Hoppa över navigering
 • § 31

  Justering

 • § 32

  Godkännande av föredragningslistan

 • Information från inbjudna representanter från Brukarrådet missbruk och Hallandsrådet, lämnas vid sammanträdet.

 • Uppföljningsrapport 1, 3 månader 2018, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 3 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast 20 april 2018.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.
  Vid sammanträdet förs diskussion inför sammanträdet 22 maj.
  På agendan till den 22 maj står:

  - Budget 2019
  - Kunskapsunderlag 2020
  - Uppföljning lokala nämnders roll och uppdrag-

 • Hyltenämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget gällande översiktsplan för Hylte kommun. Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar utveckling av kommunen.

  Förslaget till yttrande tar sin utgångspunkt i Hyltenämndens uppdrag, att bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan, för en jämlik hälsoutveckling.

 • Vid dagens sammanträde redovisas och diskuteras Hyltenämndens genomförda och planerade aktiviteter 2018

  Genomförda aktiviteter 2018-03-21 - 2018-04-19

  1. Folkhälsoråd, 21 mars - Anna, Janet, Kerstin
  2. Föreläsning "I huvudet på en tonåring" - Mia Börjesson, 26 mars
  3. Växa, återkoppling dialogarbetet 2017, 29 mars - Kerstin, Anna
  4. Arbets- och näringslivsnämnden, 11 april - Kerstin,  Anna
  5. Synapsen, Tylösand, 12-13 april - Anna, Janet
  6. LUPP 2018, uppstartskonferens, 13 april - Kerstin

  Planerade aktiviteter

  1. Seniormässan, 27 april,  kl 13-16 - hela nämnden
  2. Länspresidiet, 7 maj, Charlottenlund - Anna, Kristina, Janet
  3. BRÅ, 17 maj - Kristina
  4. Workshop, kartläggning av befintligt stöd till ungdomar, 21 maj - Kerstin
  5. Dialog med Regionstyrelsens utskott, 22 maj - presidiet
  6. Omsorgsnämnden, återkoppling av dialogarbetet 24 maj
  7. Folkhälsorådet, 29 maj
  8. Fullmäktige, återkoppling dialoger, 19 juni - Kristina, Kerstin
 • Följande inkomna skrivelser mm anmäls:

 • Vid sammanträdet lämnas information lämnas om:

  1. Friskvårdsgrupper för barn med fetmaproblematik - återkoppling gällande
   - Statistik från barnklinik och elevhälsa
   - Kontakt med verksamhetschef barnkliniken
  2. Ungdomsmottagning online -  återkoppling gällande kommunikation och marknadsföring (31/5)
  3. Återkoppling gällande dialog med kommunledningen
  4. Återkoppling gällande erbjudande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående presentation av dialogprocessen
  5. Lägesbild i arbetet med kunskapsunderlag mål och budget 2020

  Inbjudan

  1. Teater med Hjärnkoll, Varberg, 23 maj

             

 • Under sammanträdet diskuteras nämndens nuvarande prioriteringar, processer och utvecklingsområden. I workshopsformat arbetar nämnden fram förslag till prioriteringar inför verksamhetsinriktning 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.