Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Bilagor

 • Den lokala nämnden i Falkenberg har arrangerat utvecklingsdagen Att leda in i framtiden årligen sedan 2012. Syftet med utvecklingsdagen är att inspirera till diskussion och handling kring aktuella samhällsutmaningar inom området social hållbarhet och jämlik hälsa. Målgruppen för dagen är politker och tjänstepersoner inom Region Halland och de halländska kommunerna men även representanter från näringsliv och civilsamhälle. Utvecklingsdagen har vuxit över åren med ett deltagarantal som en början var ca 50 personer till att de två senaste åren locka fler deltagare än vad det har varit möjligt att erbjuda plats, 120 deltagare år 2017 och 130 deltagare år 2018. Utvärderingarna av utvecklingsdagen visar att majoriteten av deltagarna är nöjda med innehåll i programmet och med nivån på föreläsare. I uppstarten av mandatperioden lyfte den lokala nämnden i Falkenberg frågan om att bjuda in samtliga lokala nämnder till sammverkan kring genomförandet av utvecklingsdagen. Syftet med samverkan mellan nämnderna är främst att få en breddad spridning med perspektiv för hela Halland.

  Bilagor

 • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska nmälas till nämnden och redovisas skriftligen till detta ärende.

  Bilagor

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling Barnkommisionen den 6 maj
  • Återkoppling dialog utifrån resultaten i Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) den 8 maj
  • Återkoppling från presidiets dialog med Ungdomsmottagningen 9  maj
  • Återkoppling från Så mår vi i Halland  baserad på Hälsa på lika villkor 2018 - spridningskonferens den 15 maj 13:30- 16:00, Forum
  • Återkoppling Länspresidiet Våffelstugan Hylte den 17 maj
  • Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 17 juni
 •   7

  Workshop kring nämndens Verksamhetsinriktning 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.