Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2021

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2021

 • Malin Andrén, processledare för kunskapsuppdraget (KUPP) deltar och presenterar nuläget för arbetet.

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter att bedömning av väsentligheter och risker i verksamheten gjorts, och ska innehålla de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att nämnden ska kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs.

  En riskanalys har genomförts avseende den verksamhet som lokal nämnd bedriver och som ligger under lokal nämnds ansvarsområde. Riskanalysen har presenterats för Lokal nämnd Laholms presidium den 29 november 2021, för diskussion inför utarbetandet av förslaget till intern kontrollplan.

  Uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2022 rapporteras i enlighet med nämndens beslut.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden. Förslaget är följande måndagar med starttid 09:00:

  7 februari

  4 april

  30 maj

  26 september

  7 november

  12 december

 • Information lämnas om:

  • Verksamhet just nu - Felicia och Li
  • Återkoppling Länspresidiet 15 oktober och 19 november - presidiet
  • Återkoppling dialog revisionen 29 november - presidiet
  • Återkoppling Att leda in i framtiden - Lars, Monica och Peter
  • Återkoppling dialoger
 • Delegationsbeslut enligt 3.9.4.0 Styra - leda – organisera i lokal nämnd Laholms förteckning över delegerade ärenden.

  Delegat: ordförande i lokal nämnd Laholm

   Ärende:
  LN LHM210026

  Delegationsbeslut gällande yttrande angående plansamråd gällande detaljplan för kvarteret Jungfrun, Oxen och del av Bocken

  -         anta yttrande angående plansamråd gällande detaljplan för kvarteret Jungfrun, Oxen och del av Bocken och skicka det vidare till Laholms kommuns Samhällsbyggnadskontor.

  Ärende:
  LN LHM210028

  Delegationsbeslut gällande yttrande angående planbesked för  fastigheten Bonnarp 1:1  

           anta yttrande angående planbesked för fastigheten Bonnarp 1:1, och skicka det vidare till tjänsteperson på Laholms kommun

  Ärende: 
  LN LHM210025

  Delegationsbeslut gällande samråd, fördjupad översiktsplan för kustområdet

           anta yttrande gällande samråd för fördjupat översiktsplan för kustområdet och skicka vidare till Kommunstyrelsen, Laholms kommun

  Ärende:
  LN LHH210031

  Delegationsbeslut gällande församråd, detaljplan för del av Åmot 1:100 m fl Mellbystrands centrum

           anta yttrande gällande församråd, detaljplan för del av Åmot 1:100 m fl Mellbystrands centrum och skicka vidare till Samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun

  Ärende: 
  LN LHM210032

  Delegationsbeslut gällande plansamråd, detaljplan för del av Våxtorp 9:80 m fl, Solgården och Bullerbyn, Våxtorps tätort

          anta yttrande gällande plansamråd, detaljplan för del av Våxtorp 9:80 m fl, Solgården och Bullerbyn, Våxtorps tätort och skicka vidare till Samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.