Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten. Regionkontoret har genomfört en riskanalys inom de verksamheter som ligger under
  nämnders ansvarsområde. Riskanalysen har redovisats och stämts av med lokala nämndens presidium. Regionkontoret har utifrån de utpekade riskerna utarbetat ett förslag till Internkontrollplan 2020.

  Bilagor

 • Uppföljningsrapport 1, 2020, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast 2020-05-29

  Bilagor

 • Lokala nämnder har i uppdrag att arbeta med bland annat att ta fram och sprida kunskapsunderlag. Det senaste året har lokala nämnder identifierat tendenser till att tilliten i samhället minskar. Det finns flera underlag som indikerar detta, bland annat forskning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och undersökningarna Så mår vi i Halland och Så mår vi i Halland 16-18 år – baserade på Hälsa på lika villkor 2018. Vid sammanträdet beslutar nämnden om fokusområde och långsiktig plan för det gemensamma kunskapsuppdraget 2020-2022. En treårig process innebär att kunskapen fördjupas samtidigt som perspektiven blir mer inriktade för varje år.

  Bilagor

 • Region Hallands lokala nämnder verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Nämnderna ska genom god lokal förankring utveckla samverkansformer och gränsöverskridande arbete bland annat med civilsamhället och länets kommuner. I syfte att utveckla och fördjupa samverkan vill nämnden träffa kommunstyrelsens arbetsutskott för att initiera en dialog med en önskan om att ingå som en tredje part i nuvarande samverkansöverenskommelse som finns mellan Hylte kommun och Polisen. Nämnden vill även föra dialog om gemensamma utmaningar att samverka kring.

  Bilagor

 • På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grundläggande granskning av de lokala nämnderna i Region Halland. Den grundläggande granskningen syftar till att på översiktlig nivå följa, granska och pröva nämndernas ansvarstagande för verksamheten. Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak tolkning av och arbete med Regionfullmäktiges mål och budget, uppföljning och återrapportering av verksamheten i enlighet med fastställd styrmodell, åtgärder när uppföljning av verksamhet visar avvikelse och arbete med intern kontroll enligt gällande anvisningar för intern kontroll.

  Bilagor

 • Förslaget till det som ska bli Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är ute på öppen remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen.
  Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är ett tvådelat dokument. I den första delen beskrivs övergripande strategier för att uppnå regionala och nationella mål. Här beskrivs de kulturpolitiska utgångspunkterna, hur de är länkade till den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen 2035, samt vilka utvecklingsområden Region Halland och kommunerna har prioriterat för samverkan. Vidare beskrivs Regionsamverkan Sydsverige som är ett strategiskt och operativt samarbete mellan de sex sydligaste regionerna i Sverige. I den andra delen, som utgör Hallands kulturplan 2021–2024, beskrivs vilka utvecklingsmöjligheter som identifierats och prioriterats för perioden. Kulturplanensutvecklingsområden och utvecklingsmöjligheter presenteras från A till Ö. Kulturplanen är tydligt beskrivande eftersom tydliga prioriteringar och målsättningar skapar handlings-och genomförandekraft.


  Vid majsammanträdet ges en kort information om ärendet. Vid junisammanträdet förs en diskussion kring nämndes yttrande. Läsanvisning: vid genomläsning fokusera gärna fram för allt på introduktion, likvärdig tillgång till kultur, barns och ungas rätt till kultur, folkbildning och idéburna organisationer, kultur och hälsa, kultur och samhällsbyggnad

 • I december 2019 beslutade nämnden att finansiera projektet ”Delaktighet för ungas trygghet (tidigare; ”Främja ungas delaktighet och trygghet”). Projektet har påbörjats och vid sammanträdet kommer Linn Marklid att berätta om detta.

  • Att leda in i framtiden - Kerstin
  • Aktivitetsgrupper för barn i behov av särskilt stöd - Janet och Kerstin
  • Lokala nämnders kommunikationsmaterial - Janet
  • Arbete med Region utvecklingsstrategi (SUR) och Hylte kommuns och Region Hallands tillväxt och utvecklingsstrategi - Kerstin
  • Länspresidiet 8 maj digitalt - presidiet
  • Folkhälsorådet 12 maj - presidiet
  • Dialogmöte med Regionstyrelsens utskott 12 maj 09:00- 10:30 - presidiet
  • Information om Psyklyftet - temavecka ve 46 - Kerstin
  • Uppdrag till lokala nämnder från Regionstyrelsen om morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur - Janet
 • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommun eller region att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen till detta ärende.

  • Utvecklingsdag för lokala nämnder 23 oktober med tema "Kommunikation och medskapande" Varbergs stadshotell - Janet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.