Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Dialog med Gekås personalchef om bland annat arbetsmiljöfrågor.

 • Falkenbergsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare och
  bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan, för en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

  För att stärka det lokala folkhälsoarbetet har nämnden fått resurser för att kunna genomföra insatser inom området i samverkan med kommunen och andra samhällsaktörer. Särskild överenskommelse träffas med regionkontoret som tillhandahåller personalresurser.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård.
  Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa.
  Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Vid sammanträdet diskuteras det fortsatta arbetet med utgångspunkt i slutrapporten och åtgärdsförslagen.

 • Resultatet av befolkningsstudien Folkhälsan i Halland visar att 55 procent av unga kvinnor mellan 18 – 29 år i Falkenberg ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna. Med bakgrund i målet om att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar beslutade Falkenbergsnämnden under hösten 2016, att genomföra en dialogprocess i syfte att samla in kunskap och perspektiv på frågan om unga kvinnors trygghet.
  Under perioden november 2016 – april 2017 genomfördes en rad dialoger med unga kvinnor och med andra aktörer som kan bidra med perspektiv i frågan. Det sista och avslutande steget i dialogprocessen var de två medskapande dialoger som genomfördes med verksamhetsföreträdare och med unga tjejer på Falkenbergs gymnasieskola.
  Dialogprocessen genomfördes i samverkan med Rådet för Social hållbarhets aktörer och var en del av de gemensamma medborgarlöftena för 2017.

  Vid sammanträdet återkopplas resultatet från den medskapande dialogen som genomfördes på Falkenbergs gymnasieskola den 13 november.

 • Falkenbergsnämnden har under verksamhetsåret 2017 haft regionstyrelsens uppdrag att bidra till förståelsen för vad invånarna tycker om hälso- och sjukvården. 

  I verksamhetsplanen 2017 identifierade nämnden frågan om skillnaderna i kvinnors och mäns hälsa som särskilt angelägen att fokusera på och beslutade därför att genomföra en dialog i syfte att samla in kvinnors och mäns upplevelse av hälso- och sjukvården i Falkenberg. Syftet med dialogen var att synliggöra likheter och skillnader i kvinnors och mäns upplevele av bemötandet på sin vårdcentral. Dialogen har genomförts i form av en digital enkät.

  Vid sammanträdet återkopplas uppdraget och den genomförda kartläggningen.

 • Falkenbergsnämnden har under verksamhetsåret 2017 haft regionstyrelsens uppdrag att öka kunskapen om insatser som bidrar till en mer jämlik hälsa i befolkningen.
  I verksamhetsplanen 2017 identifierade nämnden frågan om skillnaderna i kvinnors och mäns hälsa som särskilt angelägen att fokusera på.
  Nämnden gav därför strategen i uppdrag att kartlägga behoven kopplat till skillnaderna i mäns och kvinnors hälsa. I uppdraget ingick även att kartlägga pågående processer kopplat till jämställdhet, internt och extern.

  Syftet med uppdraget var att skapa en tydligare bild av behoven samt att identifiera lämpliga insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan män och kvinnor.


  Vid sammanträdet återkopplas uppdraget och den genomförda kartläggningen.

 • Falkenbergsnämnden samverkar med Falkenbergs kommun och polisen genom rådet för Social hållbarhet. Rådet bildades 2016 och är ett rådgivande organ utan egna ekonomiska medel som ska verka för utveckling på en övergripande nivå, i frågor som rör social hållbarhet, i syfte att förstärka samverkan undertecknas ett gemensamt samverkansavtal. Samverkansöverenskommelsens publika del innebär att parterna avlägger gemensamma medborgarlöften.

  Falkenbergsnämnden beslutade på sammanträdet 2017-10-18 § 68 att tillsammans med Falkenbergs kommun, Polisen och Räddningstjänst Väst anmäla projektet ”Tillsammans för Sloalyckan” till SKL:s utvecklingsprogram innovationsguiden i syfte att förbättra livsvillkoren för de boende på Sloalyckan.
  Projektet föreslås utgöra Falkenbergsnämndens medborgarlöfte 2018.

  Bilagor

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt ger skriftliga råd om fysisk aktivitet. FaR innebär att legitimerad sjukvårdspersonal kan skriva ut fysisk aktivitet som komplement till eller ersättning för läkemedel och annan behandling. Hälso- och sjukvården i Region Halland ansvarar tillsammans med Hallands Idrottsförbund för utveckling och uppföljning av området hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

  FaR kan förskrivas till vilken aktivitet som helst, men till stöd förskrivare i Region Halland finns också en lokal aktivitetskatalog. Varje år tas en lokal aktivitetskatalog fram för varje kommun i Halland. Aktivitetskatalogen visar ett urval av de aktiviteter som erbjuds och kan därmed vara ett stöd för att hitta en lämplig aktivitet.

  Lokalt i Falkenberg medverkar Falkenbergsnämndens strateg med funktionen som kontaktperson men även att bistå tillsammans med Hallands idrottsförbund i utvecklandet av FaR-katalogens innehåll för nivå 1. Falkenbergsnämnden ansvarar som finansiär på nivå 1.

  Under året 2017 har 31 stycken recept förskrivits i Falkenberg.

 • Vid dagens sammanträde diskuteras Falkenbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter för 2017.

  Genomförda aktiviteter 15 november – 6 december

  1. SKL:s utbildningsprogram ”Innovationsguiden”, 21 november, nämndtjänsteman, strateg
  2. Dialog Purple flag, 23 november, strateg
  3. Länspresidie 1 december, vice ordförande, nämndtjänsteman
  4. Underskrift av samverkansavtal, 11 december, presidiet, nämndtjänsteman
  5. Workshop – BRÅ – utvärdering av det brottsförebyggande rådets arbete, 6 december, presidiet, nämndtjänsteman, strateg

  Planerade aktiviteter 

  1. Regional konferens, 14 december, vice ordförande, strateg
  2. Presentera nämndens verksamhet på kommunfullmäktiges sammanträde 19 december, ordföranden, nämndtjänsteman
 • Falkenbergsnämnden får regelbundet en redovisning kring listningsutvecklingen på Falkenbergs olika vårdcentraler för att kunna följa utvecklingen kring vårdenheterna.

  Bilagor

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.
  Agendan för dialogmötet den 19 december är uppföljning 2017 och verksamhetsplanering 2018 samt förslag till handlingsplan utifrån Dialogarbetet om unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa.

  Bilagor

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.

  • § 161, Riktlinjer för det interna klimatet och miljöarbetet 2017 - 2020
  • Månadsrapport Region Halland januari - februari 2017
  • Månadsrapport Region Halland januari - maj 2017
  • Månadsrapport Region Halland januari - juli 2017
  • Månadsrapport Region Halland januari - september 2017
  • Månadsrapport Region Halland januari - oktober 2017
  • § 199, En förbättrad förlossningsvårt och insatser för kvinnors hälsa - Insatser för psykisk hälsa före, under och efter graviditet, fas II

  Bilagor

 • § 80

  Justering

 • § 81

  Godkännande av föredragningslista

 • Dialog med Gekås personalchef om bland annat arbetsmiljöfrågor.

 • Falkenbergsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare och
  bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan, för en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

  För att stärka det lokala folkhälsoarbetet har nämnden fått resurser för att kunna genomföra insatser inom området i samverkan med kommunen och andra samhällsaktörer. Särskild överenskommelse träffas med regionkontoret som tillhandahåller personalresurser.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård.
  Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa.
  Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Vid sammanträdet diskuteras det fortsatta arbetet med utgångspunkt i slutrapporten och åtgärdsförslagen.

 • Resultatet av befolkningsstudien Folkhälsan i Halland visar att 55 procent av unga kvinnor mellan 18 – 29 år i Falkenberg ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna. Med bakgrund i målet om att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar beslutade Falkenbergsnämnden under hösten 2016, att genomföra en dialogprocess i syfte att samla in kunskap och perspektiv på frågan om unga kvinnors trygghet.
  Under perioden november 2016 – april 2017 genomfördes en rad dialoger med unga kvinnor och med andra aktörer som kan bidra med perspektiv i frågan. Det sista och avslutande steget i dialogprocessen var de två medskapande dialoger som genomfördes med verksamhetsföreträdare och med unga tjejer på Falkenbergs gymnasieskola.
  Dialogprocessen genomfördes i samverkan med Rådet för Social hållbarhets aktörer och var en del av de gemensamma medborgarlöftena för 2017.

  Vid sammanträdet återkopplas resultatet från den medskapande dialogen som genomfördes på Falkenbergs gymnasieskola den 13 november.

 • Falkenbergsnämnden har under verksamhetsåret 2017 haft regionstyrelsens uppdrag att bidra till förståelsen för vad invånarna tycker om hälso- och sjukvården. 

  I verksamhetsplanen 2017 identifierade nämnden frågan om skillnaderna i kvinnors och mäns hälsa som särskilt angelägen att fokusera på och beslutade därför att genomföra en dialog i syfte att samla in kvinnors och mäns upplevelse av hälso- och sjukvården i Falkenberg. Syftet med dialogen var att synliggöra likheter och skillnader i kvinnors och mäns upplevele av bemötandet på sin vårdcentral. Dialogen har genomförts i form av en digital enkät.

  Vid sammanträdet återkopplas uppdraget och den genomförda kartläggningen.

 • Falkenbergsnämnden har under verksamhetsåret 2017 haft regionstyrelsens uppdrag att öka kunskapen om insatser som bidrar till en mer jämlik hälsa i befolkningen.
  I verksamhetsplanen 2017 identifierade nämnden frågan om skillnaderna i kvinnors och mäns hälsa som särskilt angelägen att fokusera på.
  Nämnden gav därför strategen i uppdrag att kartlägga behoven kopplat till skillnaderna i mäns och kvinnors hälsa. I uppdraget ingick även att kartlägga pågående processer kopplat till jämställdhet, internt och extern.

  Syftet med uppdraget var att skapa en tydligare bild av behoven samt att identifiera lämpliga insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan män och kvinnor.


  Vid sammanträdet återkopplas uppdraget och den genomförda kartläggningen.

 • Falkenbergsnämnden samverkar med Falkenbergs kommun och polisen genom rådet för Social hållbarhet. Rådet bildades 2016 och är ett rådgivande organ utan egna ekonomiska medel som ska verka för utveckling på en övergripande nivå, i frågor som rör social hållbarhet, i syfte att förstärka samverkan undertecknas ett gemensamt samverkansavtal. Samverkansöverenskommelsens publika del innebär att parterna avlägger gemensamma medborgarlöften.

  Falkenbergsnämnden beslutade på sammanträdet 2017-10-18 § 68 att tillsammans med Falkenbergs kommun, Polisen och Räddningstjänst Väst anmäla projektet ”Tillsammans för Sloalyckan” till SKL:s utvecklingsprogram innovationsguiden i syfte att förbättra livsvillkoren för de boende på Sloalyckan.
  Projektet föreslås utgöra Falkenbergsnämndens medborgarlöfte 2018.

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt ger skriftliga råd om fysisk aktivitet. FaR innebär att legitimerad sjukvårdspersonal kan skriva ut fysisk aktivitet som komplement till eller ersättning för läkemedel och annan behandling. Hälso- och sjukvården i Region Halland ansvarar tillsammans med Hallands Idrottsförbund för utveckling och uppföljning av området hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

  FaR kan förskrivas till vilken aktivitet som helst, men till stöd förskrivare i Region Halland finns också en lokal aktivitetskatalog. Varje år tas en lokal aktivitetskatalog fram för varje kommun i Halland. Aktivitetskatalogen visar ett urval av de aktiviteter som erbjuds och kan därmed vara ett stöd för att hitta en lämplig aktivitet.

  Lokalt i Falkenberg medverkar Falkenbergsnämndens strateg med funktionen som kontaktperson men även att bistå tillsammans med Hallands idrottsförbund i utvecklandet av FaR-katalogens innehåll för nivå 1. Falkenbergsnämnden ansvarar som finansiär på nivå 1.

  Under året 2017 har 31 stycken recept förskrivits i Falkenberg.

 • Falkenbergsnämnden får regelbundet en redovisning kring listningsutvecklingen på Falkenbergs olika vårdcentraler för att kunna följa utvecklingen kring vårdenheterna.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.
  Agendan för dialogmötet den 19 december är uppföljning 2017 och verksamhetsplanering 2018 samt förslag till handlingsplan utifrån Dialogarbetet om unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa.

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.

  • § 161, Riktlinjer för det interna klimatet och miljöarbetet 2017 - 2020
  • Månadsrapport Region Halland januari - februari 2017
  • Månadsrapport Region Halland januari - maj 2017
  • Månadsrapport Region Halland januari - juli 2017
  • Månadsrapport Region Halland januari - september 2017
  • Månadsrapport Region Halland januari - oktober 2017
  • § 199, En förbättrad förlossningsvårt och insatser för kvinnors hälsa - Insatser för psykisk hälsa före, under och efter graviditet, fas II
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.