Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Laholm fått från regionfullmäktige och regionstyrelsen för 2019 har nämnden bedrivit verksamhet under året. Under året har omfattande verksamhet bedrivits, dock på ett kostnadseffektivt sätt. Detta har medfört att Lokal nämnd Laholm har ett ekonomiskt överskott om 162 tkr efter avslutat verksamhetsår.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Regionkontoret genomförde en riskanalys inom de verksamheter som ligger under lokala nämnders ansvarsområde. Riskanalysen redovisades i början av 2019 till lokala nämnden i Laholm som pekade ut följande risker som skulle utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhetsområde 2019:
  Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget.
  Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.
  Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.

  Utifrån riskerna utarbetade Regionkontoret ett förslag till internkontrollplan som beslutats av nämnden. Den interna kontrollen har följts upp i samband med uppföljningsrapport 2 i augusti och i samband med nämndens årsredovisning.

  Bilagor

 • Den 9 december 2019 beslutade Lokal nämnd Laholm om verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2020. Utifrån detta beslut och med utgångpunkt i det lokala nuläget har aktiviteter tagits fram, med syftet att bidra till att nämndens uppdrag och målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret.

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad medicinsk behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. FaR erbjuds som behandling och eller som komplement till behandling, till patienter som identifieras med otillräcklig fysisk aktivitet. I Halland finns sedan 2003 en särskild struktur (FaR nivå 1) som bland annat innebär att lokala aktörer (ofta i föreningslivet) erbjuder individen extra stöd och motivation för att komma igång och öka sin fysiska aktivitet. För detta har en ersättning betalats ut till aktörerna från de lokala nämnderna. Följsamheten till utskrivna recept har varit god, och receptförskrivandet har stadigt ökat från vårdgivare. FaR nivå 1 är en insats som bidrar till Region Hallands arbete med en mer jämlik vård och hälsa och uppdraget att på så väl strategisk som operativ nivå bidra till goda förutsättningar för hallänningarnas fysiska aktivitet. De som berörs av ett eventuellt borttagande av FaR nivå 1 är de patienter som bedöms ha stora behov av att motiveras till och stöttas i att genomföra ordinerad fysisk aktivitet. Då de lokala nämndernas förutsättningar (uppdrag och resurser) har förändrats, finns det inte längre möjlighet att finansiera FaR nivå 1 efter 31 december 2020. För att möjliggöra en fortsättning av arbetet från och med 2021 översänder de lokala nämnderna ärendet till Regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Information lämnas om:

  • Besök hos KS 14 januari
  • Länspresidium 24 januari i Halmstad
  • Presidiesamverkan 24 februari
  • Länspresidium 6 mars i Falkenberg
  • Synapsen 23-24 april - presidiet
  • Lars
  • Jenny
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.