Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Charlotte Sommar, samordnare för Region Hallands suicidpreventionsarbete, informerar om den regionala suicidpreventiva handlingsplanen.

 • I december 2019 beslutade Lokal nämnd Falkenberg att arbeta vidare med frågan kring suicidprevention och psykisk hälsa i bred samverkan, och tillsammans med andra intresserade aktörer bildades Falkenbergs suicidpreventiva nätverk. I september 2020 uppmärksammade nätverkets aktörer suicidpreventiva dagen gemensamt, och under våren 2021 har ett intensivt arbete med olika kunskapshöjande insatser pågått. En samtalsledarutbildning har genomförts samt digitala föreläsningar kring suicidprevention utifrån en grundläggande nivå. Båda insatserna har genomförts tillsammans med den ideella organisationen Suicide Zero. Under hösten 2021 planeras ytterligare kunskapshöjande insatser riktade gentemot föräldrar och barns andra viktiga vuxna.

  Vid sammanträdet kommer en kort redogörelse för vårens kunskapshöjande aktiviteters innehåll och preliminära utvärderingsresultat redogöras för. En slutlig rapport kommer presenteras för nämnden när höstens planerade verksamhet genomförts och utvärderats.

 • Uppföljningsrapport 1, 2021 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 4 juni 2021.

 • Revisionen granskar årligen nämndens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs i enlighet med Region Hallands styrmodell och beslutade målsättning. Granskningen syftar till att på översiktlig nivå granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten.

  Efter genomförd granskning av Lokal nämnd Falkenbergs verksamhet verksamhetsåret 2020 är det revisionens bedömning att nämnden i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning, men att vissa förbättringsområden finns.

  I samband med att revisionsrapporten ska redovisas i nämnden har revisorerna bjudits in att föredra densamma.

 • Falkenbergs kommun genom Kultur, fritid och teknikförvaltningen (KFT), RF-SISU Halland och Lokal nämnd Falkenberg samverkar inom detta projekt som avses starta sommaren 2021 och beräknas pågå till och med hösten 2022. Syftet är att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang och stärka föreningsaktiviteten genom att i samverkan aktivera och engagera såväl barn och unga som ledare och andra aktörer i föreningslivet och lokalsamhället. Genom denna samverkan avser parterna att bidra till att öka den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga, bidra till ökat föreningsengagemang och aktivering hos barn och unga samt ledare samt bidra till en mer integrerad kommun. Tillsammans med föreningar i Falkenberg vill parterna samverka för att skapa en aktivare vardag för ungdomar i Falkenbergs kommun. Alla barn och unga i Falkenbergs kommun är välkomna och ett speciellt fokus kommer att riktas mot de barn och unga som i dagsläget befinner sig långt ifrån föreningslivet och en aktiv fritid.

  Målet är att arbetet efter projektavslut förs in i ordinarie processer med hemvist inom linjeorganisationen i Falkenbergs kommun.

  Lokal nämnd Falkenberg föreslås delfinansiera en projektledare med 100 000 kronor per år verksamhetsåren 2021-2022, sammanlagt 200 000 kronor.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram. Under 2021, vilket är processens andra år genomförs medskapande processer som ger möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit.

  Erfarenhet sedan tidigare gemensamma dialogprocesser visar att det är en framgångsfaktor om de lokala nämnderna har en gemensam inriktning då det ger ett enhetligt och sammanhållet resultat. Länspresidiet har efter diskussion enats om att föreslå ”Tillit till samhälle och myndigheter” som gemensam inriktning. Vid sammanträdet beslutar nämnden om inriktning samt lämnar inspel avseende målgrupp och lokala perspektiv på den medskapande processen. 

 • Denna lägesbild ingår som en bilaga till Samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg, Region Halland.

  Lägesbilden är framtagen för att tydliggöra nuläget med en gemensam syn på de lokala utmaningarna och behoven som parterna behöver samverka kring under perioden 2020-2023.

  De gemensamma samverkansområdena är:
  Socialt utsatta områden
  Unga/unga vuxna i riskzon

 • Under våren 2021 beslutade regionfullmäktige om den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ”Halland- bästa livsplatsen 2035”. RUS:en pekar ut den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands långsiktiga utveckling, och omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör vilka förflyttningar som behöver göras. Dessa strategier är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Kulturstrategi med kulturplan samt Hälso- och sjukvårdsstrategin.

  En av dessa centrala strategier är Hallands strategi för hållbar tillväxt 2022-2028, vars remiss nu är utskickad för att berörda aktörer ska kunna yttra sig om man så önskar. Yttrandena ska vara inskickade senast den 13 augusti 2021.

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-05, §9.

  • Återkoppling Våga fråga 14 april, 26 maj - GunMarie, Irene, Kim
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 16 april - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Länspresidium Varberg, extra möte, 7 maj - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 20 april - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Västsvenska EU-konferensen – Europa efter krisen – hur pandemin påverkar och utvecklar samarbetet 23 april – GunMarie, Irene
  •  Återkoppling Digital informationsträff om hedersrelaterat våld och förtryck 5 maj - GunMarie, Irene, Marianne, Lena, Kim
 •   13

  Anmälningar för kännedom

 • § 21

  Justering

 • § 22

  Godkännande av föredragningslistan

 • Charlotte Sommar, samordnare för Region Hallands suicidpreventionsarbete, informerar om den regionala suicidpreventiva handlingsplanen.

 • I december 2019 beslutade Lokal nämnd Falkenberg att arbeta vidare med frågan kring suicidprevention och psykisk hälsa i bred samverkan, och tillsammans med andra intresserade aktörer bildades Falkenbergs suicidpreventiva nätverk. I september 2020 uppmärksammade nätverkets aktörer suicidpreventiva dagen gemensamt, och under våren 2021 har ett intensivt arbete med olika kunskapshöjande insatser pågått. En samtalsledarutbildning har genomförts samt digitala föreläsningar kring suicidprevention utifrån en grundläggande nivå. Båda insatserna har genomförts tillsammans med den ideella organisationen Suicide Zero. Under hösten 2021 planeras ytterligare kunskapshöjande insatser riktade gentemot föräldrar och barns andra viktiga vuxna.

  Vid sammanträdet kommer en kort redogörelse för vårens kunskapshöjande aktiviteters innehåll och preliminära utvärderingsresultat redogöras för. En slutlig rapport kommer presenteras för nämnden när höstens planerade verksamhet genomförts och utvärderats.

 • Uppföljningsrapport 1, 2021 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 4 juni 2021.

 • Revisionen granskar årligen nämndens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs i enlighet med Region Hallands styrmodell och beslutade målsättning. Granskningen syftar till att på översiktlig nivå granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten.

  Efter genomförd granskning av Lokal nämnd Falkenbergs verksamhet verksamhetsåret 2020 är det revisionens bedömning att nämnden i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning, men att vissa förbättringsområden finns.

  I samband med att revisionsrapporten ska redovisas i nämnden har revisorerna bjudits in att föredra densamma.

 • Falkenbergs kommun genom Kultur, fritid och teknikförvaltningen (KFT), RF-SISU Halland och Lokal nämnd Falkenberg samverkar inom detta projekt som avses starta sommaren 2021 och beräknas pågå till och med hösten 2022. Syftet är att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang och stärka föreningsaktiviteten genom att i samverkan aktivera och engagera såväl barn och unga som ledare och andra aktörer i föreningslivet och lokalsamhället. Genom denna samverkan avser parterna att bidra till att öka den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga, bidra till ökat föreningsengagemang och aktivering hos barn och unga samt ledare samt bidra till en mer integrerad kommun. Tillsammans med föreningar i Falkenberg vill parterna samverka för att skapa en aktivare vardag för ungdomar i Falkenbergs kommun. Alla barn och unga i Falkenbergs kommun är välkomna och ett speciellt fokus kommer att riktas mot de barn och unga som i dagsläget befinner sig långt ifrån föreningslivet och en aktiv fritid.

  Målet är att arbetet efter projektavslut förs in i ordinarie processer med hemvist inom linjeorganisationen i Falkenbergs kommun.

  Lokal nämnd Falkenberg föreslås delfinansiera en projektledare med 100 000 kronor per år verksamhetsåren 2021-2022, sammanlagt 200 000 kronor.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram. Under 2021, vilket är processens andra år genomförs medskapande processer som ger möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit.

  Erfarenhet sedan tidigare gemensamma dialogprocesser visar att det är en framgångsfaktor om de lokala nämnderna har en gemensam inriktning då det ger ett enhetligt och sammanhållet resultat. Länspresidiet har efter diskussion enats om att föreslå ”Tillit till samhälle och myndigheter” som gemensam inriktning. Vid sammanträdet beslutar nämnden om inriktning samt lämnar inspel avseende målgrupp och lokala perspektiv på den medskapande processen. 

 • Denna lägesbild ingår som en bilaga till Samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg, Region Halland.

  Lägesbilden är framtagen för att tydliggöra nuläget med en gemensam syn på de lokala utmaningarna och behoven som parterna behöver samverka kring under perioden 2020-2023.

  De gemensamma samverkansområdena är:
  Socialt utsatta områden
  Unga/unga vuxna i riskzon

 • Under våren 2021 beslutade regionfullmäktige om den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ”Halland- bästa livsplatsen 2035”. RUS:en pekar ut den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands långsiktiga utveckling, och omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör vilka förflyttningar som behöver göras. Dessa strategier är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Kulturstrategi med kulturplan samt Hälso- och sjukvårdsstrategin.

  En av dessa centrala strategier är Hallands strategi för hållbar tillväxt 2022-2028, vars remiss nu är utskickad för att berörda aktörer ska kunna yttra sig om man så önskar. Yttrandena ska vara inskickade senast den 13 augusti 2021.

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-05, §9.

  • Återkoppling Våga fråga 14 april, 26 maj - GunMarie, Irene, Kim
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 16 april - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Länspresidium Varberg, extra möte, 7 maj - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 20 april - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Västsvenska EU-konferensen – Europa efter krisen – hur pandemin påverkar och utvecklar samarbetet 23 april – GunMarie, Irene
  •  Återkoppling Digital informationsträff om hedersrelaterat våld och förtryck 5 maj - GunMarie, Irene, Marianne, Lena, Kim
 • § 33

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.