Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Nämnden ges information om Falkenbergs kommuns främjande och förbyggande arbete inklusive det samverkansarbete som pågår utifrån samverkansöverenskommelsens fokusområden: Unga/unga vuxna i riskzon samt Utsatta områden. Informationen kopplar bland annat an till tidigare beslut gällande samverkan kring kunskapshöjande insats under 2022 (Machofabriken) samt samverkan kring GO FBG.

 • Den 28 april genomförde lokal nämnd Falkenberg sin perspektiv fördjupande dialog om tillit inom ramen för genomförande kunskapsuppdrag Tillit. Processledare Malin Andrén deltar för samtal om genomförd dialog samt information om kommande process.

 • Uppföljningsrapport 1 för verksamhetsåret 2022 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 3 juni 2022.

 • Region Halland har rekryterat ett dataskyddsombud i egen regi. Vid byte av dataskyddsombud behöver respektive nämnd utse det nya dataskyddsombudet, avsluta det gamla dataskyddsombudet samt göra anmälan av det nya dataskyddsombudet till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 • Revisionen granskar årligen nämndens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs i enlighet med Region Hallands styrmodell och beslutade målsättning. Granskningen syftar till att på översiktlig nivå granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten.

  Efter genomförd granskning av Lokal nämnd Falkenbergs verksamhet verksamhetsåret 2021 är det revisionens bedömning att nämnden i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning.

 • Lokala nämnder föreslås samordna och samfinansiera kunskapskonferensen Att leda in i framtiden och Lokala nämnders utvecklingsdag som ett lunch till lunch-tillfälle den 27-28 oktober. Dessutom föreslås samtliga ledamöter att delta vid en gemensam middagssittning på kvällen mellan de olika konferensdelarna, samt att ledamöterna ges möjlighet till övernattning på konferensanläggningen. Samlingskonferensen planeras, genomförs och finansieras gemensamt av lokala nämnder utifrån de budgetar som varje nämnd antagit inför verksamhetsåret 2022. Kostnad per nämnd för konferensernas genomförande uppskattas till 35 500 kronor.

  Genom samordning och samverkan kan flera positiva effekter nås avseende kunskapsspridning och genomslagskraft samtidigt som resurser nyttjas effektivt.

  • Lokala nämnders historiebeskrivning 
  • Återkoppling FINSAM - Innanförskapets möjligheter 5-6 april Irene 
  • Återkoppling Synapsen – digitala ledarskapsdagar 7-8 april – Irene
  • Återkoppling Länspresidium Kungsbacka 22 april – GunMarie, Katrin
  • Återkoppling Temadag med regionpensionärsrådet 22 april - Iréne 
  • Återkoppling dialog med RSu 26 april – GunMarie, Katrin 
  • Återkoppling Dialogcafé - hur bygger vi tillit tillsammans 28 april - Sara-Lena och Kim
  • Återkoppling Kunskapsdag om Islandsmodellen 5 maj - Irene, Kim, Lena
  • Återkoppling Västsvenska EU-konferensen 12-13 maj - Irene 
  • Återkoppling Föreläsning Machofabriken - Vill du göra skillnad för barn och unga i din närhet? 16 maj - Lena, Iréne, Marianne
  • Återkoppling Uppföljningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck 17 maj - Kim, Irene, Marianne 
 •   10

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   11

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.