Hoppa över navigering
 • § 71

  Justering 2017

 • § 72

  Godkännande av föredragningslista

 • Barbro Jönsson, Preventionsenheten i Laholm är inbjuden till nämndsmötet för att beskriva Preventionsenhetens arbete. Diskussion kring samverkan.

 • Den lokala nämnden i Laholm arbetar systematiskt med uppföljning av måluppfylland, verksamhetsplan och uppföljning av de ekonomiska ramarna. Detta sker dels genom de båda uppföljningsrapporterna och årsbokslutet, men även genom att nämnden däremellan månadsvis belyser den ekonomiska utvecklingen och aktiviteter av större vikt som genomförts utifrån de av nämnden beslutade målen och verksamhetsplaneringen.

 • I Laholms kommun så har den sjunkande läskunnigheten bland barn i grundskolan påtalats av den kommunala organisationen, och i mätningar har även Laholmsnämnden kunnat ta del av siffror som visar att läskunnigheten och läsförståelsen sjunker hos barn i Laholms kommun. Detta får av naturliga skäl konsekvenser även gällande andelen barn som går ur grundskolan med godkända betyg.

  Forskning visar att barn som fått lyssna till högläsning som små, samt som fått ta del av en ”läskultur” i hemmet har ett betydligt större ordförråd såväl när de börjar skolan som när de kommer ut i vuxenlivet. Dessa barn har också lättare att klara av sin skolgång, samt har lättare för sig även senare i livet. Utifrån detta vill Laholmsnämnden göra skillnad för att uppmuntra till ökad läsning för barn på såväl kort som lång sikt. Som en inledande insats avser Laholmsnämnden att tillsammans med stadsbiblioteket i Laholm att genomföra ett evenemang för att uppmuntra till ökad läsning och på sikt då även ökad läskunnighet bland barn i Laholms kommun.

 • Lokala nämnden i Laholm har genomfört dialoger vid 11 olika tillfällen under perioden mars-april 2017. Fokusområdet för dialogerna har varit trygghet och tillit ur ett genusperspektiv. Dialogerna med både verksamhetsföreträdarna och de unga/unga vuxna visar en tydlig koppling mellan tillit och trygghet. De unga/unga vuxna menade att det är viktigt att känna tillit till sin omgivning, och då främst till sina närmaste. De beskriver också att det är minst lika viktigt att känna en trygghet i den miljö som de vistas i.

 • Inför TAFA-gruppens möte i slutet av oktober så kom information om att TAFA som samverkansforum skulle upphöra. Detta för att ett direktiv givits till tjänstemän från Barn- och utbildningsnämnden (BUN), Kultur- och utvecklingsnämnden (KUN) och Socialnämnden (SON) från respektive nämnds förvaltningschef om att de under perioden 1 november 2017 till 31 mars 2018 skulle arbeta med att ta fram en grund för hur en framtida samverkan kring barn och unga skulle se ut. Beskedet som gavs var att TAFA kommer inte fortsätta att arbeta parallellt under tiden som utredningen pågår, och inget annat samverkansforum kommer att erbjudas under denna period.

  Detta får stora konsekvenser för Laholmsnämndens möjligheter att samverka med Laholms kommun, och befaras också får allvarliga konsekvenser för det arbete som bedrivs gentemot Laholmsborna. Utifrån detta har ett uppdrag givits till förvaltningen om att ta fram ett underlag till nämnden med beskrivning av konsekvenser utifrån ovanstående situation, samt att nämnden kan skicka detta vidare till Laholms kommun med förhoppning om att en omprioritering görs.

 • Utifrån Region Hallands arkivreglemente så framgår det att regionfullmäktige och dess revisorer, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga styrelser och nämnder med underställda förvaltingar och inrättningar samt andra organ med självständig ställning själva ansvarar för vården av sitt arkiv. Ansvaret regleras i § 4-6 Arkivlagen (SFS 1990:782). Detta innebär att lokala nämnder behöver utse en eller flera arkivansvarig/a person/er. Efter beslut ska uppgifter om arkivansvarig meddelas regionens arkivarier.

  Den som är utsedd att vara arkivansvarig för en verksamhets arkiv ansvarar för verksamhetens arkivfrågor och ska se till att gällande lagar och föreskrifter följs. Utifrån detta har Region Halland valt att ha som praxis att verksamhetsansvarig utses till arkivansvarig. Detta innebär för de lokala nämndernas del att Boel Abelson-Crossley föreslås utses till arkivansvarig.

 • Laholmsnämnden får regelbundet enredovisning kring listningsutvecklingen på Laholms olika vårdcentraler för att kunna följa utvecklingen kring vårdenheterna. Redovisningen avser perioden januari 2015 till september 2017 och redovisas i ett diagram.

 • Enligt 6 A kapitlet 33 § Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

 • Förslag till sammanträdesplan för 2018 har tagits fram, måndagar med starttid klockan 13:00:

  • 19 februari
  • 12 mars (heldag)
  • 23 april
  • 4 juni
  • 27 augusti
  • 24 september
  • 5 november (heldag)
  • 3 december
 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Laholmsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-10-17 - 2017-11-13

  1. Generation Pep Forum, 20 oktober - Felicia
  2. Hur går det för Halland?! 9 november - Margareta, Angela, Nils-Eric, Monica och Annalena

  Planerade aktiviteter 2017-11-14 - 2017-12-04

  1. Föräldrar emellan, föreläsning om att leva med ADHD, 15 november - Margareta, Monica och Angela
  2. Samverkansberedning Laholms kommun, 21 november - presidiet
  3. Regionspensionärsrådet, 24 november - Margareta och Katrin
  4. Länspresidiet i Halmstad, 1 december - presidiet
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.