Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2021

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2021

 • I december 2020 beslutade nämnden att bevilja Hylte Sport & Event 100 000 kr för genomförande av projektet TWD Friendly Sportswear – få 100 kvinnor i rörelse. Projektet har genomförts under sex månader 2021.

  Vid sammanträdet redovisas projektets genomförande och resultat samt planer kring fortsättning av projektet.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden. Förslag enligt följande:

  Måndagen den 14 februari kl 13:00 – 16:00

  Torsdagen den 7 april kl 09:00 – 12:00

  Torsdagen den 2 juni kl 09:00 – 12:00

  Torsdagen den 22 september kl 09:00 – 12:00

  Tisdagen den 1 november kl 13:00 – 16:00

  Torsdagen den 15 december kl 09:00 – 12:00

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Lokal nämnd Hylte har fått förslag om förändring av folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet på remiss från Kommunstyrelsen i Hylte kommun.

  Kommunens demokratiberedning har tagit fram ett förslag om att förändrade rådgivande organen vilket bland annat innebär att brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet ska slås ihop till ett nytt gemensamt råd.

  Vid sammanträdet förs en diskussion om förslaget som sedan ligger till grund för nämndens yttrande.

  Bilagor

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling från diskussion om verksamhetsplan 2022
  • Nuläge fritidsaktiviteter för barn i Hylte - Kerstin
  • Återkoppling nuläge medskapande process i Hylte - Kerstin
  • Återkoppling från dialog med KS au 12 oktober - presidiet
  • Återkoppling från dialog med revisionen 14 oktober - presidiet
  • Återkoppling från Länspresidiet i Drängsered den 15 oktober - presidiet
  • Rinkebymodellen - Kerstin
  • Folkhälsorådet 18 november
  • Hallands strategi för hållbar tillväxt
  • Program Psyklyftet - Kerstin
  • Information om nämndens sista sammanträdet i december 

  Bilagor

 • Presentation av dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens personuppgifts-ansvar.

 • § 42

  Justering 2021

 • § 43

  Godkännande av föredragningslistan 2021

 • I december 2020 beslutade nämnden att bevilja Hylte Sport & Event 100 000 kr för genomförande av projektet TWD Friendly Sportswear – få 100 kvinnor i rörelse. Projektet har genomförts under sex månader 2021.

  Vid sammanträdet redovisas projektets genomförande och resultat samt planer kring fortsättning av projektet.

   

   

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden. Förslag enligt följande:

  Måndagen den 14 februari kl 13:00 – 16:00

  Torsdagen den 7 april kl 09:00 – 12:00

  Torsdagen den 2 juni kl 09:00 – 12:00

  Torsdagen den 22 september kl 09:00 – 12:00

  Tisdagen den 1 november kl 13:00 – 16:00

  Torsdagen den 15 december kl 09:00 – 12:00

   

   

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Lokal nämnd Hylte har fått förslag om förändring av folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet på remiss från Kommunstyrelsen i Hylte kommun.

  Kommunens demokratiberedning har tagit fram ett förslag om att förändrade rådgivande organen vilket bland annat innebär att brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet ska slås ihop till ett nytt gemensamt råd.

  Vid sammanträdet förs en diskussion om förslaget som sedan ligger till grund för nämndens yttrande.

   

   

  Bilagor

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling från diskussion om verksamhetsplan 2022
  • Nuläge fritidsaktiviteter för barn i Hylte - Kerstin
  • Återkoppling nuläge medskapande process i Hylte - Kerstin
  • Återkoppling från dialog med KS au 12 oktober - presidiet
  • Återkoppling från dialog med revisionen 14 oktober - presidiet
  • Återkoppling från Länspresidiet i Drängsered den 15 oktober - presidiet
  • Rinkebymodellen - Kerstin
  • Folkhälsorådet 18 november
  • Hallands strategi för hållbar tillväxt
  • Program Psyklyftet - Kerstin
  • Information om nämndens sista sammanträdet i december 

  Bilagor

 • Presentation av dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens personuppgifts-ansvar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.