Hoppa över navigering
 • § 66

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Vid sammanträdet presenteras slutrapporten och resultatet av dialogerna.

 • För att sprida arbetet med Välmående ger resultat genomförs en processledarutbildning där 30 pedagoger utbildas mellan 2016 - 2018.
  Hyltenämnden finansierar utbildningskostnader för de två värdegrundpedagoger som deltar för Hylte kommuns räkning.

 • Enligt 6 kapitlet 33 § Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

 • Uppföljning 2, 2017, 8 månader, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter åtta månader. Rapporten ska vara inlämnad till regionstyrelsen senast 29 september 2017.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Diskussion inför mötet den 10 oktober.

 • Vi dagens sammanträde redovisas och diskuteras Hyltenämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-09-07—2017-10-04

  - Dialog med socialpsykiatrins deltagare 6 september – Anna, Janet
  - Inspirationskväll för Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända 11 september – Anna, Kerstin
  - Suicidprevention 2017 12-13 september – Hans
  - Inspirationsföreläsning Välmående ger resultat 13 september - Kerstin
  - Att leda in i framtiden 14 september i Falkenberg –Ingegerd, Janet, Kerstin
  - Folkhälsoråd 20 september – Anna, Kristina, Kerstin
  - Länspresidiet i Kungsbacka 21 september – Kristina, Kerstin
  - Styrgruppsmöte Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer till Hylte 22 september – Anna, Kerstin
  - Brottsförebyggande rådet 28 september – Kristina

  Planerade aktiviteter 2017-10-05 – 2017-11-16

  - Dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott - Janet
  - Styrgruppsmöte Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Hylte 16 oktober – Anna, Kerstin
  - Regionpensionärsrådets temadag Katrinebergs folkhögskola 20 oktober - Ingegerd
  - Konferens ”Hållbar uppväxt” Halmstads Högskola 25 oktober - Anna
  - Föreläsning ”I huvudet på en tonåring” med Mia Börjesson den 8 november - Kerstin
  - Föreläsning ”Det är väl ingen konst att läsa” 15 november kl 18:00 Nyarps Bygdegård - Anna
  - Konferens ”Förebygg.nu” i Göteborg 15-16 november - Kerstin

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet

  - Patientnämndens delårsrapport januari – juni 2017
  - Protokollsutdrag från RS samt handlingar Resursfördelning 2018

  Bilagor

 • Vid sammanträdet lämnas information om:
  Uppföljning av ekonomi Camp Vallsnäs - Kerstin
  Redovisning av ”BRP+ hållbar utveckling i svenska regioner” utifrån Hylte
  Förslag dialog med verksamheter som arbetar med barn och unga i Hylte utifrån barnets perspektiv

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.