Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Falkenbergs kommun genom Kultur, fritid och teknikförvaltningen (KFT), RF-SISU Halland och Lokal nämnd Falkenberg samverkar inom projektet Go Fbg, som startade sommaren 2021 och beräknas pågå till och med hösten 2022. Lokal nämnd Falkenberg delfinansierar en projektledare med 200 000 kronor fördelat på två verksamhetsår. Syftet med projektet är att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang och stärka föreningsaktiviteten genom att i samverkan aktivera och engagera såväl barn och unga som ledare och andra aktörer i föreningslivet och lokalsamhället. Projektet delrapporteras hösten 2021 och slutrapporteras hösten 2022.

  Under sommaren 2021 har alla barn och unga i Falkenbergs kommun bjudits in till aktiviteter, och i genomsnitt har ca 180 barn och unga per vecka deltagit i dessa. 12 feriearbetare har engagerats tillsammans med föreningsledare, trygghetsarbetare och Go Fbg:s projektledare. Den inledande perioden har varit positiv, och arbetet fortsätter i enlighet med projektplanen.

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden.

  Under våren kommer ett uppsamlande tillitsdialogtillfälle inom ramen för Kunskapsuppdrag Tillit äga rum. Vi återkommer med datum.

  Nämnden föreslås även fortsatt sammanträda på onsdagar kl 09:00-12:00
  Nämnden föreslås sammanträda:
  7 februari (måndag kl 09:00-12:00)
  23 mars
  1 juni
  7 september
  5 oktober
  8 november (tisdag kl 09:00-12:00)
  6 december (tisdag kl 09:00-12:00)

 •   6

  Anmälningar för kännedom

  • KuPP Tillit
  • Utvärdering av lokala nämnders utvecklingsdag 3 september
  • Dialog med Hållbarhetsutskottet
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 15 oktober - Irene, Katrin
  • Återkoppling Våldsförebyggande arbete 20 oktober - Irene
  • Återkoppling föredragning av kriminologstudent 27 oktober - Sara-Lena, Irene, Kim, Marianne
  • Återkoppling styrgruppsmöte (samverkan med polis och Falkenbergs kommun) 27 oktober - Katrin, Karin
  • Återkoppling tillitsdialog med Fontänhuset 28 oktober - Kim, Lena, Malin
  • Organisationskommitténs arbete inför kommande mandatperiod 
 • § 49

  Justering

 • § 50

  Godkännande av föredragningslistan

 • Falkenbergs kommun genom Kultur, fritid och teknikförvaltningen (KFT), RF-SISU Halland och Lokal nämnd Falkenberg samverkar inom projektet Go Fbg, som startade sommaren 2021 och beräknas pågå till och med hösten 2022. Lokal nämnd Falkenberg delfinansierar en projektledare med 200 000 kronor fördelat på två verksamhetsår. Syftet med projektet är att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang och stärka föreningsaktiviteten genom att i samverkan aktivera och engagera såväl barn och unga som ledare och andra aktörer i föreningslivet och lokalsamhället. Projektet delrapporteras hösten 2021 och slutrapporteras hösten 2022.

  Under sommaren 2021 har alla barn och unga i Falkenbergs kommun bjudits in till aktiviteter, och i genomsnitt har ca 180 barn och unga per vecka deltagit i dessa. 12 feriearbetare har engagerats tillsammans med föreningsledare, trygghetsarbetare och Go Fbg:s projektledare. Den inledande perioden har varit positiv, och arbetet fortsätter i enlighet med projektplanen.

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden.

  Under våren kommer ett uppsamlande tillitsdialogtillfälle inom ramen för Kunskapsuppdrag Tillit äga rum. Vi återkommer med datum.

  Nämnden föreslås även fortsatt sammanträda på onsdagar kl 09:00-12:00
  Nämnden föreslås sammanträda:
  7 februari (måndag kl 09:00-12:00)
  23 mars
  1 juni
  7 september
  5 oktober
  8 november (tisdag kl 09:00-12:00)
  6 december (tisdag kl 09:00-12:00)

 • § 54

  Anmälningar för kännedom

  • KuPP Tillit
  • Utvärdering av lokala nämnders utvecklingsdag 3 september
  • Dialog med Hållbarhetsutskottet
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 15 oktober - Irene, Katrin
  • Återkoppling Våldsförebyggande arbete 20 oktober - Irene
  • Återkoppling föredragning av kriminologstudent 27 oktober - Sara-Lena, Irene, Kim, Marianne
  • Återkoppling styrgruppsmöte (samverkan med polis och Falkenbergs kommun) 27 oktober - Katrin, Karin
  • Återkoppling tillitsdialog med Fontänhuset 28 oktober - Kim, Lena, Malin
  • Organisationskommitténs arbete inför kommande mandatperiod 
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.