Hoppa över navigering
 • Ordförande tillsammans med en ledamot justerar protokollet.

 • Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska följas av en föredragningslista. Nämnden ska ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

 • Inför framtagande av 2024 års verksamhetsplan och budget har dialog förts i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt. Utifrån dessa dialoger har förvaltningen fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2024. Vid sammanträdet har nämnden att besluta kring föreslagen verksamhetsplan och budget.

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En internkontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. En dialog avseende riskanalys och prioritering inför framtagande av intern kontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 16 november 2023. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

 • Västra Götalandsregionen har fastställt dokumenten Målbild Tåg 2028 och Målbild Tåg 2035, där riktningen för tågtrafikens utveckling i Västra Götaland pekas ut. För att tydliggöra vad som krävs för att uppnå dessa målbilder beslutade Västtrafik AB våren 2022 om Handlingsplan Tåg 2028. Med anledning av ny tidplan för Västlänken har handlingsplanen nu uppdaterats. Då såväl handlingsplanen som målbilderna har påverkan på tågtrafiken även i Halland informeras nämnden om den senaste utvecklingen i ärendet.

 • Driftnämnd Kollektivtrafik har i uppdrag att årligen besluta om en Kollektivtrafikplan inför kommande verksamhetsår med utblick för ytterligare två år. Kollektivtrafikplanen utgår från Region Hallands Trafikförsörjningsprograms strategiska långsiktiga prioriteringar, samt beslutade prioriteringar i Region Hallands Mål och budget. Framtagandet sker i dialog med Hallands kommuner. Kollektivtrafikplanens syfte är att fastställa hur målen i Trafikförsörjningsprogrammet omsätts och efterlevs i praktiken.

  Vid sammanträdet kommer nämnden informeras om processen inför framtagande av Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026-2027.

 • Region Hallands årliga medarbetarundersökning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årets medarbetarundersökning är förvaltningens första, och resultatet ska därför ses som ett utgångsläge för kommande mätningar.


  Förvaltningen har ett bra resultat, där hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på 84 samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) ligger på 81. Resultat överstigande 73 för HME och 63 för OSA bedöms som goda resultat utifrån Region Hallands gemensamma skala för bedömning av resultat.

 • I Region Hallands Trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2025 fastslås målsättningen om att kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till 30 % av de motoriserade transporterna år 2030. För att det ska vara möjligt behöver fler kunder välja Hallandstrafiken för sina resor.

  Hallandstrafiken AB beslutade om en försäljningsstrategi för perioden 2021-2023, i vilken det strategiska arbetet med att få fler och nöjdare kunder beskrevs. Strategin är nu i behov av revidering, såväl utifrån strategins giltighetstid som utifrån att verksamhetsövergång från bolag till nämnd skett. Utifrån detta har ett förslag på ny försäljningsstrategi för perioden 2024-2026 arbetats fram.

 • Aktuell information ges till nämnden. 

  • Återkoppling prisjustering
  • Information om Trafikutvecklingsplan Öresundståg 2025-2030
  • Information om trafikering av Mellbyvägen, Laholm, och Träslövsläge, Varberg.
 •   10

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.