Hoppa över navigering
 • § 21

  Justering

 • § 22

  Godkännande av föredragningslista

 • Under dagens sammanträde lämnas information om:

  • Seniormässan 17-18 maj
  • Logen nr 82 Ingeborg
  • Nationella tjänstemannanätverket
  • Temamöte om patientsäkerhet inom Region Halland
  • IVO:s pågående granskningar i sydväst-Sverige
 • Patientnämnden Halland beslutade den 2 juni 2021 att ge tjänstemännen vid kansliet i uppdrag att ta fram en analys gällande patienter som på olika sätt upplevde sig stigmatiserade i mötet med vården till följd av att det fanns dokumentation om psykiatrisk sjukdom eller beroendesjukdom men även då det verkade finnas misstanke om detta.

  Syftet med analysen var att gå igenom inkomna ärenden från patienter och deras närstående som berör upplevelsen av förfördelning/diskriminering med koppling till misstänkt eller faktisk psykisk ohälsa och/eller beroendesjukdom vid vård i Region Halland, så att erfarenheterna kan tas tillvara och bidra till vårdens utveckling av kvalitet och patientsäkerhet

  Patientnämndens handläggare märkte ärenden som kunde ha en koppling till analysens syfte under perioden 2021-01-01 – 2022-03-31 och efter noggrann gemensam genomgång valdes 50 av dessa ärenden ut att ingå i analysen.

  I resultatet identifierades bl.a. fem teman; problem med smärtlindring/läkemedel, missbedömda medicinska tillstånd, bemötande, felaktiga journaluppgifter, intyg. Dessa har patienterna upplevt problem med vid kontakter med vården.

  Analysen ger för handen att det inom flera områden finns möjligheter till förbättringar som kan ge patienten mer delaktighet och trygghet i vården. Följande områden har identifierats; kommunikation, administration, dokumentation samt vård och behandling.

  Eftersom ärendet inte hade inkluderats i den ursprungliga föredragningslistan ges information om ärendet vid dagens sammanträde. Beslut i ärendet är planerat till nämndens sammanträde i september 2022.

 • Vid dagens sammanträde får patientnämnden besök av Per Steneryd som är läkare vid beroendekliniken TILMA (terapi och information vid läkemedelsavvänjning). Per berättar om hur TILMA tänker kring patientsäkerhetsfrågor, vårdskador pga beroendeframkallande läkemedel mm. 

 • Mats Vendelius, handläggare i patientnämnden, föredrar en kortversion av analysen för barns psykiska hälsa från Inspektionen för vård och omsorgsanalys (IVO). Rapporten publiceras under kommande vecka.

  Rapporten avser årets analys av föregående års ärenden. 

  Anna-Lena Emilsson (C): Det finns en koppling mellan IVO:s rapport och skolfrånvaro i våra kommuner. Rapporten måste därför komma kommuner till del. Allting har ett samband.

  Nämnden diskuterar hur rapporten ska delges nästa vecka, då det kommer ett pressmeddelande från IVO. Nämnden kommer fram till att en pressrelease ska ske och kommunikationsavdelningen inom Region Halland ska tillkallas  för att fånga upp rapporten internt och externt.

 • På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grundläggande granskning av Patientnämnden. Den grundläggande granskningen syftar till att på översiktlig nivå följa, granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten. Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak Patientnämndens tolkning av och arbete med Regionfullmäktiges mål och budget, uppföljning och återrapportering av verksamheten i enlighet med fastställd styrmodell, åtgärder när uppföljning av verksamhet visar avvikelse och arbete med intern kontroll enligt gällande anvisningar för intern kontroll. Efter genomförd granskning är PwC:s bedömning att Patientnämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen.

 • Redovisning av den ekonomiska uppföljningen jan – maj 2022 i förhållande till budget för patientnämnden.

 • Redovisning av inplanerade kommande aktiviteter för patientnämnden.

 • § 30

  Enskilda ärenden 2022-06-15

 • § 31

  Sammanställning patientärenden 2022-06-15

 • Patientnämnden har i uppdrag att förordna stödpersoner och även ansvara för arvodering av stödpersonerna. Ersättningen har endast uppdaterats en gång på de senaste tio åren. Det finns behov av att göra en ordentlig genomlysning av ersättningen. Genomlysningen innebär att se över lämplig ersättning gällande arvode, ersättning vid kontakt med patient samt ersättningsmöjligheter vid resor. Det innebär också att ta fram förslag på årlig justering av ersättningen.

 • Anmälan till patientnämnden i Halland av delegationsbeslut 2022-06-15


  Ärende: PnH220496 och PnH220744


  Beslut enligt 1A Patientnämnden Hallands förteckning över delegerade ärenden:
  PnH220496 har tilldelats stödperson under lagrummet LRV den 29 mars 2022. 
  PnH220744 har tilldelats stödperson under lagrummet LRV den 19 maj 2022.

 • Region Halland har rekryterat ett dataskyddsombud i egen regi. Vid byte av dataskyddsombud behöver respektive nämnd utse det nya dataskyddsombudet, avsluta det gamla dataskyddsombudet samt göra anmälan av det nya dataskyddsombudet till IMY.

 • § 35

  Anmälningar för kännedom

 • § 36

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.