Hoppa över navigering
 • § 70

  Godkännande av föredragningslista

 • Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut nämnden inriktning och prioriterade områden under 2018. Falkenbergsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-05-31 § 38, att anta en verksamhetsinriktning inför 2018. Nämnden uppdrog samtidigt till förvaltningen att utarbeta ett förslag på genomförande av verksamhetsplanen.

  Vid sammanträdet presenteras förvaltningens förslag på genomförande av verksamhetsplanen med utgångspunkt i nämndens beslutade inriktning.

 • Falkenbergsnämnden samverkar med Falkenbergs kommun och polisen genom rådet för Social hållbarhet. Rådet bildades 2016 och är ett rådgivande organ utan egna ekonomiska medel som ska verka för utveckling på en övergripande nivå, i frågor som rör social hållbarhet. Rådets aktörer undertecknade 2016 en gemensam samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen ska fungera som ett ramverk för det gemensamma arbetet och sträcker sig över två år. Inför 2018 finns det därför ett behov av att förnya överenskommelsen. Rådet för Social hållbarhet föreslår att den nya överenskommelsen ska bygga vidare på den tidigare i syfte att skapa kontinuitet och långsiktighet. Rådet föreslår också därför att den gemensamma prioriteringen kring barn och ungas uppväxtvillkor, trygghet och tillit och alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) kvarstår.

 • Förslag till sammanträdesplan för Falkenbergsnämnden 2018 har tagits fram,
  tisdagar med starttid klockan 13:15.
  - 6 februari
  - 13 mars
  - 17 april heldag
  - 29 maj
  - 11 september
  - 9 oktober
  - 6 november
  - 4 december

 • Information lämnas från

  - förändring i budget
  - inbjudan (H)järnkoll Halland bjuder in till föreläsningar med temat Meningsfullt arbete och sysselsättning, 14 februari 2018, Varberg

 • Uppföljning gällande Falkenbergsnämndens verksamhet och ekonomi under perioden januari till oktober 2017.

 • Utifrån Region Hallands arkivreglemente så framgår det att regionfullmäktige och dess revisorer, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga styrelser och nämnder med underställda förvaltingar och inrättningar samt andra organ med självständig ställning själva ansvarar för vården av sitt arkiv.
  Ansvaret regleras i § 4-6 Arkivlagen (SFS 1990:782). Detta innebär att lokala nämnder behöver utse en eller flera arkivansvarig/a person/er. Efter beslut ska uppgifter om arkivansvarig meddelas regionens arkivarier.

  Den som är utsedd att vara arkivansvarig för en verksamhets arkiv ansvarar för verksamhetens arkivfrågor och ska se till att gällande lagar och föreskrifter följs. Utifrån detta har Region Halland valt att ha som praxis att verksamhetsansvarig
  utses till arkivansvarig. Detta innebär för de lokala nämndernas del att
  Boel Abelson Crossley föreslås utses till arkivansvarig.

 • Anmälan av inkomna skrivelser.

  • § 190, Sammanträdesdagar 2018 för regionstyrelsens utskott samt budgetberedningsarbetet inför2019
  • § 63, klimat och miljöpolicy för Region Halland
  • § 64, komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020
  • § 65, förslag till Miljöpolicy för Region Halland med bolag

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.