Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Hur ska Halland utvecklas de kommande femton åren? Hur ska vi möta vår tids samhällsutmaningar och skapa en stark, livskraftig och hållbar region? Det är vad den här regionala utvecklingsstrategin ger en övergripande beskrivning av. Förutom det pekar den på en riktning för alla halländska aktörer, hur vi tillsammans ska agera och tänka för att i möjligaste mån åstadkomma det vi vill uppnå.

  En öppen remiss har skickats ut om förslaget till ny Regional utvecklingsstrategi för Halland – Bästa livsplatsen 2035. Utifrån nämndens diskussion har ett yttrande arbetats fram.

  Bilagor

 • Lokal nämnd Laholm har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2020. Utifrån detta har den lokala nämnden identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår, vilket har synliggjorts i förslaget till 2021 års verksamhetsplan och budget.

  Bilagor

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2021. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden.


  Nämnden föreslås sammanträda

  8 februari

  15 mars

  31 maj

  27 september heldag

  15 november

  13 december

 • Den 3 juni 2020 tog Regionstyrelsen beslut kring satsningen Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd - Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper. Regionstyrelsen beslutade att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningens förankring och etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna.

  Under året har Kungsbacka kommun initierat en idé att spela in kunskapsfilmer om arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper i syfte att inspirera, utbilda och skapa en förståelse för arbetets innehåll. Tanken är att via filmer förmedla lättillgänglig kunskap till kommuner och regioner som är intresserade av att starta upp ett arbete med friskvårds- och aktivitetsgrupper. Målgruppen blir därmed främst förtroendevalda, kommun- och regionanställda samt personer engagerade i föreningslivet.

  Arbetet är påbörjat under hösten 2020 genom Kungsbacka kommuns finansiering, men behöver fortsätta under 2021 för att färdigställa de tio intervjufilmerna.

 • Laholms kommun har skickat in en ansökan om utvecklingsmedel till Lokal nämnd Laholm gällande material som kan användas för att stärka demokratiarbetet bland unga. Materialet består av litteratur samt bräd- och kortspel, målet är att skapa ett bibliotek av böcker, spel och metodmaterial med syftet att stärka ungdomsinflytandet och stärka barnrättsarbetet genom att engagera nya unga samt göra det lättare för fler vuxna att få kunskap om och arbeta med ungas inflytande och barnrättsfrågor.

  Till följd av Covid-19 har ungdomsinflytandet och dialoger till stor del genomförts digitalt, vilket har varit en utmaning gällande engagemanget hos de ungdomar som nyligen har anslutit till forum såsom elevråd och Ungdomsforum. Ett bibliotek med metod- och utbildningsmaterial är tänkt att underlätta detta arbete och göra det roligare för ungdomarna att engagera sig. Materialet kommer användas av elevråd, ungdomsforum, ungdomssamordnare och fritidsledare.

  Bilagor

 • Lokal nämnd Laholm har fått en förfrågan från Laholms kommuns socialchef gällande samverkan kring framtagningen av en gemensam kunskapsöversikt, en kommunbild som samlar samt sammanfattar befintlig kunskap, underlag och statistik om invånarnas livsvillkor och hälsa. I praktiken innebär samverkan att båda parter avsätter personalresurser. För lokal nämnd Laholm innebär det att social hållbarhetsstrategen bidrar med arbetstid, kunskap och samordning av arbetet.

  Kommunbilden ska fungera som ett underlag vid politiska diskussioner och beslut samt vid verksamhetsplanering samt uppföljning. Även belysa folkhälso- och utvecklingsfrågor samt främja samverkan mellan och inom kommun samt region. Planen är att planeringsarbetet ska påbörjas under 2020, under 2021 fortsätter planering och genomförande av kommunbilden. Det är ännu inte beslutat om när kommunbilden ska vara genomförd och klar för spridning.

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling från Att leda in i Framtiden - utvärdera och återkoppla - Alla
  • Återkoppling från Länspresidiet 4 december - presidiet
  • Verksamhet nu - Alma och Felicia
  • Utvärdering av utvecklingsdag lokala nämnder - Alma

  Bilagor

 • 2020 års Barn och unga konferens var planerad att genomföras den 26 mars på Gull-brannagården, Halmstad med fokus på fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Till dagen var föreläsaren Magnus Lindwall, professor i psykologi på Göteborgs universitet, inbjuden att tala om motivation och sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Under hösten 2019 beslutade Lokal nämnd i Laholm att utbetala 20 000 kronor till Laholms kommun avseende delfinansiering av Barn och unga konferensen, som arrangeras inom ramen för målområdet barn och unga. Delfinansieringen avsåg föreläsarkostnader.

  Till följd av Covid-19 flyttades konferensen fram till hösten 2020 och genomfördes slutligen den 26 november i digital form. På grund av tekniska omständigheter och begränsningar kunde inte föreläsaren längre delta på konferensen, därav uteblev hans föreläsning. Därav har inga föreläsarkostnader tillkommit under konferensen. 5 000 kronor av de utbetalade medlen har använts till marknadsföringen av föreläsningen med Maria Dufva inom nätverket Föräldrar Emellan. Därmed kvarstår 15 000 kronor som föreslås att Laholms kommun behåller och använder under år 2021.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.