Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnder har under flera års tid arbetat fram kunskapsunderlag som efter beslut i samtliga nämnder skickats vidare till Regionstyrelsen. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierat inom ramen för sitt uppdrag, och resultatet har blivit de synpunkter som de lokala nämnderna har lämnat ifrån sig i mål- och budgetprocessen i Region Halland. Utgångspunkten i underlaget har varit att identifiera behov och samhällsutmaningar där samhällets olika aktörer kan arbeta tidigt förebyggande både tillsammans och enskilt i syfte att stärka den hållbara utvecklingen och skapa en jämlik hälsa.

  De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas psykiska hälsa ur olika perspektiv, baserat på de många signalerna i bland annat olika mätningar om en ökande psykisk ohälsa hos målgruppen.

  Inför mål- och budgetprocessen 2020 valde de lokala nämnderna att undersöka kopplingen mellan mångbesökare i sjukvården och psykosociala faktorer under barn och ungdomsåren. Resultatet av den forsknings- och kunskapsöversikt som genomfördes visade på en stark koppling mellan bristande uppväxtvillkor och mångbesökare i sjukvården. Parallellt med forsknings- och kunskapsöversikten påbörjades också ett arbete med en fördjupad analys med utgångspunkt i Region Hallands olika datalager. Den fördjupade analysen genererade ett antal intressanta frågor att arbeta vidare med, vilket blev grunden för lokala nämnders kunskapsunderlag inför mål- och budgetprocessen 2021.

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling från regionstyrelsens utskott 24 september
  • Dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 oktober (presidiet + Kerstin)
  • Folkhälsorådet den 7 oktober
  • Återkoppling från World Mental Health Day 10 oktober
  • Återkoppling Länspresidiet 11 oktober i Varberg
  • Psykisk ohälsa i Halland - ett gemensamt ansvar den 15/10 (Varberg) eller 31/10 (Halmstad) 08:30 - 15:30
  • Regionala pensionärsrådets Temadag den 18 oktober kl 10-15 med temat "Bästa livsplatsen efter 65", Katrinebergs folkhögskola
  • Hur går det för Halland 25 oktober kl 09:00 - 16:00 Hotel Tylösand
  • Att leda in i framtiden 2 december, Strandbaden Falkenberg
  • Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag, konferens 20 november på Halmstads teater 09:30 - 15:30

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.