Hoppa över navigering
 • § 66

  Justering

 • § 67

  Godkännande av föredragningslista

 • Revisorerna är förtroendevalda och väljs av fullmäktige. Revisorerna granskar och prövar om verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, den interna kontrollen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. I slutet av varje år uttalar sig revisorerna kring ansvarsfriheten för nämnder och styrelser. Uttalandet baseras på resultatet av granskningen som har genomförts under året.

  Region Hallands förtroendevalda revisorer har bett om att få träffa patientnämnden för en dialog. 

   

 • Vid sammanträdet lämnas information om följande:

  • samverkansmöte IVO sydväst
  • patientnämndens nationella nätverk 15 november
  • utbildningsdag för stödpersoner 25 november.
 • Enligt Region Hallands arkivreglemente ansvarar varje nämnd och styrelse för vården av sitt arkiv. Nämnden ska också säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning.

   

  Informationshanteringsplanen styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet. I planen finns anvisningar för hur handlingarna ska hanteras, om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras och om de ska diarieföras.

 • Redovisning av den ekonomiska uppföljningen januari – oktober 2022 i förhållande till budget för patientnämnden.

 • Med utgångspunkt i nämndens uppdrag, nämndens inspel och Region Hallands Mål –och budgetdokument för 2023 - 2027 som beslutades på Regionfullmäktige 22 juni 2022 har Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023 tagits fram.

 • Patientnämndens handläggare har identifierat de viktigaste riskerna som kan hindra eller hota verksamheten. Riskerna har sedan bedömts och sammanställts i ett förslag till riskanalys för år 2023. Nämndens riskanalys är ett underlag i arbetet med internkontrollplan 2023.

 • Den interna kontrollplanen för 2023 innehåller områden där den genomförda riskanalysen har visat på sådana konsekvenser och sannolikhet för inträffande, att det har bedömts som adekvat att ha med just dessa delar. Redovisningen av nämndens uppföljning av den interna kontrollen sker i enlighet med regionens riktlinjer

 • I enlighet med Region Hallands reglemente, samt 6 kap. § 18 KL ska nämnden besluta om sammanträdestider för kommande år. För år 2023 föreslås sex sammanträden enligt nedanstående.

   

  • onsdagen 15 februari kl 8.30 – 15.00 (heldag)
  • onsdagen 5 april kl 8.30 – 12.30
  • onsdagen 24 maj kl 8.30 – 12.30
  • onsdagen 6 september kl 8.30 – 15.00 (heldag)
  • onsdagen 18 oktober kl 8.30 – 12.30
  • onsdagen 13 december kl 8.30 – 12.30

   

 • Redovisning av inplanerade kommande aktiviteter för patientnämnden.

 • § 77

  Sammanställning patientärenden

 • § 78

  Enskilda ärenden 2022-12-07

 • Anmälan till patientnämnden i Halland av delegationsbeslut.

  PnH 221503 har tilldelats stödperson under lagrummet LPT den 13/10-22.
  PnH 221512 har tilldelats stödperson under lagrummet ÖRV 17/10-22

 • Bengt Adolfsson (M) Kungsbacka kommun väcker ett ärende om att initiera en utredning om Patientnämndens tillhörighet inom Region Hallands organisation. Syftet är att undersöka om Patientnämnden bör bli en egen förvaltning och inte tillhöra Regionkontorets förvaltning. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.