Hoppa över navigering
 • Förslag till sammanträdesplan 2020 för lokala nämnden Laholm har tagits fram. Nämnden föreslås sammanträda måndagar klockan 09:00.

  Presidium måndagar kl 09:00 Nämnd måndagar kl 09:00
  20 januari 3 februari
  2 mars 16 mars
  4 maj 18 maj
  1 juni 15 juni
  10 augusti 24 augusti
  14 september 28 september (ev heldag)
  19 oktober 2 november
  23 november 7 december
 • Börja prata är en satsning som samägs av elevhälsan, grundskolan och socialtjänsten inom Laholms kommun. Satsningen avser att adressera upplevelser, såsom att känna sig osynlig och att inte veta var man kan få hjälp och stöd, som barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem kan ha. Börja prata har genomförts bland barn i årskurs 5 vid tre av kommunens skolor; Parkskolan, Veingeskolan och Våxtorpskolan. Under läsåret 18/19 har omkring 175 av kommunens totalt 270 elever i årskurs 5 deltagit i satsningen.

  Syftet med projektet är att barn och unga ska börja prata om psykisk ohälsa och få kännedom om vart en kan vända sig för att få hjälp. Även att visa att det är acceptabelt att såväl barn och vuxna pratar om psykisk ohälsa och missbruk. Satsningen syftar således till att öka ban och ungas kunskap om ämnet och socialtjänstens uppdrag. Satsningen ska även bidra till ökat samarbete mellan socialtjänst, skola och elevhälsa. Målet med Börja prata är att förebygga psykisk ohälsa och stärka den psykiska hälsan över tid.

  Kommunens har sedan 2017 samarbetet med Halmstad Högskola, under 2019 har doktorand Mikael Ahlborg genomfört en utvärdering av satsningen. Resultatet visar att Börja prata har potential att kortsiktigt stärka elevernas resiliens, dvs. kapacitet att hantera utmaningar. Det framgår att Börja prata ökar elevers kunskap och att samverkan mellan socialtjänst och skola gynnar barn och unga. Utvärderingen belyser samtidigt att fler genomföranden och en mer långsiktig utvärderingsstrategi behövs för att satsningens långsiktiga effekter ska kunna utvärderas.
  Börja prata ligger sedan våren 2019 under kommunens målområde Barn och unga, som tillsammans med Högskolan i Halmstad har tagit fram en plan för fortsatt utveckling och förankring av satsningen, beskrivs mer under nästa rubrik.

 • Laholms kommun har beslutat att prioritera målgruppen barn och unga, med särskilt fokus på deras psykiska hälsa och välmående, som ett av fyra målområden som kommunen ska arbeta med under den pågående mandatperioden. Lokal nämnd i Laholm har sedan 2017 i samverkan med kommunen arbetat med samverkansstrukturen kring målgruppen och deltar kontinuerligt i målområdesarbetet, på såväl politisk som tjänstemannanivå.

  Målområdet barn och unga har ett beslutat resultatmål; att barn och ungas psykiska hälsa ska öka. Resultatmålet är baserat på nationell statistik, forskning samt lokal kartläggning av målgruppens psykiska hälsa. Målområdets arbete har sin utgångspunkt i preventionspyramiden och samverkan, såväl inom kommunen som med externa aktörer, och genomsyras av hållbar utveckling samt barnrättsperspektivet. Målgruppen för målområdet är barn och unga 0-21 år, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barnets omgivning.

  Målområdet barn och unga arbetar kontinuerlig med att sprida och samla in kunskap samt främja samverkan, en del av detta arbete genomförs under den årliga konferensen som målområdet arrangerar. Konferensen riktar sig till aktörer inom kommun, region, privata vårdgivare, myndigheter och civilsamhälle som på ett strategiskt och/eller praktiskt sätt arbetar med målgruppen. Genom att olika aktörer samlas kan de få en gemensam kunskapsbild och därmed samsyn kring målgruppen samt diskutera vilka insatser och samverkansformer som kan främja god psykisk hälsa bland barn och unga i Laholms kommun.

   

 • Föräldrar Emellan i Laholm arrangerar kostnadsfria föreläsningar till alla föräldrar och andra viktiga vuxna som finns i barn och ungas omgivning. Syftet med föreläsningarna är att viktiga vuxna i barnens omgivning ska få ny kunskap, inspiration, möjlighet till erfarenhetsutbyte och konkreta verktyg att använda.
  Föreläsningarna berör olika tema och genomförs i samverkan mellan Laholms kommun och Region Hallands lokala nämnd i Laholm m.fl. som ingår i nätverket.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.