Hoppa över navigering
 • Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

 • Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska följas av en föredragningslista. Nämnden ska ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

 • Driftnämnd Kollektivtrafiks reglemente medger nämnden att besluta om vilka som ska medges närvarorätt vid nämndens sammanträde. Driftnämnd Kollektivtrafik har att utse vilka som ska ha generell och specifik närvarorätt vid nämndens sammanträden under mandatperioden. Nämnden har sedan tidigare beslutat om att ge förvaltningschef Andreas Almquist generell närvarorätt vid nämndens sammanträden (§ 3, 2023). För att säkerställa att nämnden har tillgång till en bredd av perspektiv inför beslutsfattande önskar nämnden utöka denna generella närvarorätt att också omfatta ytterligare funktioner, så som ekonomichef, försäljningschef, chefsstrateg, stabschef och verksamhetschef för Allmän kollektivtrafik.

 • Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025 - 2028 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan och budget för 2024. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en månadsrapport tas fram för perioden januari-februari och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring verksamhet, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

  Av Månadsrapport februari 2024 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med februari 2024 är plus 10,4 mkr. Prognosen för helåret 2024 visar ett underskott på minus 22 mkr.

 • Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet fastställer Driftnämnd Kollektivtrafik årligen en kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten inom en treårig utblick, exempelvis genom förändringar i trafikutbudet.

   

  Framtagandet av Kollektivtrafikplanen sker i dialog med framför allt de halländska kommunerna, men även övriga relevanta aktörer så som Trafikverket och angränsande regioner och kommuner.

   

  Budget avseende verksamhetsåret 2025 beslutas av Regionfullmäktige i juni. Utifrån tilldelad budgetram, tillsammans med omhändertagande av kommunernas synpunkter, fastställs därefter Kollektivtrafikplanen av Driftnämnd Kollektivtrafik i september.

 • 2023-09-07 behandlade Driftnämnd Kollektivtrafik ett ärende om justerat gränsavdrag mot Västtrafiks trafikområde (§57), och i samband med det beslutade nämnden bland annat att införa Sydtaxans gränsavdrag för periodbiljetter sålda till Västtrafiks trafikområde. Nämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen med Västtrafik gemensamt med Kungsbacka kommun om att båda parterna ska tillämpa ett 35%-igt avdrag på periodbiljetter enligt modellen för Sydtaxan, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för sommarbiljetten och andra liknande biljetter där hela Halland inkluderas, samt ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera dessa uppdrag till nämnden senast under första kvartalet 2024. I enlighet med detta beslut återrapporterar förvaltningen nu i ärendet.

 • Aktuell information ges till nämnden.

  • Namninsamling och samrådsmöte 10 april avseende Träslövsläge, Varberg
  • Störning och ersättningstrafik 2024-03-15
  • Trygghetsstopp
  • Påsklovsbiljett
  • Tillköp seniorbiljett
  • Platsbokning på Öresundståg under förändring
  • Återkoppling dialog RSau och RStu 19 mars
  • Återkoppling dialog revisorerna 19 mars
  • Information nämndens heldag 22 april
 •   8

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.