Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Projektet Delaktighet för ungas trygghet (Dutt) har genomförts i samarbete med Hylte kommun sedan i februari 2020 och avslutades 4 december 2020. Projektet har finansierats av lokal nämnd i Hylte. Syftet med projektet var att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med särskilt fokus på trygghet. Syftet var även att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet som sedan kan implementeras i kommunens verksamhet.   Vid sammanträdet lämnas muntlig slutrapportering av projektet.

  Bilagor

 • Lokal nämnd Hylte har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2020. Utifrån detta har Lokal nämnd Hylte identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2021. Vid sammanträdet presenteras och diskuteras förslaget.

 • Lokal nämnd Hylte har tagit del av förslaget till den nya regionala utvecklingsstrategin för Halland – Bästa livsplatsen 2035. Vid nämndens sammanträde 20201112 presenterades förslaget av Emelie Widarsson, projektledare för arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin. Därefter diskuterade nämnden förslaget och gav förvaltningen i uppdrag att utifrån förda diskussion ta fram ett förslag till yttrande.

  Vid nämndens sammanträde diskuteras förslaget till yttrande. I korthet säger yttrandet att Lokal nämnd Hylte ställer sig positiva till förslaget till ny regional utvecklingsstrategi i sin helhet. Nämnden ser positivt på de tillvägagångssätt som tas upp för att uppnå Bästa livsplatsen 2035. Nämnden vill dock särskilt lyfta utmaningen kring vård och omsorg av äldre i och med den demografiska utvecklingen samt även betona vikten av stad och land-perspektivet. Nämnden ser att landsbygdens förutsättningar skiljer sig från kustlandskapet och behöver därmed särskild uppmärksamhet när det gäller exempelvis kollektivtrafik, sysselsättning, delaktighet och hälsa. Detta för att visionen om Bästa livsplatsen ska bli verklighet för hela Halland och alla i Halland.

 • Den 3 juni 2020 tog Regionstyrelsen beslut kring satsningen Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd - Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper. Regionstyrelsen beslutade att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningens förankring och etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna.

  Under året har Kungsbacka kommun initierat en idé att spela in kunskapsfilmer om arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper i syfte att inspirera, utbilda och skapa en förståelse för arbetets innehåll. Tanken är att via filmer förmedla lättillgänglig kunskap till kommuner och regioner som är intresserade av att starta upp ett arbete med friskvårds- och aktivitetsgrupper. Målgruppen blir därmed främst förtroendevalda, kommun- och regionanställda samt personer engagerade i föreningslivet.

 • Hylte Sport & Event har inkommit med en ansökan om finansiering av projektet ”TWD Friendly Sportswear – få 100 kvinnor i rörelse”. Målet med projektet är att få 100 kvinnor att komma i rörelse, att det blir en naturlig del i vardagen och att man känner sig välmående och som en del i ett sammanhang.

  Vid sammanträdet beslutar nämnden om finansiering av projektet.

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling från Länspresidiet 4 december - presidiet
  • Återkoppling från dialog med BUN och KFN den 8 december- presidiet
  • Information om Utvärdering av Lokala nämnders utvecklingsdag 23 oktober - Sophia
  • Återkoppling från Folkhälsorådet 10 december - presidiet
  • Information om Psyklyftet - Kerstin
    

    

  Bilagor

  • Återkoppling från temadag om samsyn och samverkan inom idrotten RF SISU 20 november - Anna, Camilla och Sophia
  • Återkoppling från Att leda in framtiden 30 november - Sophia, Kerstin
 • Projektet Delaktighet för ungas trygghet (Dutt) har genomförts i samarbete med Hylte kommun sedan i februari 2020 och avslutades 4 december 2020. Projektet har finansierats av lokal nämnd i Hylte. Syftet med projektet var att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med särskilt fokus på trygghet. Syftet var även att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet som sedan kan implementeras i kommunens verksamhet. 
  Vid sammanträdet lämnas muntlig slutrapportering av projektet.

  Bilagor

 • Lokal nämnd Hylte har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2020. Utifrån detta har Lokal nämnd Hylte identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2021. Vid sammanträdet presenteras och diskuteras förslaget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.