Hoppa över navigering
 • § 88

  Justering 2017

 • § 89

  Godkännande av föredragningslistan

 • Uppföljning gällande Hyltenämndens verksamhet och ekonomi under perioden januari till oktober 2017.

 • Hyltenämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare och bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan, för en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. För att stärka det lokala folkhälsoarbetet har nämnden fått resurser för att kunna genomföra insatser inom området i samverkan med kommunen och andra
  samhällsaktörer. Särskild överenskommelse träffas med regionkontoret som tillhandahåller personalresurser.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i social hållbarhet och i behovet av hälso- och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det av regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar, har länspresidiet enats om att genomföra en dialogprocess om ungas livsvillkor med fokus på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen är att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa för att skapa en tydligare bild av behov, finna förslag till lösningar samt att förstärka kunskapsunderlaget inför mål- och budgetarbetet 2019. Hyltesnämnden har fokuserat på psykisk hälsa och livsvillkor för unga och unga vuxna som är utanför arbetsmarkanden.
  Under sammanträdet i december diskuteras nuläget i processen och de erfarenheter man fått på vägen samt hur man vill arbeta vidare utifrån dialogprocessens resultat.

 • Utifrån Region Hallands arkivreglemente så framgår det att regionfullmäktige och dess revisorer, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga styrelser och nämnder med underställda förvaltingar och inrättningar samt andra organ med självständig ställning själva ansvarar för vården av sitt arkiv. Ansvaret regleras i § 4-6 Arkivlagen (SFS 1990:782). Detta innebär att lokala nämnder behöver utse en eller flera arkivansvarig/a person/er. Efter beslut ska uppgifter om arkivansvarig meddelas regionens arkivarier.

  Den som är utsedd att vara arkivansvarig för en verksamhets arkiv ansvarar för verksamhetens arkivfrågor och ska se till att gällande lagar och föreskrifter följs. Utifrån detta har Region Halland valt att ha som praxis att verksamhetsansvarig utses till arkivansvarig. Detta innebär för de lokala nämndernas del att Boel Abelson-Crossley föreslås utses till arkivansvarig.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Agendan för dialogmötet den 19 december är uppföljning 2017 och verksamhetsplanering 2018 samt förslag till handlingsplan utifrån Dialogarbetet om unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa.

 • § 63 Klimat och miljöpolicy för Region Halland

  § 64 Komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020

  § 65 Förslag till Miljöpolicy för Region Halland med bolag

  § 161 Riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet 2017-2020

  Månadsrapport Region Halland januari - februari 2017

  Månadsrapport Region Halland januari-maj 2017

  Månadsrapport Region Halland januari-juli 2017

  Månadsrapport Region Halland januari-september 2017

  Månadsrapport Region Halland januari-oktober 2017

  § 199 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa - Insatser för psykisk hälsa före, under och efter graviditet, fas II

  Förändring antal listade vid vårdcentraler i Hylte kommun sedan januari 215

 • Vid sammanträdet lämnas information om:

  1. Återkoppling från dialog med vårdcentralschef Carin Andrén - Presidiet
  2. Information om lokal arbetsgrupp kring Språkstart Halland - Kerstin
  3. Återkoppling gällande läkemedelsgenomgångar - Janet
  4. Information om samverkansgruppen inom alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) - Kerstin
  5. Information om planerade aktiviteter under våren i nätverket Föräldrar Emellan - Kerstin
  6. Spridning av språkryggsäckar till Hyltenämndens förskolor för att främja små barns språkutveckling - Kerstin
  7. Inbjudan till Hyltenämndens ledamöter att delta och lyssna på Folkhälsorådets inbjudna gäst Linda Wennerholm kl. 10:30 den 6 december på Sågknorren i Simlångsdalen
  8. Återkoppling LUPP 2018
  9. Uppföljning och reflektion kring nämndens arbete 2017 - Presidiet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.