Hoppa över navigering
 • § 1

  Justering 2018

 • Enligt Region Hallands internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen.

  Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, i sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska även dessa redovisas.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalité på verksamheten.

 • Styrelser och nämnder ska inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning.
  Delegationsordning bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett.

  Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder.

 • Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocess till Regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. Denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför budget 2019.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till Regionstyrelsens arbetsutskott, denna gång som ett inspel inför budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbete med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta föreslås de lokala nämnderna att besluta att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården med syftet att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

 • Fetma är ett växande problem i Sverige som ofta leder till en försämrad livskvalitet för individen och till stora ekonomiska kostnader för samhället. I Laholm finns det 85 barn/ungdomar i åldern 6 – 18 år som har fetmadiagnos och är inskrivna i Region Halland. Utav dessa gör Barnkliniken bedömningen att 30 st är aktuella för att initialt delta i en Friskvårdsgrupp utifrån såväl somatisk som socioekonomisk ställning. Tidiga insatser bland barn och unga är extra viktigt då studier visat att övervikt och fetma hos barn ofta blir bestående; 80 procent av barnen med övervikt och fetma behåller sin övervikt i vuxen ålder. Ny forskning visar att störst behandlingseffekt av övervikt och fetma ses om insats påbörjas i åldern 6-9 år.

  För att kunna genomföra och utvärdera arbetet med barn med fetma enligt Kungsbackamodellen görs bedömningen att det behövs en tjänst på 100 % under minst två års tid. Verksamheten planeras genomföras och finansieras i samverkan mellan Region Halland (Hallands sjukhus och Lokal nämnd i Laholm) och Laholms kommun under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

 • Den 16 december 2017 anordnade Laholmsämnden, tillsammans med Laholms kommuns stadsbibliotek ett evenemang för att uppmuntra till ökad läsning och läskunnighet. Evenemanget riktade sig till barn som fyllt 4 år. Dock var alla välkomna oavsett ålder. Vid evenemanget fick alla barn en läspåse, innehållande en sagobok, bokmärke, frukt samt informationsmaterial till föräldrarna. Stadsbibliotekets personal hade högläsning vid tre tillfällen. Under evenemanget delades det ut 80 stycken bokpåsar. Efter evenemanget delades det ut 90 stycken bokpåsar till stadsbibliotekets filialer, 50 stycken till bibliotekets bokbuss, samt 30 stycken bokpåsar som stadsbiblioteket kunde ha efter evenemanget för att dela ut. Totalt delades det ut 250 bokpåsar. Evenemanget bedömdes som väldigt positivt av de besökande familjerna.

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Laholmsnämndens genomförda och planerade aktiviteter för 2017.

  Genomförda aktiviteter 3 december - 31 december

  1. Regional konferens, 14 december - nämndtjänsteman, strateg
  2. Läsevenemang Stadsbiblioteket, 16 december - ordförande, ledamot nämndtjänsteman, strateg
  3. Dialogmöte om samhällsutveckling, 18 december - ordförande, nämndtjänsteman, strateg
  4. Dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott, 19 december - presidiet, nämndtjänsteman
 • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.