Hoppa över navigering
 • Mötet avslutas med föredrag:

  12.15-13.15 Janet Harrysson " Lokala nämndernas arbete med psykisk ohälsa"

  13.30-14.30 Inger Karlsson "Patienter som vårdas under LRV"

 •   2

  Justering

 • Patientnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan

 • Patientnämnden beslutar utse Anita Henriksson till sekreterare

 • Redovisning av den ekonomiska uppföljningen t.o.m. juli 2018 i förhållande till budget för Patientnämnden

 • Patientnämnden sammanställer en verksamhetsberättelse för varje kalenderår.

  Patientnämnden Halland är en gemensam nämnd mellan Region Halland och
  Hallands kommuner.

  Nämnden ska till respektive huvudman halvårsvis rapportera hur verksamheten
  utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

 •   7

  Sammanställning av ärenden

 • Följande ärende redovisas: PnH170333, PnH170334, PnH171023 med avseende på svar från IVO samt PnH180359, PnH180366, PnH18375 och PnH180404.
  Patientnämnden har beslutat att 2 ledamöter vid varje sammanträde lyfter fram ärenden av intresse för nämnden enligt turordning.
  Till dagens möte den 2018-09-06 väljer Bo Pettersson (S) och Åke Eliasson (S) ärenden.

 • Samverkansmöte IVO sydväst och Patientnämnderna i Västra Götaland och Halland 2018-05-30

 • Patientnämnden har delegerat till kansliets handläggare att besluta om förordnande av stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

 • Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018 inom hela EU. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Dataskydds-förordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Inom Region Halland är nämnderna personuppgiftsansvariga inom sina egna områden. Personuppgiftsbiträden är leverantörer som exempelvis lagrar och säkerhetskopierar vår information enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner.
  Inom Region Halland har ett projekt pågått som ska säkra att regionen uppfyller dataskyddsförordningens krav. Projektet leddes från Regionkontoret och representanter från alla förvaltningar ingick.

 • Patientnämnden sammanträder normalt sett sex gånger per år. Enligt Patientnämndens reglemente ska en sammanträdesplan fastställas varje år.

  För 2019 föreslås följande sammanträdesdatum:
  14 februari, 4 april, 23 maj, 5 september, 17 oktober samt 5 december

 • Anmälningar för kännedom

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.