Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Förslaget till det som ska bli Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är ute på öppen remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen.

  Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är ett tvådelat dokument. I den första delen beskrivs övergripande strategier för att uppnå regionala och nationella mål. Här beskrivs de kulturpolitiska utgångspunkterna, hur de är länkade till den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen 2035, samt vilka utvecklingsområden Region Halland och kommunerna har prioriterat för samverkan. Vidare beskrivs Regionsamverkan Sydsverige som är ett strategiskt och operativt samarbete mellan de sex sydligaste regionerna i Sverige. I den andra delen, som utgör Hallands kulturplan 2021–2024, beskrivs vilka utvecklingsmöjligheter som identifierats och prioriterats för perioden. Kulturplanensutvecklingsområden och utvecklingsmöjligheter presenteras från A till Ö. Kulturplanen är tydligt beskrivande eftersom tydliga prioriteringar och målsättningar skapar handlings-och genomförandekraft. Yttrandet ska lämnas in senast den 15/8 2020.

  Vid junisammanträdet förs en diskussion kring nämndes yttrande. Läsanvisning: vid genomläsning fokusera gärna fram för allt på introduktion, likvärdig tillgång till kultur, samverkan med kommunerna, barns och ungas rätt till kultur, folkbildning och idéburna organisationer, kultur och hälsa, kultur och samhällsbyggnad.

  Utifrån nämndens diskussion på sammanträdet i juni tar tjänstepersonerna fram ett förslag till yttrande som beslutas av ordförande enligt nämndens delegationsordning.

  Bilagor

 • Projektet ”Delaktighet för ungas trygghet” (DUTT) genomförs i samarbete med Hylte kommun sedan februari 2020. Vid sammanträdet ges en nulägesbeskrivning av projektet.

  Bilagor

 • Under våren har initiativ tagits för att arrangera temaveckan Psyklyftet i Hylte kommun. Syftet med temaveckan är att sprida kunskap om psykisk hälsa/ohälsa samt ge möjlighet till samtal och inspiration för att stärka hälsan. Veckan ska ha ett brett perspektiv från främjande aktiviteter till kunskapshöjande aktiviteter vid psykisk ohälsa.
  Vid sammanträdet beslutar nämnden om finansiering av aktiviteter under veckan.

  • Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd - Kerstin/Janet
  • Så mår vi i Halland 16-18 år - Janet
  • I spåren av Corona, diskussion om omställning och om invånarnas behov utifrån rådande situation - Janet
  • Länspresidiet den 4 sep, Bonadsmuseet i Unnaryd
  • Lokala nämnder utvecklingsdag den 23 oktober, Varbergs stadshotell. Tema: Kommunikation och medskapande
  • Att leda in i framtiden den 30 november, Varbergs stadshotell. Tema: Framtidsspaning i en förändrad värld; ledarskap, tillit, medias roll och framtidens invånare

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.