Hoppa över navigering
 • Hyltenämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har en ekonomi i balans. Nämndens resultat för 2017 är plus 255 tkr.

  Det sammantagna anslaget till politiken visar överskott för året. Sammanträdes-arvoden och omkostnader står för överskottet. Överskottet för sammanträdesarvoden kan förklaras av att nämnden inte varit fulltalig under vårens sammanträden och bara delvis fulltalig under hösten.

  I Hälsofrämjande insatser ingår folkhälsoresurs (köpt tjänst) samt omkostnader såsom resor, utbildning och lokalhyra. Utfallet för år 2017 följer budget.

  Utfallet för utvecklingsmedel folkhälsa visar överskott år 2017. Nämndens insatser har varit omfattande men kostnadseffektiva under året.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens arbetsutskott (RS au) är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. För verksamhetsåret 2018 är dialogmöten mellan lokal nämnd och RS au inplanerade:
  - 23 januari
  - 22 maj
  - 11 september
  - 4 december

  På sammanträdet den 15 februari ges en återkoppling från dialogmöten med RS au den 19 december 2017 och 23 januari 2018.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa.
  Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder.

 • Enligt Region Hallands internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till Regionstyrelsen. Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska även dessa redovisas.

 • Det föreligger förslag om att ändra tidigare fastställd sammanträdesdag från den 29 maj 2018 till den 30 maj 2018.

 • Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocess till Regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. Denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför budget 2019.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till Regionstyrelsens arbetsutskott, denna gång som ett inspel inför budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbete med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta föreslås de lokala nämnderna att besluta att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården med syftet att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

 • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

 • Hälsofrämjande rådet för seniorer är ett samarbete mellan Region Halland och Hylte Kommun. Syftet är att verka för en bättre seniorhälsa i Hylte Kommun. Rådet har kommit in med en ansökan om 9 000 kr för medfinansiering av Seniormässan.

 • Lokala nämnder har årliga utvecklingsdagar då samtliga nämnder och ledamöter bjuds in i syfte att fylla på med kompetensutveckling, samverka samt få tillfälle att mötas ur ett socialt perspektiv. Länspresidiet i december gav tjänstemännen i uppdrag att undersöka olika alternativ och på Länspresidiet den 15 januari enades ledamöterna om att föreslå att lokala nämnders utvecklingsdag planeras till den 11 oktober på Varbergs stadshotell. Dagen ska ha fokus på att utvärdera mandatperiodens verksamhet samt avslutas med gemensam middag.

 • Vi dagens sammanträde redovisas och diskuteras Hyltenämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-12-07—2017-12-31

  1. Regional konferens – Förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet 14 december Varbergs Stadshotell – Göran, Kerstin
  2. Dialogmöte med RS au 19 december – Anna, Kristina, Kerstin

 • Vid sammanträdet lämnas information om:

  1. Återkoppling Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända och asylsökande barn och familjer i Hylte - Kerstin, Janet
  2. Återkoppling från styrgruppsmötet med Boost Hylte
  3. Information om lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
  4. Förfrågan om samarbete för att arrangera föreläsning av Mia Börjesson för årskurs 6 och föräldrar
  5. Diskussion gällande plan för gäster på vårens möten
 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.