Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Falkenbergsnämnden har att utse sekreterare för Falkenbergsnämnden för mandatperioden 2019 - 2022.

 • Information lämnas angående

  • praktiska detaljer
  • reglemente och uppdrag
  • planeringsprocessen
  • bemanning
 • Lokala nämnders reglemente medger nämnden att besluta om vilka som ska medges närvarorätt vid nämndens sammanträden. Falkenbergsnämnden har att utse vilka som ska ha generell och specifik närvarorätt vid nämndens sammanträden.
  När det gäller personalföreträdares rätt att närvara vid Falkenbergsnämndens sammanträden, regleras detta i Kommunallagen 7 kap §§ 12-16.
  Regionfullmäktige har vidare reglerat denna närvarorätt i reglementet för lokala nämnder. I reglementet regleras också i vilka ärenden personalföreträdare inte har närvarorätt.
   

 • Falkenbergsnämnden har att utse vilka företrädare som ska underteckna avtal, skrivelser och andra handlingar i Falkenbergsnämndens namn.
  Uppdraget regleras i lokala nämnders reglemente men Falkenbergsnämnden har möjlighet att besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.
  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Falkenbergsnämnden har att utse personer som har rätt att i nämndens namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del av lokala nämnders reglemente, men Falkenbergsnämnden har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet.

 • Falkenbergsnämnden ska besluta om delegationsordning för Falkenbergsnämnden för mandatperioden 2019 - 2022.
  Enligt lokala nämnders reglemente ska samtliga delegerade ärenden anmälas till Falkenbergsnämnden.

 • Falkenbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för.

 • Falkenbergsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 4 december 2018, § 79, om verksamhetsplan för Falkenbergsnämnden 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av den tillträdda Falkenbergsnämnden.

 • Falkenbergsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 4 december 2018, § 80, att fastställa upprättat förslag till budget 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av den tillträdda Falkenbergsnämnden.

 • Falkenbergsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 4 december 2018, § 85, att anta sammanträdestider för 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av den tillträdda Falkenbergsnämnden.
  De antagna sammanträdestiderna är

  • 5 februari
  • 12 mars
  • 16 april
  • 21 maj
  • 17 september
  • 15 oktober
  • 12 november
  • 10 december
 • Följande information delges Falkenbergsnämnden

  • Lokala nämnders utvecklingsdagar 28 mars kl. 10:00 - 29 mars kl. 13:00, Strandbaden i Falkenberg, med syfte att lära känna varandra och lokala nämnders uppdrag
  • inbjudan Barnkonventionen 1 mars i Varberg

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.