Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Med utgångspunkt i det uppdrag lokal nämnd Hylte fått från regionfullmäktige och regionstyrelsen för 2019, har nämnden bedrivit omfattande verksamhet med god måluppfyllelse under året. Verksamheten har bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt vilket har medfört ett ekonomiskt överskott efter avslutat verksamhetsår.

  Bilagor

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.
  Regionkontoret genomförde en riskanalys inom de verksamheter som ligger under lokala nämnders ansvarsområde. Riskanalysen redovisades i början av 2019 till lokala nämnden i Hylte som pekade ut följande risker som skulle utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhetsområde 2019: Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget.
  Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.
  Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.
  Utifrån riskerna utarbetade Regionkontoret ett förslag till internkontrollplan som beslutats av nämnden. Den interna kontrollen har följts upp i samband med uppföljningsrapport 2 i augusti och i samband med nämndens årsredovisning.

  Bilagor

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad medicinsk behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. FaR erbjuds som behandling och eller som komplement till behandling, till patienter som identifieras med otillräcklig fysisk aktivitet. I Halland finns sedan 2003 en särskild struktur (FaR nivå 1) som bland annat innebär att lokala aktörer (ofta i föreningslivet) erbjuder individen extra stöd och motivation för att komma igång och öka sin fysiska aktivitet. För detta har en ersättning betalats ut till aktörerna från de lokala nämnderna. Följsamheten till utskrivna recept har varit god, och receptförskrivandet har stadigt ökat från vårdgivare. FaR nivå 1 är en insats som bidrar till Region Hallands arbete med en mer jämlik vård och hälsa och uppdraget att på så väl strategisk som operativ nivå bidra till goda förutsättningar för hallänningarnas fysiska aktivitet. De som berörs av ett eventuellt borttagande av FaR nivå 1 är de patienter som bedöms ha stora behov av att motiveras till och stöttas i att genomföra ordinerad fysisk aktivitet. Då de lokala nämndernas förutsättningar (uppdrag och resurser) har förändrats, finns det inte längre möjlighet att finansiera FaR nivå 1 efter 31 december 2020. För att möjliggöra en fortsättning av arbetet från och med 2021 översänder de lokala nämnderna ärendet till Regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Den 12 december 2019 beslutade Lokal nämnd Hylte om verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2020. Utifrån detta beslut har förvaltningen arbetat fram aktiviteter kopplade till de mål som Lokal nämnd Hylte beslutat. Syftet är att aktiviteterna ska bidra till att nämndens målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret. Aktiviteterna redovisas på nämndens sammantäde.

 • Föräldrar Emellan i Hylte är ett samarbete mellan lokal nämnd och Hylte Kommun i syfte att ge föräldrar ökad kunskap, inspiration och trygghet i föräldrarollen. En föreläsning med Lena Skogholm ”Tonårshjärnan – bemötandekoden till din tonåring” planeras under 2020. Vid sammanträdet fattas beslut om finansiering.

  • Återkoppling dialog med Samhällsbyggnadskontoret, Katarina Paulsson m fl - 16 jan
  • Information om lokala nämnders inspel i mål- och budgetprocess inför 2022
  • Återkoppling från ordförandeträff 20 jan
  • Länspresidiet Halmstad - 24 jan
  • Länspresidiet Kungsbacka - 6 mars
  • Folkhälsorådet 13 mars
  • Ny ledamot i nämnden Christer Johansson (M)
  • Nämndsmötet 24 sep ändrat till kl 13:00 - 16:00 Sammanträdesrum på Forum samt nämndsmötet 10 dec ändrat till 13:00 - 16:00 Hörsalen Hyltebruk
  • Information kring uppdrag till lokala nämnder i samband med morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur
  • Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag. Konferens 20 nov på Halmstads teater 09:30 - 15:30 - Anna och Stina
  • Att leda in i framtiden 2 dec på Strandbaden i Falkenberg - nämnden
  • Nationell nätverkskonferens 12-13 feb Umeå
  • Synapsen - ledarskapsdagar 23-24 april - Anna och Camilla

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.