•   6

  Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

 •   7

  Uppföljningsrapport 1, 2017 för Region Halland

 • Region Hallands uppdrag är att verka för utveckling och tillväxt och att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Region Hallands verksamheter är i stor utsträckning kunskapsintensiva. Därför är kompetensförsörjningen av avgörande betydelse för att Regionen ska nå de övergripande mål som lagts fast i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin, samt i förlängningen vår vision: Halland – bästa livsplatsen.

  Syftet med denna kompetensförsörjningspolicy och de därtill kopplade riktlinjerna för kompetensförsörjning är att etablera en tydlig struktur för styrningen av Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjningsarbete (2017-2026). Policyn och riktlinjerna har tagits fram i bred förankring tillsammans med politiker, tjänstemän och företrädare för de olika yrkesgrupperna inom Regionen.

  I kompetensförsörjningspolicyn beskrivs Region Hallands övergripande mål och delmål för det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet, samt ett antal konkreta uppföljningsindikatorer. I Riktlinjer för Region Hallands kompetensförsörjning 2017-2026 definieras 15 prioriteringar som beskriver vad Regionen ska göra för att nå målen för kompetensförsörjningen. Samtliga prioriteringar skall genomsyras av jämställdhetsperspektivet.
  I Riktlinje för medarbetaruppdraget i Region Halland beskrivs vad medarbetarskap innebär i Region Halland och vilket medarbetaruppdraget är utifrån de förhållningssätt som Region Halland vill ska genomsyra verksamheterna. Underlaget ska i första hand användas i vardagen som ett stöd till våra chefer i dialogen med medarbetare, samt vid introduktion av nya medarbetare.

 •   10

  Mål och budget 2018 och ekonomisk plan 2019 och 2020

 •   11

  Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård

 • Fjällaregård (Plönninge 1:6) har stått tom sedan Plönningegymnasiet lämnade anläggningen 2016. Några hållbara alternativa användningsområden har inte hittats trots diskussioner med både interna samt externa intressenter. Region Halland har idag driftskostnader på en anläggning som står tom i storleksordningen 2 mkr/år som inte täcks utav intäkter. Regionstyrelsen har 2016-12-07 gett Regionkontoret i uppdrag att initiera en försäljning av Fjällaregård. Halmstads kommun har visat intresse av att förvärva anläggningen till den summa som en oberoende värderare har fastställt. En anledning till förvärvet är att kommunen vill säkra det vattenskyddsområde som är en del av anläggningen. Efter genomförd värdering föreslår Regionkontoret att en försäljning av Plönninge 1:6 samt del av Plönninge 1:4 till Halmstads kommun.

  Bilagor

 • Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg har 2016-12-28 kommit in med en skrivelse i vilken man begär ett godkännande av att försälja fastigheten Broktorp 11, Halmstad. Stiftelsens styrelse har 2016-12-14 beslutat att försälja fastigheten. För att göra det krävs enligt stiftelseurkunden godkännande av landstinget Halland (Region Halland) samt kommunfullmäktige i Halmstad respektive Varberg.

  Broktorp 11 inköptes av Hallands museiförening 1918. Syftet var att säkra dess bevarande. Huset är sedan 1977 byggnadsminne och har därmed det starkaste skydd som finns i svensk lagstiftning. Fastigheten används inte för museiändamål och hyresintäkterna täcker inte underhållskostnaderna.

 • AB Transitio har på uppdrag av berörda ägare under perioden 2007-2011 upphandlat reservfordon och högkostnadskomponenter som för Hallands del avser fordon i Öresundstågtrafiken. För dess finansiering 2011 ställde ägarna en solidarisk borgen. Denna finansiering behöver nu refinansieras långsiktigt.
  AB Transitios regelverk ändrades 2015 så att bolaget ska gå ifrån ett gemensamt solidariskt borgensåtagande till proprieborgen från resp. ägare för enbart det egna åtagandet.

 •   15

  Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

 •   16

  Revidering i Svenskt Ambulansflygs förbundsordning

 • Regionfullmäktige ska enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbund. Årsredovisning för år 2016 för Samordningsförbundet i Halland har inkommit.

 • Överenskommelsen innebär bland annat:
  • Enhetliga patientavgifter oavsett patientens boendeort, boendeform eller vilken huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret.

  • Likvärdig tillgång till dietist för samtliga patienter i länet.

  • Tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsansvar avseende
  nutritionsbehandling.

  • Möjlighet till samlad uppföljning av förskrivna nutritionsprodukter avseende
  volymer, produktslag och kostnader

 •   21

  Avsägelse av uppdrag i Regionfullmäktige

 •   22

  Valärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.