Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2017

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Bilagor

 • Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder. Förslaget till reviderad delegationsordning har förankrats i lokala nämnders länspresidium

  Bilagor

 • Projektet Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända i Hylte har drivits sedan hösten 2016 i samverkan med Kultur i Halland, studieförbunden, Hylte kommun och civilsamhället. Projektet innebär att volontärer, så kallade ”Språkstartare” träffar familjer och har språkträffar på asylboende, i hemmen eller på annan plats. Språkstartarna har fått lära sig metoder och använder språkryggsäckar med material som de har med sig.

  Under våren har ca 16 volontärer gått cirkelledarutbildningen för att bli språkstartare via Studieförbundet Vuxenskolan och NBV. Av dessa har åtta språkstartare träffat en familj var och haft språkträffar. Under våren har också en projektsamordnare varit anställd av Studieförbundet Vuxenskolan på uppdrag av Hyltenämnden. Projektsamordnares uppdrag har bestått i att vara kontakten mellan styrgrupp, tjänstemän, studieförbund, språkstartare m.fl, se till att det praktiska fungerar, ordna väskor m.m. Styrgruppen är enig i att en projektsamordnare är en förutsättning för att kunna bedriva projektet.

  Bilagor

 • Föräldrar Emellan i Hylte är ett samarbete mellan Hyltenämnden och Hylte Kommun i syfte att ge föräldrar ökad kunskap, inspiration och trygghet i föräldrarollen. En föreläsning med Mia Börjesson ”I huvudet på en tonåring” planeras den 8 november och kostnaden kommer delas till hälften med Hylte kommun.

  Bilagor

 • Vi dagens sammanträde redovisas och diskuteras Hyltenämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-06-01—2017-09-06

  1. Dialogmöte med RS au 13 juni – Anna
  2. Mötesplats social hållbarhet 14 – 15 juni – Anna, Kristina, Kerstin
  3. Styrgruppsmöte Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända i Hylte 26 juni – Anna, Kerstin
  4. Dialog med ung vuxen 27 juni – Anna, Kerstin
  5. Styrgruppsmöte Språkstart Halland 21 augusti – Anna, Kerstin
  6. Länspresidiet i Falkenberg 28 augusti – Anna, Kristina, Janet

  Planerade aktiviteter 2017-09-07 – 2017-11-16

  1. Dialog med socialpsykiatrins deltagare 6 september – Anna, Kerstin
  2. Inspirationskväll för Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända 11 september – Anna, Kerstin
  3. Suicidprevention 2017 12-13 september – Hans, Göran
  4. Inspirationsföreläsning Välmående ger resultat 13 september - Kerstin
  5. Att leda in i framtiden 14 september i Falkenberg –Ingegerd, Desirée, Janet, Kerstin
  6. Folkhälsoråd 20 september – Anna, Kristina, Kerstin
  7. Länspresidiet i Kungsbacka 21 september – Anna, Kristina
  8. Brottsförebyggande rådet 28 september – Kristina
  9. Konferens ”Hållbar uppväxt” Halmstads Högskola 25 oktober - Anna
  10. Föreläsning ”I huvudet på en tonåring” med Mia Börjesson den 8 november - Kerstin
  11. Föreläsning ”Det är väl ingen konst att läsa” 15 november kl 18:00 Nyarps Bygdegård
  12. Konferens ”Förebygg.nu” i Göteborg 15-16 november - Kerstin

  Bilagor

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Rapport från mötet 13 juni där följande punkter diskuterades:

  1. Budgetprocessen - RS ger återkoppling
  2. Kommissionen för jämlik hälsa - redovisning av slutrapport
  3. Dialogarbete 2017 - LN återkopplar från dialogarbetet med fokus ungas livsvillkor och psykiska hälsa och lyfter fram vad som framkommit vid dialogerna
 • Vid ärendet lämnas information om

  1. Månadsrapport juli 2017
  2. Uppföljningsrapport 2, 2017, 8 månader
  3. Camp Vallsnäs, återkoppling sommarläger
  4. Välmående ger resultat, planering inför hösten
  5. Information om Hälsa på lika villkor
  6. Information om dialog med vårdcentralen
  7. Inbjudningar
  8. IT-tekniker Anders Söderberg kommer på nämndsmötet för att installera meetings på i-Pads

  Bilagor

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

  § 53 - Beslut om projektmedel för hälsoinriktade insatser

  § 54 - En förbättrad förlossningsvård

  § 73 - Befolkningsinriktade hälsosamtal i Region Halland

  Befolkningsinriktade hälsosamtal

  § 74 - Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården

  Projektmedel hälsoinriktade insatser

  § 39 - Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland

  Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland

  § 52 - Reviderade riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017

  Tjänsteskrivelse - reviderade riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017

  Riktlinjer Region Hallands uppföljning 2017 vers. 5

 • § 53

  Justering 2017

 • § 54

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

 • Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder. Förslaget till reviderad delegationsordning har förankrats i lokala nämnders länspresidium

 • Projektet Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända i Hylte har drivits sedan hösten 2016 i samverkan med Kultur i Halland, studieförbunden, Hylte kommun och civilsamhället. Projektet innebär att volontärer, så kallade ”Språkstartare” träffar familjer och har språkträffar på asylboende, i hemmen eller på annan plats. Språkstartarna har fått lära sig metoder och använder språkryggsäckar med material som de har med sig.

  Under våren har ca 16 volontärer gått cirkelledarutbildningen för att bli språkstartare via Studieförbundet Vuxenskolan och NBV. Av dessa har åtta språkstartare träffat en familj var och haft språkträffar. Under våren har också en projektsamordnare varit anställd av Studieförbundet Vuxenskolan på uppdrag av Hyltenämnden. Projektsamordnares uppdrag har bestått i att vara kontakten mellan styrgrupp, tjänstemän, studieförbund, språkstartare m.fl, se till att det praktiska fungerar, ordna väskor m.m. Styrgruppen är enig i att en projektsamordnare är en förutsättning för att kunna bedriva projektet.

 • Föräldrar Emellan i Hylte är ett samarbete mellan Hyltenämnden och Hylte Kommun i syfte att ge föräldrar ökad kunskap, inspiration och trygghet i föräldrarollen. En föreläsning med Mia Börjesson ”I huvudet på en tonåring” planeras den 8 november och kostnaden kommer delas till hälften med Hylte kommun.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Rapport från mötet 13 juni där följande punkter diskuterades:

  1. Budgetprocessen - RS ger återkoppling
  2. Kommissionen för jämlik hälsa - redovisning av slutrapport
  3. Dialogarbete 2017 - LN återkopplar från dialogarbetet med fokus ungas livsvillkor och psykiska hälsa och lyfter fram vad som framkommit vid dialogerna
 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

  § 53 - Beslut om projektmedel för hälsoinriktade insatser

  § 54 - En förbättrad förlossningsvård

  § 73 - Befolkningsinriktade hälsosamtal i Region Halland

  Befolkningsinriktade hälsosamtal

  § 74 - Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården

  Projektmedel hälsoinriktade insatser

  § 39 - Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland

  Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland

  § 52 - Reviderade riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017

  Tjänsteskrivelse - reviderade riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017

  Riktlinjer Region Hallands uppföljning 2017 vers. 5

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.