starkare än förr 18 november – Sara-Lena, Kim, GunMarie
  •  Livsviktiga snack 18 november - Katrin, Karin
  •  Återkoppling Länspresidium Halmstad 19 november - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Att leda in i framtiden 6 december – GunMarie, Irene, Marianne, Kim, Lena 
 • § 64

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.