Hoppa över navigering
 • § 76

  Godkännande av föredragningslistan

 • Hyltenämnden genomför studiebesök i Fritidsgårdens lokaler.

 • Laholm, Halmstad, Varberg och Kungsbackas kommuner har inlett ett långsiktigt strategiskt samarbete med Region Halland och Högskolan i Halmstad. Samverkan innebär att deltagande parter genom strukturerat gemensamt systematiskt kvalitetsarbete (i form av kompetensutveckling, kollegialt lärande och analyser) identifierar framgångsfaktorer för utvecklingsinsatser som leder till positiv resultatutveckling för elevernas måluppfyllelse, ett ökat välmående och ett minskat gap mellan varje elevs kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Agendan för dialogmötet den 10 oktober var - Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor. Samtal fördes kring åtgärdsförslagen i rapporten från Lokala nämnders nyligen genomförda dialogarbete.
  Nästa dialogmöte äger rum den19 december.

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

  - § 140, Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat

  - § 139, komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020

  Bilagor

 • Vid sammanträdet lämnas information om:

  1.Återkoppling gällande digitalisering av BVC journaler
  2. Återkoppling från dialog med förskolechefer
  3. Hyltenämndens sammanträde den 6 december är utlokaliserat till Sågknorren, Knallhult Tångarna, 310 38 Simlångsdalen.
  4. Inbjudan till föreläsning om – efter cancern livet med biverkningar efter strålbehandlingar
  5. Inbjudan till regional konferens – Förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet.

 • § 87

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.