Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnder har ett uppdrag från regionstyrelsen att bidra med ett gemensamt kunskapsunderlag i mål och budgetarbetet. Utgångspunkten i kunskapsunderlaget ska vara de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierar inom ramen för sitt uppdrag. De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas psykiska hälsa utifrån olika perspektiv. Bakgrunden till det har varit de många signalerna om en ökande psykisk ohälsa hos målgruppen. Inför mål och budget 2020 valde nämnderna att undersöka kopplingen mellan mångbesökare i närsjukvården och psykosociala faktorer under barn och ungdomsåren. Resultatet av den forsknings- och kunskapsöversikt som genomfördes visade på en stark koppling mellan tidiga uppväxtvillkor och mångbesökare i närsjukvården. Parallellt med forsknings- och kunskapsöversikten påbörjades också ett arbete med en fördjupad analys med utgångspunkt i Region Hallands olika datalager. Den fördjupade analysen genererade ett antal intressanta frågor och fynd att arbeta vidare med. När länspresidiet sammanträdde i januari diskuterades fokusområde för kunskapsunderlaget inför mål och budget 2021. Länspresidiet enades om att föreslå att fortsätta arbetet med den fördjupade analysen och genom det utforska vad frågan om ungas psykiska ohälsa innebär i Region Hallands hälso- och sjukvårdssystem.

 • Region Halland har tilldelats statsbidrag om 300 000 kronor från Delegation mot segregation (DELMOS) för att arbeta för ökad inkludering. Syftet med bidraget var att skapa förutsättningar för att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och nulägesanalys inom området. Under hösten har arbetet med nulägesanalysen genomförts genom två parallella processer. Dels genom en genomlysning av aktuella och pågående arbeten med fokus på kartläggning och analys av barn och ungas livsvillkor och hälsa. Dels genom en dialogprocess där arbetsgruppen fört dialog med både målgruppen och verksamhetsrepresentanter runt om i Halland. Lokala nämnder har bidragit till detta arbete med lokala kontaktytor och som stöd i samband med dialogprocessen. Resultatet av analysen presenterades i en slutrapport med plan för fortsatt arbete och överlämnades till DELMOS den 31 januari.

 • Hylte Kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar utveckling av kommunen.
  Hyltenämnden lämnade in ett yttrande över planförslaget under samrådsskedet våren 2018. Vid sammanträdet följs nämndens yttrande upp genom samrådsredogörelsen. Vid sammanträdet diskuteras också behov av att lämna in ytterligare synpunkt av planförslaget.

  Bilagor

 • Information lämnas om:

  • Diskussion lokala nämnders uppdrag, roller och ansvar med koppling till verksamhetsplanen
  • Lokala nämnders Årshjul och planeringsprocess
  • Återkoppling gällande Hälsa på lika villkor, lokal konferens 15 maj
  • Diskussion förlängt sammanträde maj månad
  • Återkoppling från Folkhälsorådet 28 februari
  • Återkoppling Barnkonventionen - 1 mars kl 8:30 - 16:00 i Varberg
  • Återkoppling gällande aktivitet under ALLDIGITAL Week
  • Språkstart Halland  för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad och Hylte - Spridningskonferens den 11 mars 14:00 - 16:00 - presidiet
  • Dialogmöte med RS-utskott - 18 mars
  • Info om revision
  • Lokala nämnders utvecklingsdagar 28-29 mars kl 10:00 - 13:00 - Strandbaden i Falkenberg
  • Synapsen 4-5 april
  • Återkoppling gällande Grön Rehab
  • Besök och dialog med Ungdomsmottagningen i Halmstad

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.