Hoppa över navigering
 • Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

 • Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska följas av en föredragningslista. Nämnden ska ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

 • Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan och budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en månadsrapport tas fram för perioden januari-oktober och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring verksamhet, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

  Av Månadsrapport oktober framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med oktober 2023 är minus 7 mkr. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 15 mkr vilket är en förbättring på     1,5 mkr från föregående prognos.

 • Driftnämnd Kollektivtrafiks verksamhet finansieras av skattemedel och intäkter från biljettförsäljning. För att kunna bibehålla och utveckla trafik inför 2024 höjs biljettpriset med en genomsnittlig höjning om 3% beräknat på förväntad biljettintäkt för 2023. Prisjusteringen beräknas ge en ökad biljettintäkt med cirka 14 mnkr under 2024.

  Prisjusteringen avser samtliga biljetter i alla reserelationer. För enkel- och 24-timmarsbiljetter stiger priset i samtliga relationer medan priset för periodbiljetter justeras både neråt och uppåt beroende på reslängd. Priset på kortare resa ökar medan resa över tre zoner eller mer sjunker. Prisjusteringen gynnar på så vis generellt pendlaren i större utsträckning än sällanresenären.

 • Ett förslag till sammanträdesplan för verksamhetsåret 2024 har tagits fram för Driftnämnd Kollektivtrafik. I förslaget har hänsyn tagits till planerings- och uppföljningsprocessen där vägledning ges för de tidpunkter nämnden senast bör behandla specifika ärenden.

 • Inför framtagande av 2024 års verksamhetsplan och budget behöver dialog föras i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt. Vid sammanträdet 2023-09-28 inleddes därför en dialog om nämndens prioriteringar inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2024. Vid sammanträdet 2023-11-16 kommer nämnden ges fortsatt möjlighet till dialog. Utifrån dessa dialoger föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2024.

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. Riskanalysen genomförs i samverkan mellan förvaltning och nämnden. Utifrån framtaget underlag genomförs en dialog i nämnden för att nämndens perspektiv på risker samt prioriteringar ska kunna tydliggöras. Utifrån denna dialog får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

 • Förvaltningen informerar om arbetet med ersättningstrafik vid störning i trafiken.

 • Aktuell information ges till nämnden.

  • Kampanj - Tid och rum
  • Markarydsbussen
  • Information om utredningsuppdrag Halmstad kommun, upprättande av egen Kollektivtrafikplan
  • Trafikering av Mellbyvägen
  • Krösatågssamverkan
 •   10

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.