Hoppa över navigering
 • Ordförande tillsammans med en ledamot justerar protokollet.

 • Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska följas av en föredragningslista. Nämnden ska ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

 • Patientnämndens kansli har tagit fram en rapport som innehåller en sammanfattande redovisning av Patientnämndens avslutade ärenden för perioden 2023-10-01-2023-12-31. I rapporten redovisas statistik för hur ärendena fördelas på verksamheter samt vilka huvud- och delproblem som angivits samt exempel och reflektioner utifrån patientärendena.

   

 • Anmälan till Patientnämnden Halland av fattade delegationsbeslut. 

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 • Resultat redovisning för perioden 2023-11-29 till 2024-03-26, en jämförelse görs mot samma tidsperiod förgående år, 2022-11-29 till 2023-03-26. 

  I presentationen redogörs statistik över inkomna patientärenden samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  • Dialogmöte med presidiet för Driftnämnd Hallands sjukhus.
  • Seniormässa Varberg 
  • Seniormässa Hylte
  • Dialogmöte med Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa
  • Dialogmöte med  fullmäktiges presidium i Falkenbergs kommun 
  • Drängsereds pensionärsförening 

   

   

   

 • Patientnämnden Halland har under årets tre första månader påbörjat arbetet utifrån beslutad verksamhetsplan med fokus på resultat avseende tillgänglighet, öka kunskaper om stödpersonsuppdraget, informationsspridning, analyser och rapporter samt en långsiktig och hållbar ekonomi.

  Första kvartalet visar ett överskott på 22 000 kr. Prognos för nämndens budget är att det kommer finnas ett fortsatt överskott vid årets slut. Då kostnaderna ligger inom given budgetram föranleder det inte några åtgärder förutom att kontinuerligt följa upp kostnader och kostnadsutvecklingen.

  Under första kvartalet har Patientnämndens kansli haft en produktion som fortsatt legat i jämn nivå med föregående år. Bedömningen är att det kan finnas goda möjligheter till ökning av antalet ärenden med planerade informationsinsatser.

   

 • Dialog med Victoria Strand, ordförande för Omsorgsnämnden, Lena Borg, social ansvarig samordnare och ställföreträdande omsorgschef samt Maria Frobin, medicinsk ansvarig sjuksköterska inom Hylte kommun. 

   

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.