Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Under våren 2019 publicerades resultaten från undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) i Hylte. De resultat som är mest angelägna är kring frågor om förekomst av kränkningar i skolan, utsatthet för brott, upplevd trygghet, utsatthet för kränkningar av familjemedlem eller annan släkting och psykiska och somatiska besvär. Resultaten från Lupp ger en indikation på att dessa frågor är viktiga att arbeta med. Undersökningen ger dock begränsad information om vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att ungas situation ska bli bättre.
  Satsningen för att främja ungas delaktighet och trygghet innebär att nämnden finansierar en tjänsteperson som genom dialog och medskapande med unga fördjupar kunskapen i Lupp, med särskilt fokus på frågor kring trygghet. Intentionen är även att den kunskap som framkommer kan användas i kommunens arbete med trygghetsskapande åtgärder för barn och unga. Dessutom är ambitionen att utveckla metoder och arbetssätt för att systematiskt göra unga delaktiga i frågor som rör dem.

  Vid sammanträdet fattas beslut om nämnden beviljar finansiering av satsningen.

  Bilagor

 • Hälsofrämjande rådet är ett samarbete som bedrivs med representanter från Hylte Kommun, frivilligverksamheten och Region Halland. Syftet med rådet är att verka för en bättre seniorhälsa i Hylte kommun. Rådet arbetar aktivt med förebyggande insatser, fallprevention och bibehållen hälsa samt att skapa förutsättningar för ökad social gemenskap, delaktighet och en bättre seniorhälsa.
  I samband med regionpensionärsrådets temadag 2018 lyftes ett behov av en kunskapshöjande insats om alkohol till målgruppen äldre, i nämnden. Frågan har därefter lyfts till Hälsofrämjande rådet för seniorer och i samråd med pensionärsföreningar vilka är positiva till en sådan insats. För att genomföra föreläsningen behöver rådet medel för ersättning till IOGT-NTO samt för fika, totalt 5 000 kr.

 • Lokala nämnder har sedan lång tid tillbaka årligen arbetat fram ett gemensamt kunskapsunderlag. Utgångspunkten för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierat inom ramen för sitt uppdrag. De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas psykiska hälsa ur olika perspektiv. Inför årets kunskapsunderlag beslutade de lokala nämnderna att fördjupa kunskapsöversikten som arbetades fram föregående år kring mångbesökare i närsjukvården. Kunskapsunderlag är nu färdigställt för godkännande vid sammanträdet.

 • Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra nämndens fokus och prioriterade områden under 2020. Tjänstemännen har utifrån nämndens beslutade verksamhetsinriktning tagit fram förslag till verksamhetsplan inför 2020 med utgångspunkt i Region Hallands styrdokument, nämndens uppdrag och tilldelade medel. Vid sammanträdet presenteras förslaget till verksamhetsplanen.

 • Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning definieras som att
  offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. Vid bedömning av god ekonomisk hushållning ska en sammanvägning av måluppfyllelsen för finansiella mål och verksamhetsmål göras. Lokala nämnden i Hylte ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som bidrar till Region Hallands goda ekonomiska hushållning.
  Nämndens huvudsakliga uppdrag är att bidra till utveckling av regionens mål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, i samverkan med andra aktörer och i enighet med bestämmelser i Region Hallands olika styrdokument, nämndens reglemente samt verksamhetsplan.
  Nämnden har tilldelats ekonomiska medel för att kunna genomföra sitt uppdrag. Tjänstemännen har tagit fram ett förslag till fördelning av dessa resurser, förslaget presenteras på nämndsammanträdet.

 • Mot bakgrund av regeringens övergripande jämställdhetspolitiska mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv har Svergies Kommuner och Landsting (SKL), utvecklat en modell för jämställdhetsintegrering med namnet Modellregioner. Region Halland deltar i detta projekt och syftet är att få igång ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering inom den egna organisationen. Projektet möjliggör för Region Halland att ta ett helhetsgrepp i jämställdhetsfrågan genom att förbättra systemen för styrning, ledning och uppföljning. Arbetet omfattar verksamheterna inom regional utveckling och hälso- och sjukvården samt medarbetarperspektivet genom uppdraget som arbetsgivare.

  Vid sammanträdet hålls en introducerande presentation till jämställdhetsfrågor och arbetet med jämställdhets- och rättighetsintegrering.

 • Information lämnas om:

  • Länspresidiet 22 november
  • Folkhälsorådet 12 december

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.